Ï Türkmenistan we Eýran ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek barada ylalaşdylar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistan we Eýran ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek barada ylalaşdylar

view-icon 4114
Türkmenistan we Eýran ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek barada ylalaşdylar

Şu gün paýtagtymyzda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisinde ulag boýunça hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähmiýetli ugurlarynyň birine öwrülendigi nygtaldy.

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň gurulmagy munuň aýdyň mysalydyr. Halkara ugurlaryň hatarynda bu polat ýoly Aziýany we Ýewropany birleşdirdi hem-de diňe sebitde däl-de, eýsem, tutuş Ýewraziýa giňişliginde özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin täze mümkinçilikleri açdy.

Iki ýurduň arasyndaky halkara ähmiýetli taslamalar barada gürrüň gozgalanda Tejen-Sarahs-Maşat demir ýolunyň gurluşygynyň amala aşyrylandygyny hem belläp geçmek gerek. Ol Eýranyň, Türkiýäniň, Ýakyn we Uzak Gündogaryň ulag ulgamlaryna gysga ýoly üpjün etdi.

Şunuň bilen birlikde, awtoulag ýollarynynyň gurluşyklarynyň hem möhümdigi bellärliklidir. Bu babatdaky işleriň hatarynda Etrek-Gumdag awtolulag ýolunyň-da ähmiýetlidigini bellemek gerek.

Şeýlelikde, hökümetara toparynyň mejlisiniň jemleri boýunça birnäçe degişli resminamalara, şol sanda Mary (Türkmenistan) – Maşat (Eýran) elektrik geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň maliýeleşdirilmegini ýola goýmak hakynda «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň, «Tawanir» kompaniýasynyň we «Sanergy Pishro Export and Energy Promotion» kompaniýasynyň arasynda Çarçuwaly Ylalaşyga, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Ýol we şäher gurluşyk ministrliginiň arasynda «Gumdag-Etrek-Eýran serhedi» awtomobil ýoluny gurmak barada Hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama hem-de Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň on ýedinji mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekildi.