mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Arhiw
news-photo

25.09.2023

total-veiw

262

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 26 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


news-photo

25.09.2023

total-veiw

1313

Türkmenistanyň türgenleri Hançžou şäherinde geçýän Aziýa oýunlaryna başladylar

Türkmenistanyň türgenleri Hytaýyň Hançžou şäherinde geçýän ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň ilkinji gününi sportuň birbada dört görnüşi boýunça çykyş etmek bilen başladylar.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1790

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

Şu gün paýtagtymyzda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1438

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY

Ilki bilen, sizi we siziň üstüňiz bilen ýurdumyzyň ähli halkyny Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1536

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY

Milli demokratik däplerimize, aýanlyk, adalatlylyk, döwletlilik, kanunylyk we jemgyýetçilik pikirini nazara almak tejribämize esaslanyp, döwlet ähmiýetli, il-ýurt bähbitli soraglary halk bilen maslahatlaşyp çözmekde toplan milli tejribämizden ugur alyp, biz şu gün Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisini geçirýäris.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1256

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar

Hormatly jenap Prezident, gadyrly doganym!

Doglan günüňiz mynasybetli Türkiýe Respublikasynyň halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi tüýs ýürekden gutlaýaryn.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1320

Türkmenistanyň döwlet sylaglaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine

Sizi baky Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy, şeýle hem Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglanmagyňyz we Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi bolmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik äleminde üstünlikleri arzuw edýärin.

24.09.2023

total-veiw

1284

TDHÇMB-nyň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, bazar gatnaşyklaryny ösdürmek hem-de Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.

24.09.2023

total-veiw

1313

Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda guwandyryjy netijeler gazanylýar. Bitarap döwletimiziň her güni zähmet ýeňişleri bilen şöhratlanýar.

24.09.2023

total-veiw

1322

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Ykdysady taýdan ýokary netijeleri gazanýan berkarar Watanymyz Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyny mynasyp garşylap, bu gün beýik ýeňişleredir guwandyryjy wakalara beslenýär.

...2261