mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

11.04.2024

total-veiw

1506

Orient Silk Road Express syýahatçylyk otlusyndaky ýolagçylar Türkmenistanda boldular

Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça özüne çekiji demir ýol arkaly syýahatçylyk daşary ýurtly jahankeşdelere Merkezi Aziýa ýurtlarynyň taryhy ýerleri bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

1641

Ýurdumyzda DÖM boýunça ýaşlar üçin okuw sapaklary başlandy

Türkmenistanyň talyp ýaşlaryny 2030-njy ýylyň Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilmegine çekmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda Ösüş Maksatnamasy bilen bilelikde «TurkmenYouth4SDGs» at bilen birnäçe okuw sapaklaryna başlady.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

1514

Ýurdumyzda çagalaryň arasynda surat çekmek bäsleşigi yglan edildi

BSG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan Ýewropa Bileleşiginiň maliýe goldawy bilen «Sanjymlar howply kesellerden goraýjylarymyz!» atly temada çagalaryň arasynda surat çekmek bäsleşigi yglan edildi.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

1197

Kosmosda bolmagyň rekordçysy

Kosmonawt Oleg Kononenkonyň 23-nji sentýabra meýilleşdirilen (umumy iş tejribesindäki bäşinji) uçuşy tamamlanandan soň, onuň agramsyzlyk ýagdaýynda geçiren umumy wagty 1110 gije-gündize barabar bolar. 

news-photo

08.04.2024

total-veiw

1770

Ýurdumyzda boljak howa barada maglumat

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +9... +11 gradusdan +12... +14 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +19... +21 gradusdan +26... +28 gradus aralygynda maýyl bolar. 

news-photo

08.04.2024

total-veiw

1963

Ýaş ýangyn söndüriji toparlaryň welaýat bäsleşigi geçirildi

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Lebap welaýat Polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň we Lebap welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramaklarynda Türkmenabat şäherinde welaýatyň çäginde ýerleşýän umumybilim berýän orta mekdepleriň ýaş ýangyn söndüriji toparlarynyň arasynda ýangyn amaly sport bäsleşigi geçirildi.

news-photo

08.04.2024

total-veiw

1646

Türkmenistan parnik gazlaryny tükellemek işlerini kämilleşdirýär

Aşgabatda BMGÖM we Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň bilelikdäki taslamasynyň çäginde «Türkmenistanda şäherleriň durnukly ösdürilişi: Aşgabatda we Awazada ýaşyl şäherleriň toplumlaýyn ösdürilişi» parnik gazlaryny tükellemek boýunça okuw guraldy.

news-photo

07.04.2024

total-veiw

1628

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanynda döredilen «Arkadagly Ýaşlar» atly elektron žurnalyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyndaky üçünji sany çapdan çykdy.

news-photo

07.04.2024

total-veiw

1587

Buzluklary öwrenip, howanyň ýagdaýyny çaklamak

Daşky gurşawy goramak ministrliginiň dürli gurluş bölümleriniň hünärmenlerinden ybarat bolan Türkmenistanyň wekiliýeti Amyderýa we Syrderýa bilen gönüden göni bagly suw arteriýalarynyň akymynyň ýagdaýy – Merkezi Aziýadaky kriosferanyň ýagdaýyna gözegçilik etmek boýunça sebitleýin maslahata gatnaşdy.

news-photo

06.04.2024

total-veiw

1551

Pudagara toparyň mejlisi

Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri gatnaşdylar.

...295