mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Jemgyýet

news-photo

27.12.2021

total-veiw

697

Jemgyýetçilik ulaglarynda gatnawlar mugt bolar

2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda we 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmensitanyň jemgyýetçilik ulaglary ýolagçylary mugt gatnadarlar. Döwlet Baştutanymyz bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde degişli tabşyryk berdi.

news-photo

27.12.2021

total-veiw

929

Türkmen alabaýy Kazanda geçirilen itler bäsleşiginde

Akdus atly türkmen alabaýy Kazanda geçirilen «Top Dog Tatarystan — 2021» atly itler bäsleşigine gatnaşdy.

news-photo

26.12.2021

total-veiw

1035

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýok etmek çäresi geçirildi

25-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň geçiren işleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini hem-de kontrabanda ýoly bilen getirilen temmäki önümlerini ýok etmek çäresi boldy.

news-photo

25.12.2021

total-veiw

1461

«Sahawatly söwda» bilen durmuşyňyzy bezäň!

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda şu günler Diýarymyzyň ähli künjegi barha ýakynlaşýan Täze ýylyň şatlyk-şowhunly dabaralaryna beslenýär.

news-photo

25.12.2021

total-veiw

1507

Türkmenistanda Täze ýyl baýramy mynasybetli goşmaça durmuş çäreleri gurnalar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, Täze ýyl baýramy mynasybetli goşmaça durmuş çärelerini guramak boýunça anyk görkezmeleri berdi.

news-photo

25.12.2021

total-veiw

1189

Paýtagtymyzdaky baş Täze ýyl arçasy «Iň beýik arça» adyny alýar

Däp boýunça, Aşgabatda «Älem» medeni we dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan baş arçanyň üstündäki çyralar ýakylan pursadyndan başlap, ýurdumyzda Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk çärelerine badalga berildi.

news-photo

24.12.2021

total-veiw

950

Türkmenistan “Sputnik Laýt” sanjymyny bellige aldy

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik Laýt» sanjymyny bellige aldy hem-de ýurdumyzyň çäklerinde ony ulanmak babatda degişli şahadatnamany berdi.

news-photo

22.12.2021

total-veiw

1362

«Türkmenistanyň çöllerini saklap galmak we durnukly ulanmak» maslahaty

2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Çöller boýunça Merkezi Aziýa başlangyjy» – «Türkmenistanyň çöllerini saklap galmak we durnukly ulanmak» (CADI/КАДИ) taslamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde halkara bilermenleriniň gatnaşmagynda wideomaslahat geçirildi.

news-photo

21.12.2021

total-veiw

1343

Ýaponiýanyň Hökümetinden lukmançylyk enjamlary gelip gowuşdy

BMG-niň Taslama boýunça müdürligi (ÝUNOPS) «Türkmenistana lukmançylyk enjamlaryny ibermek arkaly saglygy goraýşy gowulandyrmak» taslamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýurdumyza Ýaponiýanyň Hökümetinden lukmançylyk enjamlarynyň birinji tapgyry gelip gowuşdy.

news-photo

21.12.2021

total-veiw

1156

Döwlet dolandyryşyny sanlylaşdyrmak

Ýurduň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy wezipeleriniň durmuşa geçirilmegi dolandyryş, durmuş we telekeçilik işlerine sanly tehnologiýalaryň üstünlikli ornaşdyrylmagy bilen aýrylmaz baglanşyklydyr.

...206