mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Arhiw
news-photo

03.06.2023

total-veiw

1175

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy. Bu çäre paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň müňlerçesini özünde jemledi.

news-photo

03.06.2023

total-veiw

994

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Arkadag şäherine iş sapary

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparynyň dowamynda Gahryman Arkadagymyz döwrebap elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy.

news-photo

03.06.2023

total-veiw

244

Nikolaý Amiýansyň doglan gününiň 89 ýyllygyna bagyşlanan konsert

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Nikolaý Artýomowiç Amiýansyň 89 ýyllygy mynasybetli konsert boldy.

news-photo

03.06.2023

total-veiw

235

Çehowyň eseri ýene Mollanepes adyndaky talyp teatrynyň sahnasynda

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyplary diplom işi sahna oýunlaryny tabşyrýarlar. Ýaş režissýorlar we aktýorlar üçin döredijilik işlerindäki iň gowy synag Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynyň ilkinji sahnasydyr.

news-photo

03.06.2023

total-veiw

164

Daşky gurşawyň abadançylygy bagtyýar durmuşyň kepilidir

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz welaýat birleşmesi, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat komiteti we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi guramagynda Daşoguz şäherinde maslahat geçirildi.

news-photo

02.06.2023

total-veiw

970

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

02.06.2023

total-veiw

701

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Sizi sagdynlygyň we ruhubelentligiň halkara güni — Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda bu ajaýyp halkara sene mynasybetli geçiriljek dabaralaryň mähriban Watanymyza, sagdyn we bagtyýar durmuşymyza, berkarar döwletimizde gazanylýan beýik üstünliklere bolan buýsanjymyzy has-da ýokarlandyrjakdygyna berk ynanýaryn.

news-photo

02.06.2023

total-veiw

695

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat ýüpekçilerine

Sizi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda gazanan uly zähmet ýeňşiňiz — pile taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamaňyzy ýerine ýetirip, Garaşsyz Watanymyzyň pile harmanyna 2 müň 300 tonnadan hem gowrak pile tabşyrmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

02.06.2023

total-veiw

1030

Türkmenistanyň Daşary söwda düzgüni barada Ähtnamany işläp düzmek boýunça Iş topary döredildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek, Türkmenistanyň dünýä ykdysady ulgamyna ygtybarly we netijeli goşulyşmagyny üpjün etmek hem-de Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna agza bolmagy bilen bagly meseleleri utgaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň daşary söwda düzgüni barada Ähtnamany işläp düzmek boýunça iş topary döredildi hem-de onuň düzümi tassyklanyldy.

02.06.2023

total-veiw

1010

Metan zyňyndy gazlaryny azaltmak boýunça pudagara topary döredildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasynyň çäklerinde ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda emele gelýän parnik gazlarynyň, esasan-da, metan zyňyndy gazlarynyň möçberini yzygiderli azaltmak ugrunda durmuşa geçirilýän işleriň netijeliligine gözegçiligi güýçlendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Metan zyňyndy gazlaryny azaltmak boýunça Türkmenistanyň pudagara topary döredildi. Şeýle hem pudagara toparyň düzümi we bu topar hakynda Düzgünnama tassyklanyldy.

...2158