mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Arhiw
news-photo

02.03.2024

total-veiw

516

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Birleşen Milletler Guramasyna ählumumy howpsuzlygy üpjün etmekde kömek bermäge çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşyşynda  Birleşen Milletler Guramasyna ählumumy howpsuzlygy üpjün etmekde kömek bermäge çagyrdy.

news-photo

02.03.2024

total-veiw

377

Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda jemi içerki önüm 6,3 göterim artdy

Ýurdumyzyň şu ýylyň ilkinji iki aýynda jemi içerki önüm 6,3 göterim artdy. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow hasabat berdi.

news-photo

02.03.2024

total-veiw

506

Türkmen halkynyň Milli Lideri geçiş döwrüniň ykdysadyýeti bolan ýurtlaryň ähmiýetiniň artýandygyny belledi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşyşynda geçiş döwrüniň ykdysadyýeti bolan ýurtlaryň ähmiýetiniň artýandygyny belledi.

news-photo

02.03.2024

total-veiw

433

Gahryman Arkadagymyz energetikany utgaşdyrmagyň we ulaglaryň baglanyşygynyň ähmiýeti barada aýtdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşyşynda energetikany utgaşdyrmagyň we ulaglaryň baglanyşygynyň ähmiýeti barada aýtdy.

news-photo

02.03.2024

total-veiw

508

Medeni-ynsaperwer pudagynda hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2024-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Ilçisi M.Aýazow Ermenistan Respublikasynyň Bilim, ylym, medeniýet we sport ministri Ž.Andreasýan bilen duşuşdy.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

1049

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ilkinji iki aýynda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

01.03.2024

total-veiw

1005

Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe resminamalara gol çekdi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem “Türkmenistanda 2024-nji ýylda bag ekmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2024-nji ýylyň 9-njy fewralynda çykaran 867-nji Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda 2024-nji ýylyň 16-njy martynda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek bellenildi. Ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň, Aşgabat we Arkadag şäherleriniň häkimliklerine ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýokary derejede guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

01.03.2024

total-veiw

429

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat

Size şatlykdan doly, bagtly 2024-nji ýyly we Size hem-de Siziň ýakynlaryňyza üstünlikleri arzuw edýärin, şeýle-de meniň üçin örän gymmatly bolan hoşniýetli arzuwlaryňyz üçin Size hoşallyk bildirýärin.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

2303

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Ilki bilen, şu foruma çagyrandygy üçin, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti, gadyrly doganym Rejep Taýyp Erdogana minnetdarlyk bildirýärin.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

2080

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow üçünji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow üçünji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşdy.

...2435