Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary wezipeli zenanlarynyň Konsultatiw duşuşygy geçirildi, oňa Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Türkmenistanyň milli parlamentleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Onlaýn-forumyň gün tertibi Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (EKOSOS) düzümi bolan Zenanlaryň ýagdaýy baradaky komissiýanyň 65-nji mejlisine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleleri öz içine aldy.

BMG-niň Baş sekretarynyň kadalaşdyryş meseleleri boýunça kömekçisi, “BMG-zenanlar” düzüminiň Ýerine ýetiriji direktorynyň orunbasary Asa Regneriň, BMG-niň Baş sekretarynyň kömekçisi, BMGÖM-niň Ýewropa we GDA ýurtlary boýunça Sebit edarasynyň direktory Mirýana Spolýariç Eggeriň hem-de BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa Germanyň wideoýüzlenmeleri diňlenildi.

Gender deňligini üpjün etmek hem-de zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek BMG-niň Durnukly ösüş maksatlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Milletler Bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolan hem-de degişli ugurda esasy halkara Konwensiýalaryna goşulmak bilen, Türkmenistan öz üstüne alan borçnamalaryna üýtgewsiz eýerýär.

Erkekler hem-de zenanlar üçin birmeňzeş hukuklary we azatlyklary döretmek ýörelgesi Türkmenistanyň Konstitusiýasyna hem-de halkara hukugynyň umumy kabul edilen kadalaryna laýyklykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň esasy ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Ugurdaş kanunçylyk yzygiderli kämilleşdirilýär. 2021-2025-nji ýyllara niýetlenen gender deňligini üpjün etmek boýunça hereketleriň Milli meýilnamasy kabul edildi.

Şu günki duşuşygyň çäklerinde 2021-nji ýyl üçin Hereketleriň meýilnamasy ara alnyp maslahatlaşyldy we kabul edildi.