mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Arhiw
news-photo

30.09.2022

total-veiw

179

«Merw» «Nebitçini» uly hasap bilen utdy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 11-nji tapgyry Maryda we Aşgabatda geçen iki oýun bilen başlandy.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

620

Türkmenistanyň DIM-nde Ýewropa Bileleşiginiň Ilçisi bilen duşuşyk

29-njy sentýabrda Türkmenistanyň DIM-nde Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi Diego Ruis Alonso bilen duşuşygy geçirildi. 

news-photo

30.09.2022

total-veiw

497

Ildeşlerimiz ýaşlaryň ekologik işjeňligi boýunça sebitleýin maslahata gatnaşdylar

Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) ýaş ilçileri Leýli Ýagşyýewa we Döwran Şammyýew ýaşlaryň ekologik işjeňligi boýunça Stambulda geçirilen sebitleýin maslahata gatnaşdylar.

news-photo

29.09.2022

total-veiw

1824

Telekeçilik — Türkmenistanyň bazar ykdysadyýetiniň hereketlendiriji güýji

Milli ykdysadyýetimiziň hususy ulgamyny ösdürmek, häzirki zamanyň bazar usullaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyna onuň eýeleýän ornuny ýokarlandyrmak, telekeçilik başlangyçlaryny goldamak hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. 

29.09.2022

total-veiw

2511

А.Aşirow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesine saýlanyldy

Allaberdy Aşirowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.

news-photo

29.09.2022

total-veiw

2626

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar

Sizi we Türkmenistanyň halkyny Garaşsyzlyk güni bilen gutlaýaryn.

news-photo

29.09.2022

total-veiw

2673

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde täze taslama

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýaş mugallymlaryň şeýle hem talyplaryň taýýarlan «zSpace 3D» atly ölçegli görnüşde ýasalan kopmýuter enjamy işlenilip düzüldi.

news-photo

29.09.2022

total-veiw

568

BMG-niň güni mynasybetli esseler bäsleşigi geçirilýär

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary «BMG-niň öňüni alyş diplomatiýasynyň taryhy» temasyndan düzme bäsleşigine çagyrylýar. Döredijilik gözden geçirilişini Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty her ýyl 24-nji oktýabrda bellenilýän BMG-niň güni mynasybetli gurady.

news-photo

28.09.2022

total-veiw

2505

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümini gutlady

Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli “Oguz han” köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna döwlet sylaglaryny, nobatdaky harby we ýörite atlary dakmak hem-de hünär derejelerini bermek dabarasy boldy.

news-photo

28.09.2022

total-veiw

2064

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaralara gatnaşdy.

...1950