mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Arhiw

14.05.2022

total-veiw

1401

Ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary Abu-Dabi şäherinde gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Halifa Bin Zaýed Al Nahaýýanyň aradan çykandygy sebäpli, bu ýurduň Döwlet ýolbaşçylaryna gynanç bildirmek üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalaryna 2022-nji ýylyň 14-nji maýynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherine gulluk iş saparyna gitmäge rugsat berildi.

news-photo

14.05.2022

total-veiw

1178

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça hyzmatdaşlygyň «Aşgabat görnüşi» döredildi

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň goldaw bermeginde Aşgabatda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyň netijeleri boýunça Aşgabat Jarnamasy kabul edildi.

news-photo

14.05.2022

total-veiw

1014

Türkmenistanyň Prezidenti Awstraliýa Arkalaşygynyň General-gubernatoryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Awstraliýa Arkalaşygynyň General-gubernatory Dewid Jon Hýorlä Türkmenistan bilen Awstraliýa Arkalaşygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

14.05.2022

total-veiw

748

Türkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Il ýaşulysy, hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar BAE-niň merhum Prezidenti Şeýh Halifa Bin Zaýed Al Nahaýýanyň aradan çykmagy zerarly geçirilýän hatyra çärelerine gatnaşmk üçin Abu-Dabi şäherinde boldy. Gahryman Arkadagymyz paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden Birleşen Arap Emirliklerine tarap ugrady.

news-photo

14.05.2022

total-veiw

830

Türkmenistanyň wekilçilikli topary BAE-niň Prezidentiniň hatyra çärelerine gatnaşar

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulusy, Hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar Birleşen Arap Emirliklerine ugrady. Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygyndaky topar BAE-niň Prezidenti Şeýh Halifa Bin Zaýed Al Nahaýýanyň biwagt aradan çykmagy zerarly geçirilýän hatyra çärelerine gatnaşar.

news-photo

14.05.2022

total-veiw

1032

Türkmenistanyň wekiliýeti GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) gatnaşyjy-ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew ýolbaşçylyk etdi.

news-photo

14.05.2022

total-veiw

1295

«Nuhuň gämisi» rowaýaty sahnada

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynyň döredijilik işgärleri Döwlet teatr gözden geçirilişine «Nuhuň gämisi» spektaklyny taýýarladylar.

news-photo

14.05.2022

total-veiw

193

«Altyn asyr» futbol boýunça Aşgabadyň Kubogy ugrundaky ýaryşda öňde barýar

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» topary futbol boýunça Aşgabadyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň birinji aýlawyndan soň öňdeligi elden bermän gelýär.

news-photo

13.05.2022

total-veiw

1003

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

news-photo

13.05.2022

total-veiw

1169

Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň «Jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny» atly dialogy geçirildi. Oňa sebitiň bäş ýurdunyň hem-de Russiýanyň wekilleri, Birleşen Milletler Guramasynyň sebit düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

...1841