mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Teswirlemeler

01.02.2022

total-veiw

5679

Türkmenistan UNIDO bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýär

Häzirki döwrüň hem-de dünýä derejesindäki ösüşleriň möhüm ýagdaýlaryny göz öňünde tutup, Türkmenistan halkara guramalar bilen köptaraply hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeldýär. 

18.01.2022

total-veiw

4730

Türkmenistan bilen FAO-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 2025-nji ýyla çenli ileri tutulýan ugurlary

Türkmenistan Hökümeti bilen FAO-nyň arasynda geçen aý gol çekilen 2021 –2025-nji ýyllar üçin Çarçuwaly maksatnamasy ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasy bilen hyzmatdaşlygynda möhüm döwri açdy. FAO Türkmenistanyň milli zerurlyklary kanagatlandyrmak we global kynçylyklara garşy durmak üçin, oba hojalygyny özgertmek we güýçlendirmek işine ygrarlydygyny bellemek bilen, ýurda bu işde kömek bermäge taýýardygyny bildirýär.

11.01.2022

total-veiw

5230

Türkmenistan — ÝUNESKO: milletiň aň-paýhas kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen hyzmatdaşlyk

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagynda Garaşsyz döwletimizde medeniýetiň, edebiýatyňdyr sungatyň gülläp ösmegi üçin hem ähli şertleriň döredilýändigini, milli mirasymyzy gorap saklamak, baýlaşdyrmak we wagyz etmek boýunça giň gerimli işleriň alnyp barylýandygyny, olaryň öz ajaýyp miwelerini berýändigini belläp, ýaňy-ýakynda «Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty» atly milli hödürnamanyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilendigi mynasybetli ýurdumyzyň ähli halkyny tüýs ýürekden gutlady.

11.01.2022

total-veiw

5000

Türkmenistanyň diplomatik gatnaşyklarynda şanly seneler

2022-nji ýylda Türkmensitanyň dünýä döwletleri bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýanyna 30 ýyl dolýar, ol garaşsyz döwlet hökmünde onuň halkara (hukuk subýekti) derejesinde ykrar edilmegidi. Diplomatik gatnaşyklar özygtyýarly döwletler we halkara hukugynyň beýleki subýektleri bilen resmi gatnaşyklary amala aşyrmagyň esasy görnüşi bolup hyzmat edýär.

27.12.2021

total-veiw

4200

Türkmenistan we Astrahan oblasty hyzmatdaşlygy ösdürýärler

«Астрахань 24» teleýaýlymynyň «Вечерняя Астрахань» gepleşigiň studiýasynda oblastyň Halkara gatnaşyklary agentliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Alekseý Aýdin Türkmenistan bilen gatnaşyklara-da degip geçdi.

23.12.2021

total-veiw

4754

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Ekologiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk ählumumy möhüm wezipedir

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda şu ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda üstünlikli geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň barşynda häzirki wagtda ählumumy gün tertibinde durýan howanyň üýtgemegi, ekologiýa, daşky gurşawy goramak ýaly möhüm meselä aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, hususan-da, ekologiýa taýdan arassa energiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen bilelikdäki hereketler ylalaşyldy. Soňky döwürde bu babatda kabul edilen halkara resminamalar bar bolan gurallary pugtalandyrmaga ýardam eder.

15.12.2021

total-veiw

4686

Nebit we gaz bazary: 2022-nji ýyla we geljege çaklamalar

Britaniýanyň BP kompaniýasynyň press-relizine görä, 12-nji dekabrda Baku-Tbilisi-Jeýhan turba geçirijisi boýunça nebit eksporty 500 million tonna ýetdi.

08.12.2021

total-veiw

6113

Nebitgaz senagatyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny artdyrmagyň esasy ugrudyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 3-nji dekabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde nebitgaz senagatynda bar bolan kuwwatdan has netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny, uglewodorod çig malyndan ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän önümleriň görnüşlerini giňeltmek maksady bilen, gaýtadan işleýän ulgamyň mümkinçiliklerinden has doly peýdalanmagyň zerurdygyny nygtady.

06.12.2021

total-veiw

4654

Iň gowy dünýä tejribesini ornaşdyrmak oba hojalygynyň netijeliligini artdyrmaga alyp barýan ýoldur

16-njy noýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz «Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda garyşyk mineral dökünleri öndürýän önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda» Karara gol çekip, soňky onýyllyklarda garyşyk dökünleriň öndürilmeginiň uly ähmiýete eýe bolandygyny nygtady.

04.12.2021

total-veiw

3896

Türkmenistan we Hindistan taryhy gatnaşyklary kämilleşýär

Döwlet Baştutanymyz hormatly myhman hökmünde geljek ýylyň ýanwar aýynda Hindistan güni baýramyna we «Hindistan – Merkezi Aziýa» ýokary derejeli sammitine çagyryldy. 2022-nji, ýubileý ýyly Türkmenistan bilen Hindistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy we Hindistan döwletiniň garaşsyzlygynyň 75 ýyllygy bilen bellener. Hindistanyň Premýer-ministri Narendra Modiniň ýollan hatynda Hindistan bilen Türkmenistany birek-birek bilen däbe öwrülen ysnyşykly taryhy we medeni gatnaşyklaryň baglanyşdyrýandygy bellenilýär.

...47