mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Arhiw
news-photo

24.06.2024

total-veiw

196

«Magtymguly» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy

Ozaldan gelýän däbe görä, her ýyl Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleri güni mynasybetli Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynyň döredijilik topary opera eserini sahnalaşdyrýar.

news-photo

24.06.2024

total-veiw

203

Saglygy goraýyş işgärleri inçekeseli bejermek we onuň öňüni almak boýunça okuwlary tamamladylar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň inçekesele garşy bejergini meýilleşdirmek we durmuşa geçirmek bilen meşgullanýan hünärmenleri Minskide ýörite okuw geçdiler.

news-photo

24.06.2024

total-veiw

402

Bagtyýar çagalar wagtlaryny hoş geçirýärler

Şu günler Diýarymyzyň sebitlerindäki çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezlerinde tomusky dynç alyş möwsümi hasam gyzykly geçýär. Onuň çäklerinde ýatda galyjy, baý mazmunly täsirli çäreler Balkan welaýatynda hem uly şatlyk-şowhunda dowam edýär.

news-photo

24.06.2024

total-veiw

256

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky Döwlet drama teatrynda «Älem nury» spektaklynyň ilkinji görkezilişi boldy

Arkadag şäherinde Medeniýet we sungat işgärleriniň, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli 2024-nji ýylyň Medeniýet hepdeligi dabaraly ýagdaýda başlandy.

news-photo

24.06.2024

total-veiw

396

Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

2024-nji ýylyň 21-nji iýunynda Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky konsullygy tarapyndan Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli halkara ylmy maslahaty geçirildi.

news-photo

23.06.2024

total-veiw

1416

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) adyndan hem-de hut öz adymdan Size çuňňur hormatymy beýan edýärin we Siziň maşgalaňyzy hem-de Türkmenistanyň ähli halkyny mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Gurban baýramynyň we onuň ruhy gymmatlyklarynyň biziň ýurtlarymyza, türki halklara, tutuş Ýer ýüzüne parahatçylyk, asudalyk, bagtyýarlyk getirjekdigine ynanýaryn.

news-photo

23.06.2024

total-veiw

1580

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

Medeniýet hepdeliginiň ikinji güni giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy.

news-photo

23.06.2024

total-veiw

1501

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Mental arifmetika boýunça bäsleşik geçirmegi yglan edýär

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 24-25-nji iýunda mekdep okuwçylarynyň arasynda Mental arifmetika boýunça bäsleşik geçiriler.

news-photo

23.06.2024

total-veiw

1447

Türkmenistanyň adaty karate boýunça milli ýygyndy toparynyň türgenleri Merkezi Aziýanyň çempionatynda 9 medal eýelediler

Türkmenistanyň adaty karate boýunça milli ýygyndy topary Gazagystanyň Almaty şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň çempionatynda dokuz medal gazandylar.

news-photo

23.06.2024

total-veiw

220

Hasyly ýygnamak ýokary depginde alnyp barylýar

Daşoguz welaýatynyň daýhanlary ýokary depginlerde ýeralmany ýygnamagy dowam etdirýärler. Boldumsaz etrabynda ýetişdirilen hasylyň umumy meýdanynyň eýýäm ýarysyndan gowragy ýygnaldy. Bu ýerden şu ýyl ýigrimi bäş müň tonna ýeralma ýygnamak göz öňünde tutulýar.

...2569