Ï TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda

view-icon 3129

I. 2010-njy ýylyň 10-njy maýyndaky «Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 2, 29-njy madda; 2015 ý., № 3, 105-nji madda; 2017 ý., № 1, 13-nji madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda, № 4, 91-nji madda; 2019 ý., № 4, 63-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

1) 6-njy maddanyň birinji böleginiň ikinji tesiminde we altynjy böleginde, 15-nji maddanyň mazmunynda, 19-njy maddanyň adynda, birinji, ikinji, üçünji, dördünji, bäşinji, altynjy böleklerinde, ýedinji bölegiň birinji tesiminde, sekizinji we dokuzynjy böleklerinde, 20-nji maddanyň adynda, birinji tesiminde we 13-nji bendinde, 21-nji maddada, 22-nji maddanyň adynda, birinji, üçünji, dördünji we bäşinji böleklerinde, 23-nji, 24-nji maddalarda, 25-nji maddanyň adynda, birinji we üçünji böleklerinde, 26-njy maddanyň adynda, birinji we üçünji böleklerinde, 27-nji, 28-nji maddalarda, 29-njy maddanyň mazmunynda, 30-njy maddanyň birinji böleginde, 31-nji maddanyň ikinji we altynjy böleklerinde, 32-nji maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde, 33-nji maddanyň mazmunynda, 34-nji maddanyň birinji we üçünji böleklerinde, 35-nji maddanyň mazmunynda, 36-njy maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde, 37-nji maddanyň birinji, ikinji we üçünji böleklerinde, 38-nji maddanyň mazmunynda, 39-njy maddanyň ikinji böleginde, 40-njy maddanyň mazmunynda, 41-nji maddanyň adynda we birinji böleginiň birinji tesiminde, V babyň adynda, 42-nji, 43-nji maddalarda, 44-nji maddanyň birinji böleginde, 45-nji maddada we 47-nji maddanyň mazmunynda «welaýat hukukly» diýen sözlerden soň «we döwlet ähmiýetli» diýen sözleri goşmaly;

2) 8-nji maddanyň dördünji böleginde «hukuk kömegini bermäge ygtyýarnamadan» diýen sözleri «fiziki we ýuridik şahslara hukuk kömegini bermek işini amala aşyrmak üçin ygtyýarnamadan (mundan beýläk — hukuk kömegini bermäge ygtyýarnama)» diýen sözlere çalşyrmaly;

3) 9-njy maddada:

birinji bölekde:

1-nji bendi şu görnüşde beýan etmeli:

«1) hukuk kömegini bermäge ygtyýarnamany alan we welaýat, welaýat hukukly we döwlet ähmiýetli şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzalygyna giren şahs;»;

2-nji bentde «welaýat hukukly» diýen sözlerden soň «we döwlet ähmiýetli» diýen sözleri goşmaly;

ikinji we üçünji bölekleri şu görnüşde beýan etmeli:

«2. Welaýat, welaýat hukukly we döwlet ähmiýetli şäher adwokatlar kollegiýalary we ýuridik maslahathanalary tarapyndan hukuk kömegini bermäge ygtyýarnamanyň alynmagy talap edilmeýär.

3. Fiziki we ýuridik şahslara hukuk kömegini bermek işi işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan berilýän ygtyýarnamanyň esasynda amala aşyrylýar.»;

4) 10-njy we 11-nji maddalary güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli.

II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri. 2023-nji ýylyň 3-nji iýuny.