Ï Aşgabat – bagy-bossanly şäher
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Aşgabat – bagy-bossanly şäher

view-icon 3272
Aşgabat – bagy-bossanly şäher
camera-icon
Jepbarguly Garaýew

Baharyň gelmegi bilen Türkmenistanda miweli we saýaly agaçlaryň gülleýän ajaýyp döwri başlandy. Tebigy manzaralar täzeden gök öwüsdi, şäher seýilgählerinde bolsa al-elwan reňkleri bilen göz guwandyrýan ilkinji güller açyldy.

Ýurduň ilaty gülleýşiň gözel pursatlaryny surata düşürmek üçin eýýäm döredijilik höwesi bilen fotoenjamlaryny ele aldylar. Ýurdumyzda ýylsaýyn köpelýän iňňe ýaprakly agaçlar-da gülleýär.

Hünärmenleriň aýtmagyna görä, iňňe ýaprakly agaçlar fitogentsid, ýagny patogen mikroorganizmleri basyp ýatyrýan biologik işjeň maddalary bölüp çykarýar. Olar diňe bir howanyň maýyl wagty däl-de, eýsem, tutuş ýylyň dowamynda howany arassalaýarlar. Bir gektar arça bir günde uly bir şäheriň howasyny arassalamaga ýetýän 30 kg fitontsid çykarýar.

Türkmen arçasy Köpetdagda we Uly Balkan daglarynda giňden ýaýrandyr. Bahar çagynda bag ekmek möwsüminiň başlanmagy bilen, ekologlar «Bakja» synag meýdançasynda türkmen arçasynyň nahallaryny oturtdylar.

2024-nji ýylda tutuş ýurt boýunça üç million nahal oturtmak meýilleşdirilýär. Bu ugurda şäheri bag-bakja öwürmek boýunça baharda başlanan kärhanada köp iş edildi: 594 müň 892 ýaprakly, iňňeli, miweli agaçlardyr üzüm nahallary oturdyldy.

Aşgabatda hemişe-de bahar aýratyn gözel bolýar, şonuň üçin oňa halk arasynda öňden bäri «bag şäheri» diýilýär. Häzirki wagtda paýtagtyň ähli seýilgählerinde we meýdançalarynda hakyky baharyň gelendigini buşlap, saýramakda biri-biri bilen bäsleşýän guşlaryň ýakymly owazyny eşitmek bolýar.