Ï Daşoguz welaýatyň daýhanlary gök ekinleriň mümkinçiliklerini öwrenýär
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Daşoguz welaýatyň daýhanlary gök ekinleriň aýratynlyklaryny öwrenýärler

view-icon 3115
Daşoguz welaýatyň daýhanlary gök ekinleriň aýratynlyklaryny öwrenýärler

Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde oba hojalygynyň öndürijiliginiň has-da ýokarlanmagynda gök ekinler esasy orun eýeleýär.

Ýerli öndürijileriň we oba hojalygynyň alymlarynyň sebitde ösümlik belogynyň öndürilişine goşant goşup biljek ekinleriň görnüşleri bilen has gyzyklanýandyklary tötänden däldir. Şeýlelik bilen, şu ýyl Daşoguz şäherinde ýerleşýän Türkmen oba hojalyk institutynda hünärmenleriň gözleg işleriniň ugurlarynyň biri, ýerli howa şertlerinde soýa önümleriniň durnuklylygyny öwrenmek boldy.

Yzygiderli gözegçilik etmek maksady bilen, ol institutyň agro meýdanyna az mukdarda ekildi we hasyly ilkinji gezek güýzde alyndy. Soýa däneli ösümlikler maşgalasyna degişli bolup, birýyllyk ösümlikdir we belok ýaly iýmitlere baýdyr. Soýa guşlar we mallar üçin örän gymmatly iýmit hasaplaýandygy üçin guşçular we maldarlar onuň önümçiligi bilen gyzyklanýarlar. Ony gaýtadan işlemek bilen alynýan önümler guşlaryň agramyny ýokarlandyrýar we onuň gaýtadan işlenenden soň galýan galyndysy iýmit hökmünde guşlaryň ähli görnüşlerini, şol sanda jüýjeleri, ýaş towuklary we bedeneleri iýmitlendirmek üçin amatlydyr. 

Täze ýygylan soýa bede, silos ýa-da ot görnüşde haýwanlar üçin peýdaly we ýokumlydyr. Şeýle hem beloklaryň we gymmatly iýmit komponentleriniň ýokary göterimi soýanyň et we süýt önümleriniň ornuny tutmagyna mümkinçilik berýär.

Institutyň hünärmenleri ýerli howa şertlerinde soýanyň ýetişýän wagty, suw sarp edişi, yssy we ýagtylyk talaplary, gurakçylyga garşylygy, ekiş üçin ýer böleklerini saýlamak we başgalar bilen gyzyklandylar. Bu sowallara berilýän jogaplar sebitiň howa şertlerinde ekin öndürmek üçin iň amatly tehnologiýany ösdürmäge mümkinçilik berer. Indi olar soýa hasylynyň ýetişýän wagty we topragyny saýlamak bilen baglanyşykly käbir deslapky netijeleri çykardylar.

Daşoguz welaýatynda käbir daýhanlaryň eýýäm mal we guş iýmleri hökmünde öz meýdanlarynda soýa ösdürip ýetişdirýändigini bellemek gerek.