mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Arhiw
news-photo

02.12.2022

total-veiw

519

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


02.12.2022

total-veiw

464

Türkmenistanyň Prezidentiniň B.A.Handurdyýew hakynda Permany

Baýmyrat Aşyrdurdyýewiç Handurdyýewi Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

02.12.2022

total-veiw

356

Hökümetara türkmen-rus toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

02.12.2022

total-veiw

345

Hökümetara türkmen-koreý toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

news-photo

02.12.2022

total-veiw

437

Türkmenistanda kömelekleri senagat taýdan ýetişdirmek boýunça iri önümçilikler döredilýär

Owadandepedäki «Üzümçilik» daýhan birleşiginde şampinýonlar maşgalasyndan telpeginiň aşagy kirpikli kömelek ýetişdirýän ýurdumyzda iri kärhana gurlup, işe girizildi. Telekeçi Babasadyk Çüriýew şampinýon öndürmekde dünýäde öňdebaryjylaryň biri «Sylvan» golland firmasyndan miseliý satyn aldy. 

news-photo

02.12.2022

total-veiw

426

Türkmenistanyň wekiliýeti HMG-niň Geňeşiniň 113-nji sessiýasyna gatnaşdy

29-njy noýabrda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekilýeti Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherinde geçirilen Halkara Migrasiýa Guramanyň (HMG) Geňeşiniň 113-nji sessiýasyna gatnaşdy. 

news-photo

02.12.2022

total-veiw

401

Guýulardan alynýan «gara altynyň» möçberi artýar

«Türkmennebit» döwlet konserniniň düzümindäki önümçilik kärhanalary nebitli-gazly ýataklary gözläp tapmakda hem-de olary senagat taýdan işläp taýýarlamakda möhüm işleri alyp barýarlar.

news-photo

02.12.2022

total-veiw

412

«Tebigy ekiniň» üstünlikleri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekçiler birleşmesiniň agzasy, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň çäginde ýerleşýan «Tebigy ekin» daýhan hojalygynda işler döwrüň talabyna laýyk anyp barylýar.

news-photo

02.12.2022

total-veiw

443

Taryha şaýat gala

Ajaýyp ýadygärlikler mukaddes Watanymyzyň demirgazyk künjegindäki Daşoguz welaýatyna hem aýratyn görk berýär. Bu gadymy künjegiň Ruhubelent etrabynyň Aşyk Aýdyň geňeşliginiň çägini etekläp oturan Diýarbekir (Ýarbekir) galasy her bir adamyň ünsüňi özüne çekýän ýerleriň biridir. 

01.12.2022

total-veiw

1448

2022-nji ýylyň noýabry: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda «Açyk gapylar» syýasatyny üstünlikli amala aşyrmagyň çäklerinde geçirilen noýabr aýynyň dürli çäreleri, köp sanly iş duşuşyklary, syýasy geňeşmeler, işewürlik gepleşikleri we forumlar Türkmenistanyň halkara giňişlikde eýeleýän ornunyň barha pugtalandyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

...2005