Ï Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

view-icon 23921

1-nji madda

Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujetini girdejiler we çykdajylar boýunça 102 313,5 mln. manat möçberinde, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 32 865,0 mln. manat möçberinde tassyklamaly.

2-nji madda

Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Merkezleşdirilen býujetini girdejiler we çykdajylar boýunça 91 544,7 mln. manat möçberinde, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 22 096,2 mln. manat möçberinde tassyklamaly.

3-nji madda

Umumydöwlet salgytlaryndan Aşgabat, Arkadag şäherleriniň we welaýatlaryň býujetlerine geçirmeleriň 2024-nji ýyl üçin kadalyk ölçeglerini şu aşakdaky möçberlerde bellemeli:


goşulan baha üçin salgytdan
peýdadan alynýan salgytdan
ýerasty  baýlyklardan peýdalanmak üçin salgytdan
Aşgabat şäheri
1,4%
1,4%
1,4%
Arkadag şäheri
100,0%
100,0%
0%
Ahal welaýaty 90,0% 90,0%
90,0%
Balkan welaýaty
28,0%
28,0%
27,0%
Daşoguz welaýaty
100,0%
100,0%
100,0%
Lebap welaýaty 100,0%
100,0% 100,0%
Mary welaýaty
87,0%
87,0%
88,0%

4-nji madda

2024-nji ýylda Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujetinden Arkadag şäheriniň we welaýatlaryň býujetleriniň deňeçerligini üpjün etmek üçin olara 2 986,2 mln. manat möçberinde serişdeleri bölüp bermeli, şol sanda:

Arkadag şäheri 211,3 mln. manat 
Daşoguz welaýaty 1 685,4 mln. manat 
Lebap welaýaty 1 089,5 mln. manat

5-nji madda

Ýerli býujetleri 13 755,0 mln. manat möçberinde, şol sanda Aşgabat, Arkadag şäherleriniň we welaýatlaryň býujetlerini aşakdaky möçberlerde tassyklamaly:

Aşgabat şäheri  2 443,1 mln. manat
Arkadag şäheri 236,7 mln. manat
Ahal welaýaty
1 658,9 mln. manat
Balkan welaýaty
1 538,7 mln. manat
Daşoguz welaýaty
2 478,5 mln. manat
Lebap welaýaty 2 781,1 mln. manat
Mary welaýaty
2 618,0 mln. manat

6-njy madda

Zähmet haky, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň goralan maddalarydyr diýip bellemeli.

7-nji madda

Býujet ýetmezçiliginiň emele gelen ýagdaýynda döwlet nesýe almalaryndan gelen serişdeler we (ýa-da) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda býujet serişdelerinden emele gelen galyndylary maliýeleşdiriş çeşmeleri bolup durýar diýip bellemeli.

2024-nji ýylda Türkmenistanyň Döwlet býujetine beýleki çeşmelerden gelip gowuşýan goşmaça girdejiler, şeýle hem girdejileriň çykdajylardan artyk gelen pul möçberleri, birinji nobatda bank karzlary boýunça bergini üzmek, döwletiň durnukly durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmek ugurlaryny maliýeleşdirmek üçin gönükdirilýär diýip bellemeli.

8-nji madda

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine Türkmenistanyň kanunlaryndan, Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlaryndan, Kararlaryndan we Buýruklaryndan gelip çykýan zerur bolan takyklamalary Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň görkezijilerine girizmegi, şeýle hem Merkezleşdirilen we ýerli býujetleriň ýerine ýetirilmeginiň barşynda ähli çykdajy maddalary boýunça tygşytlanan serişdeleri zerur bolan ýagdaýlarda beýleki çykdajy maddalara gönükdirmegi tabşyrmaly.

9-njy madda

Hökmany döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlary Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň býujetiniň girdejiler boýunça göz öňünde tutulan meýilnamasyndan artyk gelip gowşan halatynda, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyna tölegler Döwlet býujetiniň çykdajylar boýunça bellenen meýilnamasyndan şol möçberde artyk amala aşyrylyp bilner diýip bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 25-nji noýabry.