Ï Uly şäheriň täze aýratynlyklary
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Uly şäheriň täze aýratynlyklary

view-icon 1514
Uly şäheriň täze aýratynlyklary

Daşoguz şäheri barha häzirki zaman aýratynlyklaryna eýe bolýar. Yzygiderli geçirilýän hemmetaraplaýyn çäreleriň netijesinde binagärlik we çeperçilik keşbi gözelleşýär, şäher meýdany has owadanlaşýar.

Beýleki faktorlar bilen birlikde köçe dizaýnynyň we köçe mahabatynyň elementlerini saýlamaga-da üns berilýär.

Şeýlelik bilen, ýaňy-ýakynda bu ýerde häzirki zaman täze köçe elektron monitorlary peýda boldy. Bu täze reňkli maglumat göterijilerden dördüsi, şäheriň merkezinde, şol sanda Gurbansoltan eje köçesiniň S.Türkmenbaşy we Magtymguly şaýollary bilen kesişýän ýerinde «Ýyldyrymlar mahabaty» hususy kärhananyň hünärmenleri tarapyndan oturdyldy.

LED ekranlarynyň uly göwrümi geçip barýanlaryň tekstleri we şekilleri okamaklaryny aňsatlaşdyrýar. Häzirki wagtda LED-iň mahabat görkeziji serişdesi hökmünde ulanmak üçin iň amatly tehnologiýa hasaplanýandygyny bellemelidiris. Mahabat enjamlary bilen iş salyşýan bu hususy kärhananyň hünärmenleri şäherde dürli maglumatlary we mahabat panellerini, belliklerini ýerleşdirmek, yşyklandyryş ulgamlaryny oturtmak boýunça işleýärler.

Birnäçe ýyl ozal şäheriň käbir administratiw binalarynyň we stadionlarynyň öň tarapynda, iň uly we iň köp köçeleriň üstünde dürli elektron tablolar we monitorlar oturdyldy.

Şeýle işler şäher köçelerini yzygiderli abadanlaşdyrmak, ýaşaýyş ýerlerinde we beýlekilerde ajaýyp peýzažlary we dizaýny döretmek bilen bir hatarda ýerli ilaty rahat ýaşamak, sagdyn we amatly şäher gurşawyny döretmek çäreleriniň aýrylmaz bölegidir.