mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Teswirlemeler

25.12.2022

total-veiw

1645

Watanymyzyň ösüşiniň we abadançylygynyň bähbidine

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan öňdebaryjy tehnologiýalara we innowasiýalara esaslanyp, depginli ösýän ýurt hökmünde dünýädäki abraýyny barha artdyrýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda giň gerimli taslamalar we netijeli başlangyçlar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyzyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy şol taslamalaryň esasy maksadydyr.

20.12.2022

total-veiw

4759

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistan saýlap alan oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyna yzygiderli eýerýär. Ýurdumyz döwrüň möhüm meseleleriniň çözgüdini işläp taýýarlamak boýunça tagallalary birleşdirmekde işjeň hem-de oňyn başlangyçlar bilen çykyş edip, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge anyk goşandyny goşýar.

19.12.2022

total-veiw

1551

Ýylyň 11 aýynda Türkmenistanyň eksportynyň ösüşi artdy

Şu ýylyň geçen on bir aýynda Türkmenistanyň bölek-satuw haryt dolanyşygynyň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,6 göterim, daşary söwda dolanyşygy bolsa 35,7 göterim artdy.

18.12.2022

total-veiw

1441

Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk derejesi — parahatçylygyň, dostlugyň we jebisligiň kepili

Geçen hepdede ýurdumyzda Halkara Bitaraplyk güni hem-de BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda taryhy Kararnamanyň kabul edilmeginiň 27 ýyllygy bellenildi.

15.12.2022

total-veiw

1398

Türkmenistan ulag ulgamynda köptaraply hyzmatdaşlygy ösdürýär

Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň Birinji üçtaraplaýyn sammitinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow üç doganlyk döwletiň serişde, geografiýa we tehnologik mümkinçiliklerini bilelikde ulanmak olaryň diňe bir milli ykdysadyýetiniň ösmegine ýardam etmän, eýsem Ýewraziýanyň tutuş geoykdysady düzüminiň üstüni täze döredijilikli ugurlar bilen artdyrmaga we hil taýdan baýlaşdyrmaga hem mümkinçilik berjekdigini nygtady. Şunda ulag ulgamy aýratyn orun eýeläp biler. Bu ulgamda ysnyşykly üçtaraplaýyn gatnaşyklar Aziýa bilen Ýewropanyň arasynda üstaşyr ulag geçelgelerini döretmegiň bilelikdäki strategiýasyny durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

13.12.2022

total-veiw

2718

Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde parahatçylyk döredijilikli başlangyçlary öňe sürýär

Ählumumy parahatçylygyň, ösüşiň we abadançylygyň bähbidine strategik hyzmatdaşlyk hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan oňyn Bitaraplyk, giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatynyň esasy ýörelgesidir. Bitarap ýurdumyz häzirki döwrüň ruhuna we meýillerine laýyk gelýän halkara hyzmatdaşlygyň täze görnüşleriniň döredilmegine öz saldamly goşandyny goşýar.

01.12.2022

total-veiw

2413

2022-nji ýylyň noýabry: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda «Açyk gapylar» syýasatyny üstünlikli amala aşyrmagyň çäklerinde geçirilen noýabr aýynyň dürli çäreleri, köp sanly iş duşuşyklary, syýasy geňeşmeler, işewürlik gepleşikleri we forumlar Türkmenistanyň halkara giňişlikde eýeleýän ornunyň barha pugtalandyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

2785

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: — Türkmenistanyň ulag-logistikasy Ýewraziýa yklymynyň üstaşyr düzüminiň möhüm bölegidir

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 21-22-nji noýabrda Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran resmi saparynyň barşynda BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan bilen geçirilen gepleşiklerde ulag-logistika ulgamynyň hyzmatdaşlygyň strategik ugry bolup durýandygyny aýratyn nygtady. 

27.11.2022

total-veiw

2065

Ählumumy parahatçylygyň, ösüşiň we abadançylygyň bähbidine strategik hyzmatdaşlyk

Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, dünýäniň ähli döwletleri bilen deňhukukly gatnaşyklary ösdürmegi maksat edinýär.  

20.11.2022

total-veiw

2216

Halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmek döwlet strategiýasynyň esasy wezipesidir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda giň gerimli döwlet we milli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyzyň syýasy, ykdysady, durmuş, medeni taýdan depginli ösüşini üpjün etmek, raýatlaryň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak şol maksatnamalaryň esasy wezipesidir.

...52