Ï Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat

view-icon 3346

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz!

Şu ýyl Sloweniýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl bolýar. Şunuň bilen baglylykda, geçen 30 ýylyň içinde biziň ýurtlarymyzyň arasynda özara hormat goýmaga, ynanyşmaga esaslanýan dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilendigini bellemäge şatdyryn.

Sloweniýanyň hem-de Türkmenistanyň halkara dialogy we umumy gymmatlyklary pugtalandyrmaga uly goşant goşýandygyny, häzirki döwrüň ählumumy wehimlerine garşy durmakda bilelikde üstünlikli hereket etmäge ukyplydygyny kanagatlanma bilen bellemek isleýärin. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň dünýäde parahatçylygyň, durnuklylygyň pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynanýaryn.

Şu pursatdan peýdalanyp, Size we Türkmenistanyň ähli raýatlaryna parahatçylyk, abadançylyk, ösüş baradaky arzuwlarymy beýan edýärin.

Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Nataşa PIRS-MUSAR,

Sloweniýa Respublikasynyň Prezidenti.