Ï Türkmenistanyň ähli ilatly ýerleri ýokary tizlikli internet bilen üpjün edildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň ähli ilatly ýerleri ýokary tizlikli internet bilen üpjün edildi

view-icon 3005
Türkmenistanyň ähli ilatly ýerleri ýokary tizlikli internet bilen üpjün edildi
camera-icon
Meretdurdy Rozyýew

Türkmenistanyň ilatly ýerleri ýokary tizlikli internet bilen doly üpjün edildi. Bu barada «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýew telekommunikasiýa, telemetriýa, maglumat tehnologiýalary we teleradio enjamlar boýunça geçen «Türkmentel – 2023» atly halkara ylmy konferensiýada çykyş edende aýtdy.

Ol özüniň ýolbaşçylyk edýän edarasynyň aragatnaşyk operatorlar ulgamyny giňeltmek we döwrebaplaşdyrmak boýunça Yslam Ösüş Banky bilen bilelikde 273 million dollarlyk birnäçe taslamany durmuşa geçirendigini belledi.

«Munuň netijesinde, biz ilatly ýerleri ýokary tizlikli internet bilen 100% üpjün etdik. Munuň üçin dürli tehnologiýalary, şol sanda milli aragatnaşyk hemramyzyň mümkinçiliklerini, hereketli we hereketsiz aragatnaşygy ulandyk» diýip, H.Hudaýgulyýew nygtady.

Ol häzirki wagtda Türkmenistanda internet ulanyjylaryň umumy sanynyň 3 149 178 adamdygyny, şol sanda 421 609 simli internet ulanyjysynyň we 2 727 569 mobil internet ulanyjysynyň bardygyny aýtdy.

Onuň sözlerine görä, üstaşyr geçirme kuwwatyny ýokarlandyrmaga aýratyn üns berilýär, hususan-da, taslamalaryň çäginde esasy ulag ulgamynyň giňelmegi göz öňünde tutulýar.

H.Hudaýgulyýew Türkmenistanda maglumat geçirmegiň 8 sany döwletara optik süýümli ugruň ýola goýlandygyny belledi.

«Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherçesindäki serhet birikmesinden Gazagystan Respublikasynyň Teýmir baba obasyna, Balkan welaýatynyň Etrek şäherçesinden Eýran Yslam Respublikasynyň Kümmethowuz şäherine çenli optik süýümli aragatnaşyk ulgamyny gurmak meýilleşdirilýär. Hazar deňziniň düýbi boýunça Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň aragatnaşyk operatorlarynyň arasynda optik süýümli aragatnaşyk döretmek ugrunda işler alnyp barylýar» diýip, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy aýtdy.

Ol, şeýle hem diňe soňky üç ýylda satyn alnan halkara internet kanallarynyň umumy sygymynyň on esse artandygyny nygtady.