Ï «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyna syýahat
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyna syýahat

view-icon 2748
«Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyna syýahat
camera-icon
Meretdurdy Rozyýew

Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen we köp sanly halkara güwanamalara mynasyp bolan özboluşly binagärlik desgalary we ýadygärlikleri jemlenen ak mermerli Aşgabat şäherinde täze owadan ýer peýda boldy.

Köpetdagyň ajaýyp dag eteginde ýerleşýän «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumy beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň hormatyna hakykatdanam ajaýyp sowgat boldy.

Gündogaryň akyldary, türkmen halkynyň beýik ogly Magtymguly Pyragynyň 60 metrlik heýkeli bezeg berýän binagärlik-landşaft toplumy tebigatyň gözelliginiň ynsan döredijiliginiň ajaýyp utgaşygyny görkezýän bütewi toplumdyr. 

Bu uly göwrümli toplum halklaryň arasyndaky dostluk we adamzadyň medeni mirasynyň bitewiligi nukdaýnazaryndan ähmiýetini nygtaýan dürli ýurtlaryň hem döwürleriň meşhur nusgawy şahyrlarynyň we akyldarlarynyň heýkellerini bir ýere jemleýän seýilgäh toplumynyň aýratyn täsin bölegini emele getirýär.

Seýilgäh toplumynyň çäginde dürli ýurtlaryň meşhur ýazyjy-şahyrlarynyň 24-siniň heýkelleri bar. Bu ýerde Saýat Nowa, Şota Rüstaweli, Rabindranat Tagor, Ýanka Kupala, Du Fu, Onore de Balzak, Çingiz Aýtmatow, Adam Miskewiç, Mihaý Eminesku, Fýodor Dostoýewskiý, Ýunus Emre, Grigoriý Skoworoda, Wilýam Şekspir, Alyşir Nowaýy we beýleki çeper söz ussatlarynyň heýkelleri goýlupdyr.

Bu ýerde heýkelleri goýlan ýazyjylaryň käbiri Türkmenistana gelip görüpdirler. Amerikaly şahyr we ýazyjy – Lengston Hýuz ýurdumyzyň birnäçe şäherlerinde bolup, gyzykly syýahaty hakda kitap ýazypdy.

Çingiz Aýtmatowyň döredijiligi okyjylara-da, teatr muşdaklaryna-da tanyşdyr. Onuň öçmejek eserleri bolan «Ak gämi» we «Ene toprak» eserleri türkmen teatrlarynyň sahnasynda görkezilýär we häzirem sahnalaşdyrylýar.

Magtymguly Pyragynyň döredijiligini we türkmen şahyrynyň häzirki zaman türki edebiýatynyň kemala gelmegine täsirini öwrenen döwürdeşimiz, gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatow şeýle ýazdy:

«Aragatnaşyk serişdeleriniň ählisi bilen üpjün häzirki günlerimizde bu barada gürrüň etmegem aňsat. Ýöne Magtymguly Pyragynyň şu güne çenli we mundan beýläk baky galmagy üçin şahyryň ýüregindäki beýik ruhuň alawlandygyna akyl ýetirmek gerek».

«Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynyň adamlaryň has köp gelýän ýerine öwrüljekdigine şek-şübhe ýok.

Onuň açylyş dabarasyna gatnaşan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bu ýerde türkmen we daşary ýurtly ýazyjy-şahyrlaryň gatnaşmagynda şygyr agşamlarynyň, döredijilik duşuşyklarynyň, aýdym-saz çykyşlarynyň yzygiderli geçiriljekdigini belledi.