Ï «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» kitabynyň aň-bilim we terbiýeçilik gymmaty
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» kitabynyň aň-bilim we terbiýeçilik gymmaty

view-icon 3097
«Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» kitabynyň aň-bilim we terbiýeçilik gymmaty

Türkmenistanda döredijilik duşuşyklary we aň-bilim çäreleri geçirilýär, bu duşuşyklarda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegine bagyşlanan «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň mazmuny, aň-bilim we terbiýeçilik ähmiýeti barada giňişleýin jemgyýetçilik tanyşdyrylyşy dowam edýär. Şeýle çäräni ýakynda Aşgabat şäher medeniýet bölüminiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti gurady.

Duşuşyga gatnaşanlar döwlet Baştutanymyzyň täze kitabynda türkmen halkynyň köp asyrlyk taryhy we medeniýeti, gadymy Änew şäheriniň geçmişdäki we häzirki şöhraty barada gymmatly maglumatlaryň bardygyny bellediler. «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» kitabynyň neşir edilmeginiň Türkmenistanda taryhy ýadygärlikleri we medeni gymmatlyklary gorap saklamak, milli mirasa ideg etmek we bütin dünýä ýaýmak boýunça alnyp barylýan giňişleýin işleriň ýene bir subutnamasy boldy. Bu kitap milli medeni mirasyň ähli gymmatlyklaryna eýe bolýan ýaş nesil üçin watançylyk we Watana bolan buýsanç duýgusyny döretmegiň serişdesi bolup hyzmat edýär.