mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanyň Kanuny «Feldýeger aragatnaşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda

view-icon 4718

I. 2014-nji ýylyň 16-njy awgustyndaky «Feldýeger aragatnaşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 3, 102-nji madda; 2018 ý., № 4, 92-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) 7-nji maddasynyň birinji böleginiň 3-nji bendinden soň şu mazmunly bendi goşmaly:

«31) eýeçiliginiň görnüşine garamazdan tölegli awtomobil ýollaryndan we awtoduralgalardan tölegsiz peýdalanmaga;».

II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 17-nji apreli.