Ï Daşoguz welaýatynda galla oragynyň bosagasynda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Daşoguz welaýatynda galla oragynyň bosagasynda

view-icon 3161
Daşoguz welaýatynda galla oragynyň bosagasynda

Daşoguz welaýatynyň gallaçylary ýetip gelýän galla oragynyň bosagasynda. Ösdürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak we gaýtadan işlenilmegini üstünlikli durmuşa geçirmek üçin jogapkärçilikli taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Alnyp barylýan işleriň dowamynda kombaýnlaryň, däne ýygnaýjy, däne arassalaýjy we däne guradyjy enjamlaryň tehniki taýýarlygyna, önümçilik we ammar desgalarynyň ýagdaýyna, ýangyn howpsuzlygy we zähmet goragyna aýratyn üns berildi.

Bugdaý hasylyny daşamak üçin welaýatda bar bolan häzirki zaman däne ýygýan tehnikalaryň köpüsiniň, şol sanda «John Deere» we «CLAAS» kysymly ýüzlerçe kombaýnlaryň, hem-de dürli görnüşli ýük awtoulaglarynyň ulanylmagy meýilleşdirilýär. Hasyl ýygnamagyň depginini ösdürmek maksady bilen, arassalaýyş enjamlaryna gije-gündiziň dowamynda ýokary derejede tehniki hyzmat berler.

«Juwan», «Sähraýy», «Batko», «Alekseýewiç» we «Bezostaýa-100» ýaly bugdaýyň ýokary hasyl berýän görnüşleri häzirki bugdaý hasylynyň esasyny düzdi.

Oba hojalyk önümlerini saklamak we gaýtadan işlemek boýunça dünýä ülňülerine laýyk gelýän önümleriň önümçilik kuwwatyny döretmek boýunça döwlet tarapyndan yzygiderli geçirilýän işleriň netijesinde häzirki wagtda Daşoguz welaýatynda üç sany ýokary öndürijilikli un fabrigi üstünlikli işleýär. Fabrikde bir gezekde 50 müň tonna çenli dänäni saklamaga we arassalamaga ukyply bolan 7 sany elewator hereket edýär. Mundan başga-da sebitde döwrebap barlaghanalar bilen enjamlaşdyrylan gallany kabul etmek üçin onlarça nokatlar bar. Ýöriteleşdirilen desgalaryň umumy göwrümi we kuwwaty ähli hasyly wagtynda kabul etmäge, arassalamaga, saklamaga hem-de gaýtadan işlemäge mümkinçilik berer.