Ï «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalynyň jemleýji spektakly
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalynyň jemleýji spektakly

view-icon 3777
«Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalynyň jemleýji spektakly

Festiwalyň soňky gününde Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry festiwala gatnaşyjylara dramaturg Gowşutgeldi Daňatarowyň «Magtymguly – köňül guşy» atly sahna oýnuny görkezdi.

Beýik şahyryň köptaraply şahsyýetine esaslanyp, dramaturg Magtymguly Pyragynyň sopuçylyk höwesine ünsi jemledi. Okuwynyň ilkinji döwründe Magtymguly Pyragy bu dini taglymaty özüne laýyk hasaplaýar we üç basgançagyny üstünlikli tamamlaýar.

Ýöne dördünji ädim – Hudaý bilen birleşmek. Şahyr bu basgançakdan saklanýar. «Men adamlara asmanda däl-de Ýer ýüzünde gerek» diýen pikire uýýar. «Goşgularym watandaşlarymyň ýüregini batyrlyk we asyllylyk bilen doldurmalydyr, şonda olara ýagşylygyň nirededigini we ýamanlygyň nirededigini bilmek has aňsat bolar». Öýüne gaýdyp gelip, eden hereketleriniň üsti bilen çykarylan netijeleriň dogrulygyny subut etdi.

Spektaklyň önümçilik režissýory Eziz Işangulyýew, önümçiligiň birinji bölüminde edebi ýazgynyň mistiki elementlerini nazardan salmady.

Festiwala gatnaşyjylar spektakla uly gyzyklanma bilen tomaşa etdiler.

Gowşutgeldi Daňatarow: «Festiwalyň bäş sany daşary ýurt çykyşyna uly gyzyklanma bilen tomaşa etdim. Gazagystanyň «Goragsyzlar güni» oýunyny has haladym. Bu sahna oýnundan täsirlenme ýüregimden henizem ýitip gitmeýär. Iki çykyşymyň festiwal programmasyna – «Söýgi hem hasrat» (Leýli we Mežnun hakynda) we festiwaly tamamlan «Magtymguly – köňül guşy» atly sahna oýnunyň festiwal maksatnamasyna gatnaşandygyna men örän şat.