Ï «Gül ülkäm» kompaniýasy Türkmenistanda lift enjamlaryny oturtmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýär
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Gül ülkäm» kompaniýasy Türkmenistanda lift enjamlaryny oturtmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýär

view-icon 2550
«Gül ülkäm» kompaniýasy Türkmenistanda lift enjamlaryny oturtmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde geçirilýän «Ak şäherim – Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergisinde gurluşyk we tehnologiýa pudaklarynda öňdebaryjy kompaniýalar ýygnandy.

Ýerli «Gül ülkäm» kompaniýasy gözden geçiriş meýdançasynda öz diwarçasyny görkezdi. 2013-nji ýylda esaslandyrylan hususy kärhana liftlere we göteriji-ulag enjamlaryna tehniki taýdan hyzmat etmek boýunça işleri ýerine ýetirýär.

– Biz ýurt boýunça iki ýüzden gowrak lifte hyzmat edýäris – diýip, kompaniýanyň hünärmeni belleýär. Häzirki wagtda ýokary tizlikli liftleriň köpüsi Aşgabat şäherindäki we Arkadag şäherindäki beýik binalarda oturdyldy. 

Kompaniýamyz öňdebaryjy türk öndürijilerinden lift enjamlaryny satyn almak, liftleri we eskalatorlary çalyşmak, gurnamak we abatlamak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýär. Geljekde kärhana Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär.

Ozal Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bilen bilelikde ýaşaýyş jaýlarynda we dolandyryş binalarynda oturtmaga niýetlenen liftleri öndürmek, şeýle hem abatlamak we olara hyzmat etmek boýunça teklipler bermäge çagyrýandygy habar berildi.

Kärhana Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň 49-51% paýy bilen bilelikde dörediler.