mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

22.09.2023

total-veiw

1541

Aşgabadyň awtobuslary Halk Maslahatynyň geçirilmegi mynasybetli şygarlar bilen bezeldi

24-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler.

news-photo

21.09.2023

total-veiw

1981

Türkmenistanyň wekiliýeti Aziýa-Ýuwaş umman forumynyň her ýylky umumy ýygnagyna gatnaşdy

Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil - Adalatçysy Ý.Gurbannazarowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň goldamagynda Hindistan Respublikasyna iş sapary başlandy.

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1795

Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi

Şu gün ýurdumyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi.

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1559

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary hem-de Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory iş saparlaryny amala aşyrdylar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen, Gahryman Arkadagymyzyň göreldesine eýerip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow paýtagtymyz we Daşoguz welaýaty boýunça iş saparlaryny amala aşyrdy.

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1437

Döwlet Baştutanymyz «Hazar ekologiýa başlangyjyny» döretmekligi teklip etdi

Hormatly Prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş edip, Merkezi Aziýanyň Hazar deňzine galtaşýan sebitdigini, özboluşly tebigy toplum bolan bu deňziň Ýer togalagynyň ekologiýasy babatda nähili ähmiýetiniň bardygynyň hemmelere mälimdigini belläp geçdi. 

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1391

Türkmenistan Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini döretmek baradaky teklip bilen çykyş etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş edip, Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini döretmekligi teklip etdi.

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1338

Aşgabat Merkezi Aziýada howpsuzlyk boýunça Maslahaty döretmek başlangyjy bilen çykyş etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisindäki çykyşynda ýurdumyz BMG-niň howandarlygynda Merkezi Aziýada we onuň bilen ýanaşyk zolaklarda howpsuzlyk boýunça Maslahaty döretmek başlangyjy bilen çykyş edýändigini aýtdy. 

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1243

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary iş saparlaryny amala aşyrdylar

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramçylygyna taýýarlyk görülýän günlerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça, Gahryman Arkadagymyzyň göreldesine eýerip, paýtagtymyz we Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyrdy hem-de gözegçilik edýän düzümleriniň alyp barýan işleri bilen tanyşdy. Şeýle hem wise-premýer saparyň jemleri boýunça Ahal welaýatynda iş maslahatyny geçirdi.

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1330

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça iş saparlaryny amala aşyrdylar

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramçylygyna taýýarlyk görülýän günlerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça, Gahryman Arkadagymyzyň göreldesine eýerip, Aşgabat şäherine iş saparyny amala aşyrdy hem-de gözegçilik edýän düzümleriniň paýtagtymyzda alyp barýan işleri we Aşgabat şäheriniň arassaçylyk, abadanlaşdyryş derejesi bilen tanyşdy. Wise-premýer saparyň jemleri boýunça iş maslahatyny geçirdi.

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1454

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygy — ösüşleriň binýady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş ýörelgesi, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Döwlet adam üçindir!» diýen şygary bu gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dillerimiziň senasyna, köňüllerimiziň owazyna öwrülip, bagtyýarlygyň aýdymy, berkararlygyň mukamy bolup belentden ýaňlanýar. 

...269