mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

11.07.2024

total-veiw

2582

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň altynjy maslahaty 2024-nji ýylyň 13-nji iýulynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň binasynda geçirilýär.


news-photo

10.07.2024

total-veiw

2030

Aşgabatda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen okuw maslahaty guraldy

ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi döwlet edaralarynyň metbugat gulluklaryny döretmek we olaryň işini guramak boýunça utgaşykly görnüşde iki günlük okuw maslahatyny geçirdi.  

news-photo

10.07.2024

total-veiw

1958

«Altyn ýyldyz» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde ýaş ýangyn söndürijileriň arasynda ýaryş geçirildi

Köpetdagyň ajaýyp dag eteklerinde ýerleşýän Gökderedäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde dynç alýan ýetginjekleriň arasynda ýangyn söndürmek boýunça amaly sport ýaryşlary geçirildi.

news-photo

09.07.2024

total-veiw

1787

Watandaşlarymyz haj parzyny berjaý etdiler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryny üstünlikli dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallalary esasynda ýurdumyzyň zyýaratçylar topary haj parzyny berjaý etmek maksady bilen, Saud Arabystanynda boldular.

news-photo

09.07.2024

total-veiw

2080

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisinde Aşgabat şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk”, 2-nji “Bitaraplyk” we 6-njy “Köpetdag” saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine 7-nji iýulda geçirilen saýlawlaryň ahyrky netijeleri jemlenildi.

news-photo

08.07.2024

total-veiw

2305

Ýurdumyzyň welaýatlarynda hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty

Diýarymyzyň birnäçe welaýatlarynda hepdäniň ikinji ýarymynda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar.

news-photo

08.07.2024

total-veiw

1972

Inçekeseli bejermek boýunça halkara okuw Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hünärmenleriniň mümkinçiliklerini artdyrýar

Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG) we ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça agentligi (USAID) inçekesele garşy göreşmekde we näsaglara ideg etmekde möhüm ädim hökmünde BSG-niň tekliplerine hem milli görkezmelere laýyklykda, «Inçekeseli, RR-inçekeseli we inçekesel ýokançlygyny bejermek» mowzukly bäş günlük halkara okuw geçirdi.

news-photo

07.07.2024

total-veiw

2309

Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,32% ses berdi.

news-photo

07.07.2024

total-veiw

2235

Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça ses bermek 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda saýlaw uçastoklarynyň ählisinde (60 sany) sagat 7-de başlandy we 19-da tamamlanýar.

news-photo

05.07.2024

total-veiw

1636

Döwletimiziň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmagyň ýolunda

7-nji iýulda, ýekşenbe güni Aşgabatda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre — aýry-aýry saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine saýlawlar geçiriler.  

...311