mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Teswirlemeler

08.01.2023

total-veiw

2433

Türkmenistan hyzmatdaşlygyň gerimini giňeldýär

Ýetip gelen täze, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji hepdesi syýasy ähmiýetli wakalara beslenip, olarda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagy, Watanymyzyň halkara abraýynyň has-da belende göterilmegi bilen bagly täze taryhy eýýamyň maksatlary öz beýanyny tapdy.

04.01.2023

total-veiw

2032

Türkmenistanyň we Russiýanyň demir ýol kärhanalary köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürerler

Şu ýyldan başlap, «Türkmendemirýollary» agentligi bilen «Rossiýskiýe železnyýe dorogi» kompaniýasynyň arasynda dekabr aýynda geçirilen hökümetara Russiýa-Türkmen komissiýasynyň 12-nji mejlisiniň çäginde gol çekilen 2023–2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygy ösdürmek maksatnamasyiş ýüzünde durmuşa geçiriliň başlanar.

03.01.2023

total-veiw

2158

Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara derejesinde işjeňleşmeginiň geljegi

Gadam basan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy Türkmenistanyň durmuşynyň ähli ulgamlarynda ýaşlaryň işjeňleşmegine, döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny dolandyrmakda olaryň eýeleýän ornuny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Ýurdumyzyň maksada okgunly we bilimli ýaş nesilleri diňe bir durmuş-ykdysady we ylmy-tehniki ösüşe däl, eýsem, onuň daşary syýasy başlangyçlarynyň öňe ilerledilmegine hem-de halkara abraýynyň ýokarlanmagyna goşýan goşandyny hem ep-esli artdyrmaga ukyplydyr. 

02.01.2023

total-veiw

71450

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly ýurdumyzyň täze üstünliklerine badalga berdi

Geçen hepde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli bähbitleri goramaga, bütin dünýäde parahatçylygy pugtalandyrmaga gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň ähli ugurlarynda üstünliklere beslenen hem-de «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçen 2022-nji ýyl tamamlandy. 

27.12.2022

total-veiw

4036

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl medeniýet ulgamy

«Biz milli medeniýetimizi ösdürmäge aýratyn üns berýäris. Teatrlar, kitaphanalar, muzeýler, medeniýet öýleri biziň milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň gülläp ösýändiginiň subutnamasydyr» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen Döwlet Maslahatynda eden çykyşynda belledi. Döwlet Baştutanymyz medeniýet ulgamynda ýerine ýetirilen işleriň ähmiýetini nygtap, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi.

25.12.2022

total-veiw

1855

Watanymyzyň ösüşiniň we abadançylygynyň bähbidine

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan öňdebaryjy tehnologiýalara we innowasiýalara esaslanyp, depginli ösýän ýurt hökmünde dünýädäki abraýyny barha artdyrýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda giň gerimli taslamalar we netijeli başlangyçlar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyzyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy şol taslamalaryň esasy maksadydyr.

20.12.2022

total-veiw

8808

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistan saýlap alan oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyna yzygiderli eýerýär. Ýurdumyz döwrüň möhüm meseleleriniň çözgüdini işläp taýýarlamak boýunça tagallalary birleşdirmekde işjeň hem-de oňyn başlangyçlar bilen çykyş edip, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge anyk goşandyny goşýar.

19.12.2022

total-veiw

1713

Ýylyň 11 aýynda Türkmenistanyň eksportynyň ösüşi artdy

Şu ýylyň geçen on bir aýynda Türkmenistanyň bölek-satuw haryt dolanyşygynyň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,6 göterim, daşary söwda dolanyşygy bolsa 35,7 göterim artdy.

18.12.2022

total-veiw

1654

Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk derejesi — parahatçylygyň, dostlugyň we jebisligiň kepili

Geçen hepdede ýurdumyzda Halkara Bitaraplyk güni hem-de BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda taryhy Kararnamanyň kabul edilmeginiň 27 ýyllygy bellenildi.

15.12.2022

total-veiw

1648

Türkmenistan ulag ulgamynda köptaraply hyzmatdaşlygy ösdürýär

Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň Birinji üçtaraplaýyn sammitinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow üç doganlyk döwletiň serişde, geografiýa we tehnologik mümkinçiliklerini bilelikde ulanmak olaryň diňe bir milli ykdysadyýetiniň ösmegine ýardam etmän, eýsem Ýewraziýanyň tutuş geoykdysady düzüminiň üstüni täze döredijilikli ugurlar bilen artdyrmaga we hil taýdan baýlaşdyrmaga hem mümkinçilik berjekdigini nygtady. Şunda ulag ulgamy aýratyn orun eýeläp biler. Bu ulgamda ysnyşykly üçtaraplaýyn gatnaşyklar Aziýa bilen Ýewropanyň arasynda üstaşyr ulag geçelgelerini döretmegiň bilelikdäki strategiýasyny durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

...54