mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda

view-icon 2860

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmeli:

1. 2000-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan, 2021-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Kanuny bilen rejelenen görnüşde tassyklanan Türkmenistanyň Arbitraž iş ýörediş kodeksiniň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 1, 6-njy madda) 51-nji maddasynyň birinji böleginiň 4-nji bendinde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary we» diýen sözleri aýyrmaly.

2. 2009-njy ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 2, 30-njy madda; 2010 ý., № 1, 6-njy madda, № 2, 34-nji madda; 2011 ý., № 1, 26-njy madda, № 4, 81-nji madda; 2012 ý., № 1, 12-nji madda; 2013 ý., № 2, 45-nji madda, № 3, 48-nji madda; 2014 ý., № 2, 76-njy madda, № 4, 129-njy we 151-nji maddalar; 2015 ý., № 1, 35-nji madda, № 3, 112-nji madda; 2016 ý., № 2, 101-nji madda; 2017 ý., № 1, 33-nji madda, № 3, 112-nji madda, № 4, 134-nji we 147-nji maddalar; 2018 ý., № 2, 48-nji madda; 2019 ý., № 1, 11-nji madda, № 4, 71-nji madda; 2020 ý., № 3, 48-nji madda; 2021ý., № 1, 25-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 3, 74-nji madda) 145-nji maddasynyň ikinji böleginde:

3-nji bentde «welaýat, etrap we şäher halk maslahatynyň» diýen sözleri «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;

4-nji bentde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

3. 2010-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3, 61-nji madda; 2012 ý., № 3, 69-njy madda, № 4, 96-njy madda; 2015 ý., № 4, 127-nji madda; 2017 ý., № 1, 31-nji madda; 2018 ý., № 2, 41-nji madda; 2020 ý., № 1, 11-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 2, 21-nji madda, № 3, 79-njy madda) 334-nji maddasynyň üçünji böleginde «Milli Geňeşiniň agzalarynyň we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly we «agzalyk we» diýen sözleri aýyrmaly.

4. 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Saýlaw kodeksinde (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 2, 25-nji madda; 2014 ý., № 3, 116-njy madda; 2016 ý., № 4, 145-nji madda; 2017 ý., № 1, 6-njy madda, № 4, 180-nji madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda, № 4, 112-nji madda; 2020 ý., № 4, 88-nji madda, 2021 ý. № 1, 25-nji madda):

1) giriş bölekde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň we» diýen sözleri aýyrmaly;

2) 1-nji maddada:

birinji bölekde:

birinji tesimde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

ikinji tesimi aýyrmaly;

ikinji bölekde ikinji tesimi aýyrmaly;

dördünji bölekde «Halk Maslahatynyň agzalygyna we» diýen sözleri aýyrmaly;

3) 4-nji maddada:

birinji bölekde:

ikinji tesimi aýyrmaly;

üçünji tesimde «Halk Maslahatynyň agzalarynyň,» diýen sözleri aýyrmaly;

dördünji tesimde «Halk Maslahatynyň agzasynyň,» diýen sözleri aýyrmaly;

ikinji bölegiň birinji tesiminde «Halk Maslahatyna» diýen sözleri «Mejlise» diýen söze çalşyrmaly;

4) 6-njy maddada:

dördünji bölekde:

dördünji tesimde «, Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda dalaşgärler welaýat boýunça bäşe çenli milli synçyny» diýen sözleri aýyrmaly we «olar» diýen sözi «ol» diýen söze çalşyrmaly;

bäşinji tesimde «Halk Maslahatynyň agzalarynyň we» diýen sözleri aýyrmaly;

dokuzynjy bölegiň birinji tesiminde «welaýat halk maslahatlarynyň degişli mejlislerine,» diýen sözleri aýyrmaly;

5) 14-nji maddanyň mazmunynda «welaýat, etrap, şäher halk maslahatlary,» diýen sözleri aýyrmaly;

6) 15-nji maddanyň dördünji böleginiň ikinji tesiminde «welaýat halk maslahatlary,» diýen sözleri aýyrmaly;

7) 17-nji maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde we 21-nji maddanyň birinji böleginde «Halk Maslahatynyň agzalarynyň,» diýen sözleri aýyrmaly;

8) 19-njy maddanyň dördünji böleginiň birinji tesiminde «welaýat halk maslahatlarynyň,» diýen sözleri aýyrmaly;

9) 26-njy maddanyň 14-nji, 16-njy, 17-nji, 18-nji, 21-nji we 22-nji bentlerinde degişlilikde «, Halk Maslahatynyň agzalygyna», «, Halk Maslahatynyň agzalarynyň», «Halk Maslahatynyň agzalygyna,», «welaýat halk maslahatlarynyň,», «Halk Maslahatynyň agzalarynyň we» we «Halk Maslahatynyň saýlanylan agzalaryny,» diýen sözleri aýyrmaly;

10) 29-njy maddanyň 3-nji bendinde «welaýat halk maslahatlarynyň,» diýen sözleri aýyrmaly;

11) 33-nji maddada:

6-njy bentde «welaýat halk maslahatynyň,» diýen sözleri aýyrmaly;

7-nji bentde «hem-de Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda» diýen sözleri aýyrmaly;

15-nji bentde «Halk Maslahatynyň agzalarynyň,» diýen sözleri aýyrmaly;

12) 44-nji maddada:

birinji bölegiň ikinji tesimini aýyrmaly;

dördünji bölekde «Halk Maslahatynyň agzasy ýa-da», «agzalyk ýa-da» we «Halk Maslahatynyň agzasynyň,» diýen sözleri aýyrmaly;

13) 49-njy maddanyň ikinji böleginde «, welaýat halk maslahatynyň agzalarynyň» diýen sözleri aýyrmaly;

14) VI1 bölümi aýyrmaly;

15) 52-nji maddanyň birinji böleginde «Halk Maslahatynyň agzalygyna,» diýen sözleri aýyrmaly;

16) 55-nji maddada:

birinji bölegiň birinji tesiminde «Halk Maslahatyna» diýen sözleri «Mejlise» diýen söze çalşyrmaly;

ikinji bölegiň birinji tesiminde «Halk Maslahatynyň agzalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiň deputatlarynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;

17) 58-nji maddanyň ikinji böleginiň birinji tesiminde «Halk Maslahatyna» diýen sözleri «Mejlise» diýen söze çalşyrmaly;

18) 59-njy maddada:

birinji bölekde, ikinji bölegiň birinji tesiminde we üçünji bölekde «Halk Maslahatynyň» we «Halk Maslahaty» diýen sözleri degişlilikde «Mejlisiň» we «Mejlis» diýen sözlere çalşyrmaly;

dördünji bölekde «Halk Maslahatynyň agzalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiň deputatlarynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;

19) 60-njy maddanyň mazmunynda «Halk Maslahaty» diýen sözleri «Mejlis» diýen söze çalşyrmaly;

20) 70-nji maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde «, Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda welaýat boýunça» diýen sözleri aýyrmaly;

21) 71-nji maddada:

birinji bölekde «, Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda bolsa, welaýat halk maslahatynyň mejlisiniň geçirilýän jaýynda» diýen sözleri aýyrmaly;

ikinji bölekde «, Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda welaýat» diýen sözleri aýyrmaly;

üçünji bölekde «, Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda welaýat» we «, ses bermäge gatnaşyjylaryň» diýen sözleri aýyrmaly;

22) 72-nji maddanyň birinji böleginde «Welaýat, uçastok» diýen sözleri «Uçastok» diýen söze çalşyrmaly;

23) 75-nji maddada:

birinji bölekde «welaýat,» diýen sözi aýyrmaly;

üçünji bölegiň birinji tesiminde «, Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda her welaýatda» diýen sözleri aýyrmaly;

dördünji bölekde «, Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda welaýat saýlaw topary welaýat boýunça» diýen sözleri aýyrmaly;

altynjy bölegiň üçünji tesiminde «welaýat,» diýen sözi aýyrmaly;

ýedinji bölekde:

birinji tesimde «welaýat,» diýen sözi aýyrmaly;

ikinji tesimde «, ses berilýän jaýda» diýen sözleri aýyrmaly we «Welaýat, uçastok» diýen sözleri «Uçastok» diýen söze çalşyrmaly;

24) 86-njy maddanyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň palatalary» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly, «, Halk Maslahatynyň agzalarynyň,» diýen sözleri aýyrmaly.

5. 2013-nji ýylyň 29-njy awgustynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksinde (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 3, 52-nji madda, № 4, 76-njy madda; 2014 ý., № 1, 45-nji madda, № 2, 79-njy madda, № 4, 162-nji madda; 2015 ý., № 1, 10-njy madda, № 3, 104-nji madda, № 4, 124-nji we 143-nji maddalar; 2016 ý., № 1, 6-njy, 29-njy we 62-nji maddalar, № 4, 140-njy we 162-nji maddalar; 2017 ý., № 1, 12-nji we 30-njy maddalar, № 2, 74-nji madda, № 3, 105-nji madda, № 4, 147-nji we 167-nji maddalar; 2018 ý., № 2, 43-nji madda, № 4, 90-njy we 106-njy maddalar; 2019 ý., № 1, 7-nji madda, № 4, 65-nji we 90-njy maddalar; 2020 ý., № 3, 37-nji madda; 2021 ý., № 1, 13-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda, № 4, 147-nji madda; 2022 ý., № 2, 26-njy madda, № 4, 112-nji madda):

1) 5-nji maddanyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň agzalary we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

2) 28-nji maddada:

adynda «Milli Geňeşiniň palatalarynyň agzalarynyň we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

birinji bölekde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň razylygy bolmasa, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň agzasy we» diýen sözleri «Mejlisiniň razylygy bolmasa, Türkmenistanyň Mejlisiniň» diýen sözlere çalşyrmaly;

ikinji bölekde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

3) 89-njy maddanyň belliginde «jenaýat boýunça» diýen sözleri aýyrmaly;

4) 94-nji maddanyň belliginde «on bäşisinden» diýen sözleri «otuzysyndan» diýen söze çalşyrmaly;

5) 991-njy maddanyň belliginde «geçýän» diýen sözi «geçmeýän» diýen söze çalşyrmaly;

6) 118-nji maddanyň belliginiň ikinji tesimini aýyrmaly;

7) 230-njy maddanyň adynda «heläkçilik çekeniň» diýen sözleri «jebir çekeniň» diýen sözlere çalşyrmaly we «düýpli» diýen sözi aýyrmaly;

8) 4301-njy maddanyň dispozisiýasyny we sanksiýasyny şu görnüşde beýan etmeli:

«1. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 70 — 72-nji maddalarynda görkezilen esaslar boýunça jenaýat jogapkärçiliginden boşadylan adama,

hukuk bozulmanyň edilmeginiň guraly ýa-da gös-göni obýekti bolan närsäni muzdsuz alyp ýa-da alman, binýatlyk mukdaryň onusyndan ýigrimi bäşisine çenli möçberde jerime salynmagyna ýa-da on iki sagatdan ýetmiş iki sagada çenli möhlete jemgyýetçilik işleriniň berilmegine ýa-da on bäş gije-gündize çenli möhlete administratiw taýdan tussag edilmegine eltýär.

2. Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan hukuk bozulmalarynyň ýol hereketiniň we ulag serişdelerini ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy bilen bagly bolan ýagdaýda edilendigi üçin,

binýatlyk mukdaryň onusyndan ýigrimi bäşisine çenli möçberde jerime salynmagyna ýa-da ulag serişdelerini dolandyrmak hukugynyň alty aýdan iki ýyla çenli möhlete çäklendirilmegine eltýär.».

6. 2014-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Býujet kodeksinde (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 1, 37-nji madda; 2017 ý., № 1, 34-nji madda, № 4, 147-nji madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý. № 3, 82-nji madda):

1) 1-nji maddanyň birinji böleginiň 24-nji bendinde, 55-nji maddanyň mazmunynda we 82-nji maddanyň ikinji böleginiň 1-nji bendinde «Milli Geňeşi» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

2) 53-nji maddada:

birinji bölekde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

ikinji bölekde «Milli Geňeşi» we «Milli Geňeşiniň palatalarynyň dessurlarynda» diýen sözleri degişlilikde «Mejlisi» we «Mejlisiniň Dessurynda» diýen sözlere çalşyrmaly;

üçünji bölekde «Milli Geňeşi» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

3) 88-nji maddanyň birinji böleginiň 4-nji bendiniň birinji tesiminde we 92-nji maddada «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

4) 91-nji maddanyň üçünji böleginde «Milli Geňeşiniň» we «Türkmenistanyň Milli Geňeşine» diýen sözleri aýyrmaly.

7. 2015-nji ýylyň 18-nji awgustynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksiniň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3, 94-nji madda; 2017 ý., № 1, 28-nji madda, № 4, 142-nji madda; 2018 ý., № 4, 109-njy madda; 2020 ý., № 4, 80-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 146-njy madda; 2022 ý., № 2, 27-nji madda, № 3, 73-nji madda) 135-nji maddasynyň birinji böleginiň 4-nji bendinde «Milli Geňeşiniň agzalary we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

8. 1992-nji ýylyň 19-njy fewralyndaky «Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (2001-nji ýylyň 24-nji ýanwaryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2001 ý., № 1, 3-nji madda; 2011 ý., № 1, 19-njy madda; 2014 ý., № 4, 163-nji madda; 2016 ý., № 1, 66-njy madda; 2018 ý., № 4, 91-nji madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda) 3-nji maddasynyň birinji böleginiň ikinji we üçünji tesimlerinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň» diýen sözlere çalşyrmaly.

9. 1995-nji ýylyň 24-nji noýabryndaky «Türkmenistanyň Ministrler Kabineti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1995 ý., № 3, 35-nji madda; 2000 ý., № 2, 17-nji madda; 2011 ý., № 1, 16-njy madda; 2017 ý., № 1, 6-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda):

1) 6-njy maddanyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

2) 9-njy maddada:

1-nji bentde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

3-nji bentde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

3) 13-nji maddanyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň Prezidiumlarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň Prezidiumynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;

4) V babyň adynda «Milli Geňeşi» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

5) 19-njy maddada:

adynda «Milli Geňeşi» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

birinji bölekde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

ikinji we üçünji böleklerde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

dördünji bölekde «Milli Geňeşiniň garamagyna hem-de» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

bäşinji bölekde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň, olaryň» diýen sözleri «Mejlisiniň, onuň» diýen sözlere çalşyrmaly;

6) 20-nji maddada «Milli Geňeşiniň agzasynyň we» we «Milli Geňeşiniň agzasyna we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

10. 1996-njy ýylyň 18-nji iýunyndaky «Býujet sistemasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1996 ý., № 1-2, 2-nji madda; 2009 ý., № 2, 33-nji madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda):

13-nji maddanyň birinji böleginde, ikinji böleginiň birinji tesiminde, üçünji böleginde we dördünji böleginiň birinji tesiminde «Milli Geňeşine», «Milli Geňeşiniň» we «Milli Geňeşi» diýen sözleri degişlilikde «Mejlisine», «Mejlisiniň» we «Mejlisi» diýen sözlere çalşyrmaly;

15-nji maddanyň birinji we ikinji böleklerinde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly.

11. 1996-njy ýylyň 20-nji dekabryndaky «Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1996 ý., № 4, 67-nji madda; 2014 ý., № 3, 115-nji madda; 2018 ý., № 4, 102-nji madda; 2021ý., №1, 24-nji madda) 6-njy maddasynyň birinji böleginde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly.

12. 1998-nji ýylyň 10-njy dekabryndaky «Türkmenistanda mobilizasion taýýarlygy we mobilizasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1998 ý., № 4, 68-nji madda; 2011 ý., № 1, 17-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) 6-njy maddasynda «Milli Geňeşiniň palatalarynyň», «Milli Geňeşiniň palatalary» we «amala aşyrýarlar» diýen sözleri degişlilikde «Mejlisiniň», «Mejlisi» we «amala aşyrýar» diýen sözlere çalşyrmaly.

13. 2002-nji ýylyň 14-nji dekabryndaky «Döwlet protokoly hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (2017-nji ýylyň 4-nji fewralyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde) (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 11-nji madda; 2021 ý., № 1, 24-nji madda):

1) 3-nji maddanyň ikinji böleginiň 7-nji bendinde we 11-nji maddanyň birinji böleginde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

2) 10-njy maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň» diýen sözleri «Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň» diýen sözlere çalşyrmaly;

3) 15-nji maddanyň dördünji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň Başlyklary» diýen sözleri «Mejlisiniň Başlygy» diýen sözlere çalşyrmaly.

14. 2003-nji ýylyň 15-nji awgustyndaky «Türkmenistanyň Döwlet Tugrasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2003 ý., № 3, 29-njy madda; 2016 ý., № 1, 66-njy madda; 2019 ý., № 1, 9-njy madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda) 3-nji maddasynyň birinji böleginiň ikinji, üçünji, bäşinji we altynjy tesimlerinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň» diýen sözlere çalşyrmaly.

15. 2007-nji ýylyň 17-nji martyndaky «Türkmenistanyň Milli kasamy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007 ý., № 1, 22-nji madda; 2016 ý., № 1, 67-nji madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda) 2-nji maddasynyň ikinji tesiminde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» we «maslahatlarynda» diýen sözleri degişlilikde «Mejlisiniň» we «maslahatynda» diýen sözlere çalşyrmaly.

16. 2008-nji ýylyň 5-nji dekabryndaky «Türkmenistanyň Döwlet senasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2008 ý., № 4, 67-nji madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda) 4-nji maddasynyň birinji böleginiň 2-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

17. 2009-njy ýylyň 18-nji aprelindäki «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 2, 34-nji madda; 2015 ý., № 2, 61-nji madda; 2016 ý., № 1, 17-nji madda; 2019 ý., № 4, 98-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda) 1-nji maddasynyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly.

18. 2009-njy ýylyň 15-nji awgustyndaky «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (2014-nji ýylyň 8-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 135-nji madda; 2015 ý., № 1, 22-nji madda; 2016 ý., № 1, 61-nji madda, № 3, 117-nji madda; 2017 ý. № 1, 31-nji madda; 2018 ý., № 2, 38-nji madda; 2019 ý. № 1, 9-njy madda; 2020 ý., № 1, 5-nji madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 148-nji madda; 2022 ý., № 2, 30-njy madda):

1) 47-nji maddanyň 13-nji we 14-nji bentlerinde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

2) 55-nji maddanyň 3-nji bendinde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna,» diýen sözleri aýyrmaly;

3) 61-nji maddanyň birinji böleginde we 73-nji maddanyň üçünji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

4) 72-nji maddanyň on birinji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlanylmagy ýa-da bellenilmegi,» diýen sözleri aýyrmaly.

19. 2009-njy ýylyň 15-nji awgustyndaky «Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (2015-nji ýylyň 21-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 4, 139-njy madda; 2017 ý., № 1, 31-nji madda; 2018 ý., № 2, 39-njy madda, № 4, 91-nji madda; 2020 ý., № 1, 10-njy madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda):

1) 1-nji maddanyň birinji böleginde, 3-nji maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde, 12-nji maddanyň birinji böleginde, 26-njy maddanyň birinji böleginiň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

2) 6-njy maddanyň üçünji böleginiň 5-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalaryna» diýen sözleri «Mejlisine» diýen söze çalşyrmaly;

3) 15-nji maddanyň birinji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

4) 70-nji maddada «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlanan ýa-da bellenen,» diýen sözleri aýyrmaly we «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatyna agzalyga saýlanan ýa-da bellenen, Mejlise deputatlyga» diýen sözleri «Mejlisiniň deputatlygyna» diýen sözlere çalşyrmaly.

20. 2009-njy ýylyň 2-nji oktýabryndaky «Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (2016-njy ýylyň 18-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 2, 93-nji madda; 2017 ý., № 3, 109-njy madda; 2019 ý., № 4, 91-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 47-nji madda, № 4, 132-nji madda; 2022 ý., № 4, 112-nji madda):

1) 1-nji maddanyň ikinji böleginde, 4-nji maddanyň ikinji we üçünji böleklerinde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

2) 5-nji maddanyň üçünji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

3) 11-nji maddada:

birinji bölekde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

ýedinji bölegiň ikinji tesiminde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

21. 2010-njy ýylyň 12-nji martyndaky «Medeniýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 1, 16-njy madda; 2017 ý., № 3, 113-nji madda; 2019 ý., № 4, 74-nji madda; 2021 ý., № 1, 20-nji madda) 20-nji maddasynyň birinji böleginiň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

22. 2010-njy ýylyň 10-njy maýyndaky «Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 2, 32-nji madda; 2021ý., № 1, 24-nji madda):

1) 7-nji maddanyň ikinji böleginiň «a» bendinde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

2) 11-nji maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde, 12-nji maddanyň ikinji böleginde, 13-nji maddanyň birinji we ikinji böleklerinde, 15-nji maddanyň adynda we birinji tesiminde, 16-njy maddanyň «a» bendinde we 27-nji maddanyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

3) 22-nji maddanyň mazmunynda «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we» diýen sözleri aýyrmaly;

4) 24-nji maddanyň birinji böleginde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

23. 2010-njy ýylyň 10-njy maýyndaky «Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 2, 33-nji madda; 2012 ý., № 1, 15-nji madda; 2014 ý., № 2, 85-nji madda; 2015 ý., № 2, 74-nji madda; 2017 ý., № 1, 41-nji madda, № 4, 149-njy madda; 2019 ý., № 4, 98-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda):

2-nji maddanyň ikinji böleginde, 11-nji maddanyň birinji we üçünji böleklerinde, 12-nji maddanyň mazmunynda we 14-nji maddanyň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

21-nji maddanyň birinji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzasy we» diýen sözleri aýyrmaly.

24. 2010-njy ýylyň 25-nji sentýabryndaky «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3, 58-nji madda; 2011 ý., № 4, 78-nji madda; 2012 ý., № 1, 44-nji madda, № 4, 113-nji madda; 2014 ý., № 2, 80-nji madda, № 4, 146-njy madda; 2015 ý., № 2, 64-nji madda; 2016 ý., № 1, 67-nji madda; 2017 ý., № 1, 31-nji madda, № 3, 110-njy madda; 2018 ý., № 2, 36-njy madda; 2019 ý., № 1, 10-njy madda; 2020 ý., № 1, 10-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda; 2022 ý., № 4, 113-nji madda):

1) 19-njy maddanyň ikinji böleginiň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

2) 43-nji maddada:

adynda «Milli Geňeşiniň agzasy ýa-da» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

birinji bölekde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlanan ýa-da bellenen ýa-da Mejlisiniň deputatlygyna saýlanan we şol edaralara» we «saýlanan ýa-da bellenen pursadyndaky» diýen sözleri degişlilikde «Mejlisiniň deputatlygyna saýlanan we Türkmenistanyň Mejlisine» we «saýlanan pursadyndaky» diýen sözlere çalşyrmaly;

3) 45-nji maddanyň ikinji böleginiň soňky tesiminde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

4) 49-njy maddanyň üçünji böleginiň 3-nji bendinde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlanmagy ýa-da bellenmegi ýa-da Mejlisiniň deputatlygyna saýlanmagy we şol edaralara» diýen sözleri «Mejlisiniň deputatlygyna saýlanmagy we Türkmenistanyň Mejlisinе» diýen sözlere çalşyrmaly.

25. 2010-njy ýylyň 25-nji sentýabryndaky «Goranmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3, 59-njy madda; 2011 ý., № 4, 76-njy madda; 2012 ý., № 4, 112-nji madda; 2014 ý., № 1, 46-njy madda; 2016 ý., № 1, 67-nji madda, № 4, 143-nji madda; 2017 ý., № 3, 110-njy madda; 2019 ý., № 1, 10-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda; 2022 ý., № 4, 114-nji madda) 18-nji maddasynyň üçünji böleginde «Milli Geňeşiniň agzalarynyň we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

26. 2011-nji ýylyň 25-nji martyndaky «Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 1, 11-nji madda; 2014 ý., № 4, 148-nji madda; 2015 ý., № 2, 68-nji madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda; 2019 ý., № 2, 36-njy madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) 41-nji maddasynyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

27. 2011-nji ýylyň 21-nji maýyndaky «Türkmenistanyň Prezidenti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 2, 36-njy madda; 2012 ý., № 1, 13-nji we 27-nji maddalar; 2017 ý., № 1, 6-njy madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda):

1) 4-nji maddada:

ikinji bölekde «Milli Geňeşiniň agzalarynyň we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

dördünji bölegiň 8-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň başlyklary» diýen sözleri «Mejlisiniň Başlygy» diýen sözlere çalşyrmaly;

2) 6-njy maddanyň mazmunynda «Milli Geňeşiniň agzasy ýa-da» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

3) 7-nji maddada:

birinji bölekde:

9-njy bentde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

10-njy bendi şu görnüşde beýan etmeli:

«10) kanunlara gol çekýär, ylalaşmadyk halatynda, gaýra goýmak weto hukugyny peýdalanyp, özüniň närazylyklary bilen kanuny iki hepdeden gijä goýman, Türkmenistanyň Mejlisine gaýtadan ara alyp maslahatlaşmak we sese goýmak üçin gaýtarmaga haklydyr. Eger, Türkmenistanyň Mejlisi deputatlarynyň umumy sanynyň azyndan üçden iki böleginiň ses bermegi bilen ozal kabul eden çözgüdini tassyklaýan bolsa, onda Türkmenistanyň Prezidenti şol kanuna gol çekýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Konstitusiýany kabul etmek, oňa üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda kanunlar babatda gaýra goýmak weto hukugy ýokdur;»;

11-nji bentde «Milli Geňeşine» diýen sözleri «Mejlisine» diýen söze çalşyrmaly;

13-nji bentde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

16-njy bentde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

17-nji bentde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

ikinji bölekde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

4) 16-njy maddanyň 3-nji bendinde «Milli Geňeşi Türkmenistanyň Konstitusiýasynda bellenilen tertipde» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

5) 17-nji maddanyň mazmunynda «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

6) 18-nji maddada:

ikinji bölekde:

ikinji tesimde «Milli Geňeşine» diýen sözleri «Mejlisine» diýen söze çalşyrmaly;

üçünji tesimde «Milli Geňeşiniň palatalary» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

dördünji tesimde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

üçünji bölekde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň maslahatlaryna» diýen sözleri «Mejlisiniň maslahatyna» diýen sözlere çalşyrmaly.

28. 2011-nji ýylyň 21-nji maýyndaky «Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 2, 39-njy madda; 2016 ý., № 1, 64-nji madda; 2017 ý., № 1, 16-njy we 31-nji maddalar, № 4, 145-nji madda; 2018 ý., № 2, 37-nji madda; 2019 ý., № 1, 10-njy madda, № 4, 92-nji madda; 2020 ý., № 1, 10-njy madda, № 3, 41-nji madda, № 4, 82-nji madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 151-nji madda):

1) 11-nji maddanyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

2) 28-nji maddanyň ýedinji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlanan ýa-da bellenen,» diýen sözleri aýyrmaly;

3) 39-njy maddanyň mazmunynda «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

29. 2011-nji ýylyň 1-nji oktýabryndaky «Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 4, 75-nji madda; 2015 ý., № 2, 73-nji madda; 2017 ý., № 1, 40-njy madda, № 4, 150-nji madda; 2018 ý., № 4, 113-nji madda; 2020 ý., № 4, 89-njy madda):

1) 5-nji maddanyň ikinji böleginde, 17-nji maddanyň altynjy böleginiň ikinji tesiminde we ýedinji böleginde, 19-njy maddanyň ikinji böleginde, 27-nji maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde, 28-nji maddanyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

2) 10-njy maddanyň mazmunynda «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

3) 12-nji maddada:

birinji bölegiň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

ikinji bölegi şu görnüşde beýan etmeli:

«2. Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlary Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň düzümine jemgyýetçiligiň wekillerini, şol sanda ýaşulularyň wekillerini teklip edýärler.»;

bir belgili ikinji bölegi aýyrmaly.

30. 2012-nji ýylyň 31-nji martyndaky «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 41-nji madda; 2013 ý., № 2, 29-njy madda, № 4, 83-nji madda; 2014 ý., № 2, 90-njy madda; 2015 ý., № 1, 38-nji madda; 2016 ý., № 1, 52-nji madda, № 3, 120-nji madda; 2017 ý., № 1, 20-nji we 39-njy maddalar, № 2, 81-nji madda, № 4, 136-njy madda; 2018 ý., № 2, 57-nji madda; 2019 ý., № 4, 78-nji madda; 2020 ý., № 3, 53-nji madda; 2021ý., №1, 24-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 55-nji madda) 12-nji maddasynyň dördünji böleginiň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we» diýen sözleri «Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň» diýen sözlere çalşyrmaly.

31. 2013-nji ýylyň 4-nji maýyndaky «Türkmenistanyň milli howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 2, 18-nji madda; 2016 ý., № 2, 98-nji madda; 2019 ý. № 2, 32-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda):

1) III babyň adynda «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

2) 12-nji maddada «Milli Geňeşiniň palatalarynyň», «Milli Geňeşiniň palatalary» we «amala aşyrýarlar» diýen sözleri degişlilikde «Mejlisiniň», «Mejlisi» we «amala aşyrýar» diýen sözlere çalşyrmaly;

3) 13-nji maddanyň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

4) 23-nji maddanyň birinji böleginiň 3-nji bendinde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

32. 2013-nji ýylyň 4-nji maýyndaky «Türkmenistanyň Döwlet serhedi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 2, 19-njy madda; 2014 ý., № 4, 164-nji madda; 2016 ý., № 2, 98-nji we 103-nji maddalar; 2019 ý., № 1, 10-njy madda; 2020 ý., № 2, 23-nji madda, № 3, 40-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda; 2022 ý., № 4, 112-nji madda) 4-nji maddasynyň ýedinji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

33. 2013-nji ýylyň 4-nji maýyndaky «Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 2, 22-nji madda; 2019 ý., № 1, 13-nji madda, № 4, 75-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda) 20-nji maddasynyň ikinji böleginiň 1-nji bendinde «Milli Geňeşi» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly.

34. 2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky «Adatdan daşary ýagdaý düzgüni hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 2, 42-nji madda; 2018 ý., № 4, 93-nji madda; 2020 ý., № 1, 10-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) 5-nji maddasynda «Milli Geňeşiniň» we «Milli Geňeşi» diýen sözleri degişlilikde «Mejlisiniň» we «Mejlisi» diýen sözlere çalşyrmaly.

35. 2013-nji ýylyň 4-nji maýyndaky «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (2021-nji ýylyň 5-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 43-nji madda) 33-nji maddasynyň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

36. 2013-nji ýylyň 29-njy awgustyndaky «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (2022-nji ýylyň 1-nji sentýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 3, 85-nji madda):

10-njy maddanyň 2-nji bendinde «Milli Geňeşi» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

17-nji maddanyň dördünji böleginde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

37. 2013-nji ýylyň 18-nji dekabryndaky «Harby ýagdaý hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 4, 86-njy madda; 2019 ý., № 1, 10-njy madda; 2020 ý., № 1, 10-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) 21-nji maddasynyň üçünji böleginde we 22-nji maddasynyň birinji böleginde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

38. 2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky «Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 1, 35-nji madda; 2017 ý., № 3, 107-nji madda, № 4, 147-nji madda; 2019 ý., № 1, 10-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda; 2022 ý., № 3, 77-nji madda) 17-nji maddasynyň üçünji böleginde «Milli Geňeşiniň agzalary we» we «Milli Geňeşiniň degişli palatasyny» diýen sözleri degişlilikde «Mejlisiniň» we «Mejlisini» diýen sözlere çalşyrmaly.

39. 2014-nji ýylyň 3-nji maýyndaky «Döwlet syrlary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 2, 71-nji madda; 2020 ý., № 1, 10-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) 36-njy maddasynyň birinji böleginiň 2-nji bendini şu görnüşde beýan etmeli:

«2) Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygyna we onuň orunbasaryna;».

40. 2014-nji ýylyň 16-njy awgustyndaky «Feldýeger aragatnaşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 3, 102-nji madda; 2018 ý., № 4, 92-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda; 2022 ý., № 2, 20-nji madda; № 3, 75-nji madda) 4-nji maddasynyň birinji böleginde:

1-nji bentde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we» diýen sözleri aýyrmaly;

2-nji bentde «Milli Geňeşiniň palatalaryny» diýen sözleri «Mejlisini» diýen söze çalşyrmaly.

41. 2014-nji ýylyň 8-nji noýabryndaky «Dessin-agtaryş işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 137-nji madda; 2016 ý., № 1, 67-nji madda; 2017 ý., № 1, 31-nji madda, № 3, 110-njy madda, № 4, 147-nji madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda; 2019 ý., № 1, 10-njy madda; 2020 ý., № 1, 10-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda):

13-nji maddanyň dördünji böleginde «Milli Geňeşiniň agzasy ýa-da» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

22-nji maddanyň 7-nji bendinde «Milli Geňeşiniň agzalary we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

42. 2014-nji ýylyň 8-nji noýabryndaky «Kazyýet-bilermenlik işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 138-nji madda; 2017 ý., № 1, 31-nji madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 4, 112-nji madda) 16-njy maddasynyň ikinji böleginiň 2-nji bendinde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzasynyň ýa-da» diýen sözleri aýyrmaly.

43. 2015-nji ýylyň 28-nji fewralyndaky «Ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 1, 19-njy madda; 2018 ý., № 2, 40-njy madda; 2020 ý., № 1, 10-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) 8-nji maddasynyň dördünji böleginiň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

44. 2015-nji ýylyň 23-nji maýyndaky «Döwlet kärhanalaryna, guramalaryna, edaralaryna, geografik we beýleki obýektlere at dakmagyň we olaryň adyny üýtgetmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 2, 61-nji madda; 2018 ý., № 4, 113-nji madda; 2019 ý., № 4, 98-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda) 1-nji maddasynyň bäşinji böleginiň ikinji tesiminde, 3-nji maddasynyň 3-nji bendinde we 9-njy maddasynyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly.

45. 2016-njy ýylyň 26-njy martyndaky «Döwlet gullugy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 1, 48-nji madda; 2017 ý., № 3, 108-nji madda; 2019 ý., № 4, 71-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) 12-nji maddasynyň ikinji böleginiň 2-nji bendinde we 31-nji maddasynyň üçünji böleginde «Milli Geňeşiniň agzasy we» we «Milli Geňeşiniň agzalaryny,» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

46. 2016-njy ýylyň 26-njy martyndaky «Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., №1, 53-nji madda; 2019 ý., № 1, 9-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) 1-nji maddasynyň dördünji böleginiň birinji tesiminde we 7-nji maddasynyň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalary» we «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri degişlilikde «Mejlisi» we «Mejlisiniň» diýen sözlere çalşyrmaly.

47. 2016-njy ýylyň 18-nji iýunyndaky «Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 2, 91-nji madda; 2017 ý., № 1, 31-nji madda; 2018 ý., № 2, 32-nji madda; 2019 ý., № 2, 29-njy madda; 2020 ý., № 1, 6-njy madda; 2021 ý., № 1, 14-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 3, 74-nji madda):

1) 4-nji maddanyň 3-nji bendinde we 17-nji maddanyň 1-nji bendinde «Milli Geňeşi» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

2) 9-njy maddanyň birinji böleginde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

3) 24-nji maddanyň adynda we birinji böleginde «Milli Geňeşiniň agzalygyna saýlanan we bellenen ýa-da» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

48. 2016-njy ýylyň 23-nji noýabryndaky «Adalatçy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4, 157-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 151-nji madda):

4-nji maddanyň birinji, ikinji we üçünji böleklerinde, 6-njy maddanyň birinji böleginde, 8-nji maddanyň birinji böleginde, 9-njy maddanyň birinji tesiminde, 11-nji maddanyň birinji böleginde, 20-nji maddanyň birinji we üçünji böleklerinde we 32-nji maddanyň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

10-njy maddada:

birinji bölekde «Milli Geňeşiniň agzasy ýa-da» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

üçünji bölekde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly.

49. 2017-nji ýylyň 26-njy awgustyndaky «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 3, 96-njy madda; 2018 ý., № 2, 34-nji madda; 2020 ý., № 1, 7-nji madda; 2021 ý., № 1, 24-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 151-nji madda):

1) 1-nji maddanyň 16-njy bendinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

2) 7-nji maddanyň ikinji böleginiň 2-nji bendinde we 8-nji maddanyň ikinji böleginiň 4-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

3) 9-njy maddanyň birinji böleginde «Milli Geňeşi» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

4) 11-nji maddada:

birinji bölekde «Milli Geňeşi» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

üçünji bölekde «Milli Geňeşi» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly we «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

5) 12-nji maddany şu görnüşde beýan etmeli:

«12-nji madda. Türkmenistanyň Mejlisiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edilen kanunlary tassyklamagyň, şeýle hem beýleki meseleler boýunça şu Kanuna laýyklykda Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahatlarynda kabul edilýän kararlar kadalaşdyryjy hukuk namalary bolup durýar.»;

6) 14-nji, 15-nji, 16-njy we 17-nji maddalaryň mazmunynda «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

7) 23-nji maddanyň üçünji böleginde:

birinji tesimde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

ikinji tesimde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

8) 24-nji maddanyň birinji böleginiň ikinji tesiminde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň we» we «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary we» diýen sözleri aýyrmaly;

9) 25-nji maddada:

ikinji bölegiň ikinji tesiminde «Milli Geňeşiniň agzalary we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

sekizinji bölekde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

onunjy bölekde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

10) 27-nji maddanyň birinji böleginiň we 28-nji maddanyň dördünji böleginiň soňky tesimlerinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

11) 33-nji maddada:

adynda, birinji bölekde, üçünji böleginiň ikinji tesiminde we dördünji bölekde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

ikinji bölekde:

birinji tesimde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

2-nji bentde «Milli Geňeşiniň agzalary we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

bäşinji bölekde «Milli Geňeşiniň agzalary we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly we «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

12) 37-nji maddanyň birinji böleginiň 2-nji bendini şu görnüşde beýan etmeli:

«2) Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlary — Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy;»;

13) 39-njy maddanyň birinji böleginiň ikinji tesiminde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

14) 42-nji maddanyň üçünji böleginiň 2-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalarynyň» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

15) 47-nji maddanyň birinji böleginde «Milli Geňeşiniň palatalary» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly;

16) 49-njy maddanyň ikinji böleginiň 1-nji bendinde «Milli Geňeşiniň palatalary» diýen sözleri «Mejlisi» diýen söze çalşyrmaly.

50. 2018-nji ýylyň 5-nji ýanwaryndaky «Telewideniýe we radiogepleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 1, 2-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda) 36-njy maddasynyň üçünji böleginde:

birinji tesimde «Milli Geňeşiniň agzalarynyň hem-de» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly;

ikinji tesimde «Milli Geňeşiniň agzalarynyň we» diýen sözleri «Mejlisiniň» diýen söze çalşyrmaly.

51. 2022-nji ýylyň 20-nji noýabryndaky «Notariat we notarial işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 4, 107-nji madda) 98-nji maddasynyň birinji böleginiň ikinji tesiminde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzasynyň we» diýen sözleri aýyrmaly.

52. 2022-nji ýylyň 20-nji noýabryndaky «Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 4, 109-njy madda):

13-nji maddanyň ikinji böleginde, 22-nji maddanyň ýedinji böleginiň ikinji tesiminde we sekizinji böleginde, 24-nji maddanyň ikinji böleginde, 26-njy maddanyň birinji böleginde, 46-njy maddanyň ikinji böleginde «Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly;

18-nji maddanyň birinji böleginiň 11-nji bendinde «Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň» diýen sözleri aýyrmaly.

II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 16-njy marty.