mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

06.07.2022

total-veiw

2161

Aşgabatda Adam hukuklary boýunça 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy

Aşgabatda Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatynda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilişini üpjün etmek boýunça pudagara komissiýanyň iş toparynyň mejlisi bolup geçdi.

news-photo

06.07.2022

total-veiw

2232

Durmuş ähmiýetli binalaryň sany artýar

Daşoguz şäheriniň Şagadam köçesiniň ugrunda bina edilýän täze ýaşaýyş jaý toplumy zerur ýaşaýyş – durmuş ähmiýetli desgalaryň ählisi bilen üpjün ediler. 

news-photo

06.07.2022

total-veiw

2408

«Aşgabat – dizaýn şäherim» atly maslahat we sergi geçirildi

2022-nji ýylyň 5-nji iýulynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Aşgabat – dizaýn şäherim» atly maslahat we sergi geçirildi.

news-photo

05.07.2022

total-veiw

1453

Ýurdumyzda boljak howa barada gysgaça maglumat

Hepdäniň dowamynda howanyň temperaturasy ortaça +30…+35 gradus bolar. Dynç günlerine golaý howa +37 gradusa çenli gyzar.

news-photo

04.07.2022

total-veiw

1527

Ýurdumyzda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň sebit maslahaty geçirildi

Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Merkezi Aziýada “Bitewi saglyk” konsepsiýasyny ilerletmek boýunça utgaşykly görnüşde ýokary derejeli sebit maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebit edarasy bilen bilelikde guran ýöriteleşdirilen forumynyň işine abraýly halkara we sebit guramalarynyň wekilleri, halkara bilermenler hem-de Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Özbegistandan hünärmenler gatnaşdylar.

news-photo

02.07.2022

total-veiw

2217

Türkmen zyýaratçylary Mekgä haja ugradylar

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” agentligi tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen, Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý etmek üçin, Saud Arabystany Patyşalygyna ugradylar.

news-photo

30.06.2022

total-veiw

2928

Awazada gämili gezelenç we kiçi gämileriň muzeýi

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy myhmanlaryna köp sanly güýmenje hyzmatyny: attraksionly seýil baglaryny, welotrekleri, aýdym aýdýan çüwdürimleri, akwaparklary, ýaht-klublary we başga-da köp zatlary teklip edýär. Tomus dynç alşynda baryp boljak gyzykly ýerleriň arasynda ‒ muzeýiň «Gämiler dünýäsi» atly sergi otagy-da bar.

news-photo

28.06.2022

total-veiw

2455

Gümrük Hyzmatdaşlygy Geňeşiniň nobatdaky 139/140-njy sessiýalary geçirildi

2022-nji ýylyň 23-nji–25-nji iýuny aralygynda Belgiýa Patyşalygynyň Brýussel şäherinde ýerleşýän Bütindünýä Gümrük Guramasynyň (BGG) Baş binasynda, bu Guramanyň iň ýokary çözgüt kabul ediji düzümi bolan Gümrük Hyzmatdaşlygy Geňeşiniň nobatdaky 139/140-njy sessiýalary geçirildi. Oňa Guramanyň agza döwletleriniň gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylary derejesinde wekiliýetler gatnaşdylar. 

news-photo

27.06.2022

total-veiw

2320

Türkmenistanda yssy howa ýokary derejä ýetensoň, peselip başlar

Türkmenistanda yssy howa iýun aýynyň ahyryna çenli dowam eder. Hepdäniň dowamynda howanyň iň ýokary temperaturasy +47 gradusa golaýlar. Dynç günlerine golaý etraplaryň aglabasynda temperaturanyň gündizki görkezijileri peseler diýlip çak edilýär.

news-photo

25.06.2022

total-veiw

3071

«Awaza» myhmanlara garaşýar

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezlerinde dynç alyş möwsümi dowam edýär.

...226