Ï Tatarystanly aktýorlar öz sungatyny görkezdiler
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Tatarystanly aktýorlar öz sungatyny görkezdiler

view-icon 1438
Tatarystanly aktýorlar öz sungatyny görkezdiler
camera-icon
Wýaçeslaw Sarkisýan

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyna gatnaşyjylary kabul etdi. Galiasgar Kamal adyndaky Tatar döwlet akademiki teatrynyň (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy) aktýorlary «Gelmişek» atly sahna oýnuny görkezdiler. Onda gaýry ýurtda mekan tutan bosgunyň durmuşyndan wakalar görkezilýär. 

Spektaklyň baş gahrymany Nakip ykbalyň oýny bilen uruşdan soň Kanada düşýär. Kiçijik şäherçede öz tatar obasyndaky ýaly ýeralma ýetişdirip başlaýar. Hellowen baýramyna ýeralmadan bezeg ýasaýar. Hakydasy ony öz gününe goýmaýar. Ol kä bile söweşen esgerlerini, käte konslageri ýadyna salýar. Has beteri-de, ejesini ýatlamakdan ejir çekýär. Ejesi eginagaçly suw daşaýan owadan ýaş maşgala hökmünde aňynda janlanýardy. Elbetde, wagtdyr ýalňyz garrylyk bu zenanyň keşbini üýtgedipdi, şonuň üçinem ogly ony eli hasaly, küýkeren halda göz öňüne getirmäge çalyşýardy. 

Spektaklyň has dartgynly pursady özi ýaly «gelmişek», ýöne asly şotlandiýaly goňşusynyň ozalky sowet raýatlaryna Watanyna dolanmaga rugsat berlendigi barada habar getirmegi bolýar. Nakipiň näme etjegi belli däl. Ýöne esasy zat gelmişegiň ýat ilde başyna inýän duýgularyndady. 

Ýeri gelende, Aşgabatda geçirilýän festiwaldan soň aktýorlar toparymyzyň Türkiýede geçirilýän zenanlar dramaturgiýasy festiwalyna gatnaşmak üçin Stambula gidýändigini aýtmak gerek – diýip, Tatarystanyň sungatda at gazanan işgäri Farid Bikçantaýew söhbetdeşlikde aýtdy. – «Gelmişek» pýesasyny norwegiýaly dramaturg Sombel Gafarowa ýazdy. Bu tema oňa has ýakyndyr, çünki onuň kakasy konslagerden boşansoň, Kanadada mekan tutdy, dramaturgyň özi-de bosgunlar maşgalasyndan.

Toparymyz «Gelmişek» spektakly bilen Rumyniýada, Hytaýda, Hindistanda çykyş etdi. Gaýry ýurtlaryň tomaşaçylary ýat ildäki durmuş hekaýata duýgudaşlyk bildirdiler, oňa gowy düşündiler.