mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Teswirlemeler

07.11.2023

total-veiw

3543

Türkmenistan ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar

Geçen hepdäniň wakalary Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň yzygiderli berkidilýändiginiň, ýurdumyzyň «Döwlet adam üçindir!» şygary astynda amala aşyrylýan durmuş ugurly syýasata ygrarlydygynyň, ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlykda jogapkärli, işjeň we başlangyçly orny eýeleýändiginiň nobatdaky beýany boldy. Bitarap Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda oňyn sebit we ählumumy başlangyçlara doly derejeli goşulyşmak maksady bilen, özara gatnaşyklaryň iň möhüm görnüşlerini kesgitlemäge, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň ylalaşykly çemeleşmelerini hem-de gurallaryny işläp düzmäge, hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge mynasyp goşant goşýar.

31.10.2023

total-veiw

3564

Watanymyzyň parahatçylyk döredijilik kuwwaty artýar

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň strategik maksatlaryna ýetmegiň ýolunda üstünlikleriň gazanylýandygynyň nobatdaky beýany boldy. Bu strategik maksatlar netijeli halkara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegi, bilelikdäki mümkinçilikleri we hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin özara ylalaşylan çemeleşmeleri hem-de gurallary işläp taýýarlamagy, toplumlaýyn durmuş-ykdysady özgertmeler bilen Watanymyzy ynamly öňe alyp gitmegi, halkymyzyň durmuş derejesini has-da gowulandyrmagy öz içine alýar.

24.10.2023

total-veiw

3676

Netijeli hyzmatdaşlyk ugrunda bilelikdäki tagallalar — Watanymyzyň okgunly ösüşiniň kepili

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň halkara hyzmatdaşlygy ilerletmäge, ýurdumyzyň döredijilik kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

18.10.2023

total-veiw

7923

2023-nji ýylyň sentýabry: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

«Dialog — parahatçylygyň kepili» ýörelgesine eýerýän ata Watanymyz Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda «Açyk gapylar», Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirýär.

16.10.2023

total-veiw

3903

Parahatçylyk döredijilik — Türkmenistanyň nobatdaky başlangyçlarynyň esasy

Türkmenistan ählumumy gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça sazlaşykly çözgütleri işläp taýýarlamakda täze başlangyçlary öňe sürüp, howpsuzlygy, durnuklylygy pugtalandyrmak, sebit hem-de halkara derejede 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça umumy tagallalara saldamly goşant goşýar. Ýurdumyz dünýäniň syýasy, ykdysady, hukuk giňişligine goşulyşmak bilen, tutuş adamzadyň bähbidine özüniň baý döredijilik kuwwatyndan netijeli peýdalanýar. Munuň şeýledigine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Bişkek şäherinde geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde öňe süren birnäçe möhüm teklipleri hem aýdyň şaýatlyk edýär.

15.10.2023

total-veiw

4313

Türkmenistan parahatçylyk we ylalaşyklylyk diplomatiýasyny ilerledýär

«Türkmenistan netijeli, deňhukukly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ugrunda çykyş etmek bilen, hoşniýetlilige, medeni gatnaşyklara, iň gowy tejribeleriň we garaýyşlaryň alşylmagyna esaslanýan hem-de ähli taraplaryň bähbitlerini göz öňünde tutýan döwletara dialogy alyp barýar» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtaýar.

08.10.2023

total-veiw

5378

Halkyň durmuş derejesiniň we ýurduň ykdysady kuwwatynyň ýokarlandyrylmagy — döwlet syýasatynyň esasy maksady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny okgunly ösdürmäge, halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmaga, ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen syýasy ugry geçen hepdäniň wakalarynda özüniň aýdyň beýanyny tapdy.

03.10.2023

total-veiw

3939

Gadymy Ýüpek ýoluny täzeden dikeldýän söwda geçelgesi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow tarapyndan 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda ýurdumyzyň Mejlisinde tassyklanan «Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara ulag geçelgesini ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn Ylalaşyga goşulmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna gol çekildi we bu ýurdumyzyň halkara ulag hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadyny berkidýär.

01.10.2023

total-veiw

4494

Garaşsyzlyk döredijiligiň, parahatçylygyň we dostlugyň gözbaşydyr

Geçen hepdede — «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän ýylyň 27-nji sentýabrynda agzybir we jebis halkymyz häzirki bagtyýar durmuşyna uly buýsanç duýgusy bilen Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllygyny belledi. Ýurdumyz milli senenamamyzyň bu möhüm senesini Garaşsyz Türkmenistanyň ýyl ýazgysyna aýratyn sahypa bolup ýazylýan täze zähmet ýeňişleri bilen garşylady.

26.09.2023

total-veiw

4173

Türkmenistan – bagtyýarlygyň, agzybirligiň we ösüşleriň ýurdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki çykyşynda aýdan ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini görkezýän guwandyryjy sanlary Watanymyzyň mundan beýläk-de uly ösüşlere eýe boljakdygyny görkezýär.

...62