mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Arhiw
news-photo

05.03.2024

total-veiw

1261

Pamyk egriji kärhanada işler ileri

Dünýäniň iň ösen döwletleriniň häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrylan Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligine degişli Türkmenabadyň pamyk egriji kärhanasy ýokary hilli nah ýüplügi öndürmeklige niýetlenendir. 

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1289

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1200

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministrini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jenap Mian Muhammad Şahbaz Şarife Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1211

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministrini gutlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Mian Muhammad Şahbaz Şarife Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1181

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy owgan harytlarynyň sergisine baryp gördi we duşuşyk geçirdi

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan owgan harytlarynyň sergisine baryp gördi we bu ýerde owgan tarapy bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de toplumlaýyn esasda ösdürmegiň meseleleri boýunça duşuşyk geçirdi.

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1270

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi hem-de bilelikdäki işewürlik maslahaty geçirilýär

Şu gün paýtagtymyzda owgan harytlarynyň sergisi açyldy hem-de iki ýurduň işewür toparlarynyň maslahaty geçirildi. Bu çärelere gatnaşmak üçin ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmäge gyzyklanma bildirýän Owganystanyň döwlet düzümleriniň wekilleriniň, 230-dan gowrak kompaniýanyň we kärhananyň ýolbaşçylarynyň hem-de hünärmenleriniň uly wekilçilikli topary Aşgabada geldi.

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1261

Türkmenistanda ekologiýa ulgamynda sebit hyzmatdaşlygy boýunça ÝHHG-niň forumy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretarynyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçirildi.

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1248

Halkara zenanlar güni mynasybetli «Gözellik döredýän zenanlar» sergisi açyldy

Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň sergi merkezinde däp bolan sergi-bäsleşik dabaraly ýagdaýda açyldy.

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1215

Konsertler şatlyk paýlaýar

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi. 

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1195

Paýtagtymyzda Izzat Möwlanowyň konserti boldy

Ýurdumyzda «Watan» kinokonsert merkezinde meşhur özbek kompozitorlary Şiraly Joraýewiň, Kamiljan Ataniýazowyň, Babamyrat Hamdamowyň, Ahunjan Madaliýewiň we Hirşit Rasulowyň aýdymlaryny ýerine ýetiren Izzat Möwlanowyň ýekelikde konserti boldy.

...2438