Ï Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça okuw çäresi geçirildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça okuw çäresi geçirildi

view-icon 3370

2023-nji ýylyň 22-26-njy maýy aralygynda Bütindünýä gümrük guramasynyň ýardam bermeginde we Hytaý gümrük hyzmatdaşlygy gaznasynyň (CCF China) hemaýatkärliginde Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri üçin töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça okuw çäresi geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň gümrük edarasynyň web-saýtynda habar berýär.

Çärä, gümrük edaralarynda töwekgelçilikleri dolandyrmak ulgamyny ornaşdyrmak işine gatnaşýan dürli bölümlerden 20 sany hünärmen gatnaşdy.

Bäş gün dowam eden okuw, Bütindünýä gümrük guramasy tarapyndan töwekgelçilikleri dolandyrmak ugry boýunça akkreditirlenen bilermenleri, Hindistanyň gümrük gullugynyň işgäri jenap Akhileş Pandey we Ýaponiýanyň gümrük gullugynyň işgäri hanym Ýuko Mamiýa tarapyndan geçirildi.

Okuw çäresiniň barşynda bilermenler töwekgelçiligi dolandyrmak boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň Düzgünnamasyny, töwekgelçilikleri ýüze çykarmak we profilleri işläp taýýarlamak babatynda Guramanyň iň täze gurallaryny gatnaşyjylaryň dykgatyna ýetirdiler. Şeýle-de guramaçylyk derejede töwekgelçiligi dolandyrmak, dessin töwekgelçiligi dolandyrmak, ýagny töwekgelçilige baha bermek, profilirlemek we maksatlary, şol sanda maglumatlary we dessin maglumatlary kesgitlemek ýaly mowzuklar gozgaldy.

Çärä gatnaşyjylar töwekgelçilikleriň nädip ýüze çykarylmagy we aradan aýrylmagy barada meseleleri hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça gözükdirmesinde beýan edilen usullaryna laýyklykda, bu ugurda netijeli guraly işläp taýýarlamagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Amaly sapaklaryň dowamynda gatnaşyjylar özara hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň bilermenleri bilen tejribe alyşdylar.

Maslahata gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, okuw çäresiniň ýurdumyzda töwekgelçilikleri dolandyrmak ulgamyny işe girizmek we ony netijeli peýdalanmak boýunça alnyp işleriň hilini ýokarlandyrmak üçin oňyn mümkinçilik boldy.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilermenlere, olaryň üsti bilen Bütindünýä gümrük guramasyna şeýle okuw çäresiniň geçirilmeginde ýardamy üçin köp sagbolsun aýtdylar.