Ï Goşa mukaddesligiň hormatyna
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Goşa mukaddesligiň hormatyna

view-icon 1315
Goşa mukaddesligiň hormatyna
camera-icon
Alekseý Gimalitdinow

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan türkmen suratkeşleriniň suratlarynyň we heýkelleriniň sergisi geçirildi.

Baýramçylyk mynasybetli guralan sergi muzeý gymmatlyklary bilen türkmen halkynyň häzirki durmuşyny beýan etdi. Nyýazmyrat Dowodowyň «Watanymyň bir burçy» we Iwan Iliniň «Suw howdany» eserlerinde gözelligi bilen haýran galdyrýan iki manzara görkezilýär.

Birinji suratda kanalyň gurluşygy, ikinjisinde bir goýun sürüsi şekillendirilýär. Ýöne iki suratyň hem umumylygy, agşamky manzaralaryň gözelligi esasy zatdyr. Annadurdy Myratalyýewiň işinde ýaşuly nesliň bugdaý hasylyna buýsanýan pursaty beýan edilipdir.

Tamara Kiselýewa türgenler Gulbadam Babamuradowanyň we Jennet Geldibaýewanyň iki portreti bilen ýurdumyzyň sport buýsanjyny görkezipdir. «Aýdymyň syrlary» – Öwezmyrat Akmuhammedow eserini şeýle atlandyrdy.

Suratkeş dutarçy sazandany şeýle bir suratlandyrypdyr welin, hamala saz äleminde onuň özi bar ýaly duýulýar. Türkmenistanyň nobatdaky Garaşsyzlyk baýramyny belleýän halkymyzyň şatlygyny Walentin Kudrýaşow öz suratynda şekillendirilýär.

Sergini guraýjylar tomaşaçylara kiçi heýkellerden gowy sergi hödürlediler. Heýkeltaraşlar Edi Magadowyň «Saz» we Seýitguly Artykmämmedowyň «Dutarçy» eserleri has-da täsirli.

Şatlyk, batyrgaýlyk, dostluk duýgularyny Baýrammyrat Esengeldýewiň «Zähmet ýeňişleri» atly köp şekilli heýkelinde görmek bolýar. Alekseý Şetininiň «Jigitler tansy» heýkelindäki tansçynyň keşbi has-da ajaýyp bolupdyr.