Ï Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

view-icon 3222

Şu gün Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe Kanunlaryň taslamalaryna garaldy hem-de kabul edildi. Maslahata degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Gün tertibine laýyklykda, deputatlar «Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümetiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň we Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyna garadylar. Bu üçtaraplaýyn Ylalaşygyň esasy maksady taraplaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmakdan, özara bähbitlilik esasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmekden we güýçlendirmekden, şol sanda harytlaryňdyr hyzmatlaryň söwdasy, energetika pudagy, oba hojalygy, azyk senagaty, himiýa senagaty, ulag-logistika we beýleki ugurlarda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ösdürmekden ybaratdyr. Türkmenistanyň bu resminamany tassyklamagy ýurdumyzyň Azerbaýjan hem-de Türkiýe bilen söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň hukuk binýadynyň üstüni ýetirip, özara gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny açmaga, söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge ýardam eder.

«Integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň hukuk goragy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda resminamada integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döretmek, olary hukuk taýdan goramak we ulanmak bilen baglanyşykly gatnaşyklaryň düzgünleşdirilmeginiň göz öňünde tutulýandygy bellenildi. Çykyş edenler bu Kanunyň kabul edilmeginiň sanly ulgamyň ornaşdyrylmagynyň, intellektual eýeçiligiň, topologiýany goramagyň hukuk esaslaryny üpjün etmekde, kanunçylyk binýadynyň mundan beýläk-de döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirilmeginde möhüm ähmiýete eýedigini bellediler.

“Adalatçy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Adalatçynyň her ýyl Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etmegi göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil — Adalatçy Ý.Gurbannazarowa alnyp barlan işler barada parlamentarilere maglumat berdi. Mundan başga-da, deputatlar «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeleri we goşmaça girizmek hakynda», «Notariat we notarial işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda», «Türkmenistanyň adalat edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda», «Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda», «Raýat ýagdaýynyň namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda», «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda», «Gymmatly kagyzlar bazary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryna garadylar.

Maslahatda «Paýdarlar jemgyýetleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda», «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda», «Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda», «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda», «Türkmenistanyň Suw kodeksine goşmaçalar we üýtgetme girizmek hakynda», «Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetme girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem deputatlar türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary we binagärlik sungaty boýunça ýiti zehini bilen bina edilen, Türkmenistanyň depginli ösüşiniň, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň aýdyň nyşanyna öwrülen Arkadag şäherine aýratyn hukuk ýagdaýynyň berilmegi bilen baglylykda, hereket edýän kanunçylyk namalaryny döwrebaplaşdyrmak hem-de salgyt, saglyk, bilim, sport ulgamlaryna degişli kanunlary kämilleşdirmek boýunça taýýarlanylan taslamalara garadylar. Bu kanunçylyk namalarynyň kämilleşdirilmeginiň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda alnyp barylýandygy we «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» üstünlikli durmuşa geçirilmegine, ugurdaş ulgamlaryň kämilleşdirilmegi üçin hukuk mümkinçilikleriniň giňeldilmegine gönükdirilendigi bellenildi.

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň nobatdaky maslahatynyň garamagyna hödürlenen kanunçylyk namalarynyň taslamalary biragyzdan makullanyldy we kabul edildi.

Maslahatyň ahyrynda deputatlar kabul edilen resminamalaryň Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk ulgamynyň üstüni ýetirip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Watanymyzyň durmuşynyň ähli ulgamlarynyň okgunly ösüşine gönükdirilen giň gerimli durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleriň mundan beýläk-de üstünlikli amala aşyrylmagy üçin amatly şertleri üpjün etjekdigine ynam bildirdiler.