Ï Önümçilige täze höweslendirme
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Önümçilige täze höweslendirme

view-icon 1915
Önümçilige täze höweslendirme

2024-nji ýylyň hasylyndan başlap, şala döwlet tarapyndan satyn alyş nyrhynyň ýokarlanmagy Daşoguz welaýatynyň daýhanlary üçin möhüm oba hojalyk önümini öndürmäge höwesi artdyrdy.

Şu ýyl demirgazyk sebitde ýene 8100 gektar ýere şaly ekildi. Onuň esasy bölegi Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň ýöriteleşdirilen hojalyklarynyň ikisinde ýetişdirilýär. Bu ekine bölünip berlen dört müň gektardan gowrak ýer S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginde, ýene üç müň gektardan gowrak ýer «27-nji oktýabr» daýhan birleşiginde ýerleşýär.

Şu ýyl sebitde şaly ösdürip ýetişdirmäge uly hususy gurluş «Ykbal açary» hojalyk jemgyýeti gatnaşar.

Döwletiň şaly ösdürip ýetişdirmek pudagyny ösdürmek, şalyny üstünlikli ösdürip ýetişdirmek üçin ösen düzümleri döretmek boýunça alyp barylýan yzygiderli işleriň netijesinde häzirki wagtda Daşoguz welaýatynda şaly öndürmek üçin doly tapgyr döredildi. Birnäçe ýyl bäri işläp gelýän S.Türkmenbaşy etrabynyň çäginde, şaly meýdanynyň golaýynda belli «Satake» kysymly ýöriteleşdirilen enjamlary bilen üpjün edilen şaly arassalaýjy kärhana, şaly ýetişdirýän hojalyklaryň ählisi üçin ýokary hilli tohum önümçiligini döretmäge mümkinçilik berdi. Şu ýyl hem ekişde kärhanada taýýarlanan ýokary hasyllylygy, kesellere durnuklylygy bilen tapawutlanýan, tagamy datly «Nöküs-2» we «Bereket» görnüşli tohumlary ulanyldy.

Şeýle hem sebitde ýöriteleşdirilen häzirki zaman oba hojalyk tehnikalary, ýetişdirilen hasyly saklamak we gaýtadan işlemek üçin ýeterlik kuwwatlyklar bar. Bularyň ählisi ýerli daýhanlara şu ýyl ýokary şaly hasylyny üpjün etmek üçin döwlet tarapyndan kesgitlenen wezipäni üstünlikli ýerine ýetirerler diýip umyt etmäge mümkinçilik berýär.