mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Arhiw
news-photo

25.01.2023

total-veiw

1408

Suw serişdelerini rejeli peýdalanmagyň wajyp wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň töwerekleri boýunça iş saparyny amala aşyrmagyň barşynda Garagum derýasynyň hem-de beýleki akabalaryň suwuny rejeli peýdalanmak, derýanyň kadaly akymyny üpjün etmek, onuň kenarlaryny berkitmek meselelerine aýratyn üns berdi.

news-photo

25.01.2023

total-veiw

1647

Halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak — döwlet syýasatynyň möhüm ugry

Şu gün hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, “Çoganly” ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky kottejler toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasy geçirildi. Munuň özi häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän täze şäher düzümini döretmek işiniň dowam etdirilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

news-photo

25.01.2023

total-veiw

1492

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy YHG-niň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Daşkende, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza ýurtlaryň Daşary işler ministrleri Geňeşiniň (CMFA) 26-njy mejlisine gatnaşdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

24.01.2023

total-veiw

1896

Türkmenistanyň Prezidentiniň M.Orazmuhammedow hakynda Permany

Merdan Orazmuhammedowy Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

24.01.2023

total-veiw

1914

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ballyýew B.A. hakynda Permany

Ballyýew Bally Atamyradowiçi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

24.01.2023

total-veiw

1710

Türkmenistanyň Prezidentiniň Y.B.Öwezow hakynda Permany

Ylýas Baýramowiç Öwezowy Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

24.01.2023

total-veiw

1618

Türkmenistanyň Prezidentiniň Allakulyýew S. hakynda Permany

Allakulyýew Söhbedi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

news-photo

24.01.2023

total-veiw

1575

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl Saglygy goraýyş we sport ulgamy

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri» diýlip atlandyrylýan ösüşiň häzirki tapgyrynda mähriban halkymyz baradaky hemmetaraplaýyn alada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuş syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

news-photo

24.01.2023

total-veiw

1243

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar

Sizi Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň taryhyndaky möhüm waka — halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegiňiz, şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny esasda ykrar edilmegiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

news-photo

24.01.2023

total-veiw

1674

Gyş paslynyň gözellikleri şekillendirilen suratlar

Ýanwar aýynyň ilkinji ongünlügindäki garly howa çagalara uly şatlyk getirdi. Biziň ýurdumyz üçin seýrek bolan tebigy hadysa fotosurat höwesjeňlerini gar bilen örtülen şäher görnüşlerini surata düşürmäge ruhlandyrdy.

...2044