Ï «Söýgi hem hasrat» atly sahna oýny görkezildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Söýgi hem hasrat» atly sahna oýny görkezildi

view-icon 2087
«Söýgi hem hasrat» atly sahna oýny görkezildi
camera-icon
Wýaçeslaw Sarkisýan

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatryň aktýorlary «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalynyň gatnaşyjylaryna «Söýgi hem hasrat» spektaklyny hödürlediler.

Bu arap şahyry Kaýs ibn al Mulawwahanyň we Gündogaryň halk ertekileriniň esasynda döredilen meşhur aşyklar Leýliniň we Mežnunyň söýgüsi baradaky hekaýatlaryň biridir. «Söýgi hem hasrat» pýesasynyň dramaturgy Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gowşutgeldi Daňatarow. Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, režissýor Aýnazar Batyrow tomaşaçylara sahnada gaty täsir galdyryjy bir hekaýa hödürlemegi başardy.

Mežnunyň keşbini Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwlet Berdiýew, Leýliniň keşbini Gülnabat Abdyllaýewa ýerine ýetirdiler. Aktýorlar aşyklaryň çagalykdan başlap, birek-birege bolan çäksiz mähir-muhabbetini görkezmegi başardylar: olaryň biri çagajyk wagty köp aglasa, diňe beýlekiniň ýanyna getirilmegi bilen köşeşýändigi has-da täsirli boldy.

Şeýle-de bolsa, aşyklaryň atalarynyň ýolbaşçylygyndaky taýpalaryň arasyndaky dawa sebäpli Mežnun bilen Leýlä birleşmek miýesser etmeýär. Leýliniň ölümi olaryň daşyny gurşap alan beýleki adamlaryň zalymlygyna we rehimsizligine garşy goýulýar. Horeograf Olga Wasilýewanyň balet sahnalary spektaklyň dramaturgiýasyna aýratyn goşant boldy. Şaý-sepler görnüşinde Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Batyr Beknazarowyň ýerine ýetiren sahna bezegi hem aýratyn täsir galdyrýar. 

Tomaşaçylar spektaklyň ähli döredijilerini mähirli el çarpyşmalar bilen gutladylar. Režissýor, dramaturg we dizaýner aktýorlara goşulyp sahna çykdylar. Gül çemenleri bilen birlikde, spektakla gatnaşyjylar ýörite Diplom we festiwalyň kubogyna eýe boldular.