Türkmenistanyň Kanuny «Diplomatik gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça we üýtgetme girizmek hakynda

I. 2013-nji ýylyň 29-njy awgustynda kabul edilen «Diplomatik gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 3, 56-njy madda; 2016 ý., № 4, 167-nji madda; 2018 ý., № 4, 102-nji madda) 17-nji maddasynyň birinji böleginde:

birinji tesimden soň şu mazmunly bendi goşmaly:

«1) «Türkmenistanyň ussat diplomaty» tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglamak»;

1-nji bendi 11-nji bent diýip hasap etmeli.

II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizilýär.


Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.


Aşgabat şäheri. 2021-nji ýylyň 13-nji marty.