mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Gözleg
Netijede : 19725 makala tapyldy
news-photo

01.12.2022

total-veiw

1432

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana hem-de BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktuma Birleşen Arap Emirlikleriniň milli baýramy — Döwletiň jar edilen güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

01.12.2022

total-veiw

93

Lagym suwuny arassalaýjy täze desga işe girizildi

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda bir gije-gündizde lagym suwunyň 20 müň kubmetrini arassalama kuwwaty bolan täze desganyň gurluşygy «Mukaddes toprak» hususy kärhanasy tarapyndan amala aşyryldy.

news-photo

01.12.2022

total-veiw

277

«Gyzyl kürte» filmi «Bastau» Halkara film festiwalynda görkeziler

Türkmen režissýory Sahysalyh Baýramowyň filmi noýabr aýynyň 29-yndan dekabr aýynyň 4-i aralygynda Gazagystanda geçiriljek talyp filmleriniň we ilkinji alnan filmleriň «Bastau» Halkara festiwalynyň bäsleşikden daşary meýilnamasyna girizildi.

news-photo

01.12.2022

total-veiw

265

«Aşgabat» kinoteatrynda täze filmleriň deslapky görkezilişi bolar

Milli kinematografiýanyň ündewini dowam etdirmek bilen, Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» döredijilik birleşigi täze filmleriň deslapky görkezilişini taýýarlady.

news-photo

01.12.2022

total-veiw

1273

Ýaş ýyldyzlaryň saz festiwalyny jemlän konsert

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň döredilmeginiň 50 ýyllygyna bagyşlanan festiwal jemlendi. Bir aýlap konserwatoriýada bu okuw mekdebiniň sazandalary konsert berdiler.

news-photo

01.12.2022

total-veiw

1495

«Parahatçylyk: çagalaryň sesi» bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi

Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasy, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we «Güneş» žurnalynyň redaksiýasy ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän mekdepleriniň 4 – 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda «Parahatçylyk: çagalaryň sesi» döredijilik bäsleşigini geçirdiler.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1670

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministrini kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1979

Türkmenistanyň Prezidenti Rumyniýanyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Rumyniýanyň Prezidenti Klaus Werner Ýohannise we ýurduň ähli halkyna Rumyniýanyň Milli güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1160

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine we ýurduň ähli halkyna Hytaý Halk Respublikasynyň ozalky Başlygy, görnükli syýasy hem-de döwlet işgäri Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly gynanç hatyny iberdi.

30.11.2022

total-veiw

1933

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat

Awstriýa bilen Türkmenistanyň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmek we pugtalandyrmak maksady bilen, men jenap Tomas Şuller-Götzburgy Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledim.

...2005