Ï Türkmenistanlylar «AI Challenge» emeli aň bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanlylar «AI Challenge» emeli aň bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

view-icon 1531
Türkmenistanlylar «AI Challenge» emeli aň bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

Emeli aň pudagyndaky Alýans bilen bilelikde Russiýanyň süýşürintgiler banky tarapyndan guralan ýaşlar üçin «AI Challenge» halkara emeli aň bäsleşiginiň birinji saýlama tapgyry başlandy.

Russiýadan we beýleki ýurtlardan gatnaşýanlar ylym hem tehnologiýa dünýäsine siňip, täze bilim alyp we emeli aň ulgamynda başarnyklaryny ösdürip bilerler. Guramaçylaryň pikiriçe, bu bäsleşik eýýäm emeli aň bilen tanyş bolan çagalar üçinem, tehnologiýa bilen tanyşlykda ilkinji ädimlerini ädýänler üçinem gyzyklydyr.

Türkmenistandan bu bäsleşige programmirlemek we robot ýasamak bilen gyzyklanýan, emeli aň boýunça hakatonlara we ýaryşlara gatnaşýan çagalar gatnaşyp bilerler. Bäsleşik tabşyryklary häzirki wagtda tehnologiýa biznesiniň ýüzbe-ýüz bolýan hakyky wezipeleridir. Olar «Sberiň» toparlary we hyzmatdaşlary, şeýle hem emeli aň ulgamyndaky Alýans kompaniýalary tarapyndan işlenip düzüldi.

Bäsleşik dört tapgyrdan ybarat: saýlama, esasy, ýarym final we final. Saýlama tapgyryna ýazylyşyk 15-nji sentýabra çenli dowam eder. Bu tapgyrda bäsdeşler şahsy reýtingini ýokarlandyrmak üçin, meseleleri aýry-aýrylykda özbaşdak çözmeli bolarlar.

Bu ýyl bäsleşige gatnaşýanlara täzelik garaşýar – indi 13 ýaşa ýetmedik çagalar-da «Başlaýanlar» atly aýratyn ýoly saýlap we bäsleşigiň hyzmatdaş kompaniýalary üçin çözgütleri taýýarlamakda özleri ýaly täze öwrenjeler bilen bäsleşip bilerler. Mundan başga-da, olarda 17 ýaşa çenli bäsdeşler üçin geçiriljek «Gözlegçiler» toparynyň ýoluna goşulmak mümkinçiligi-de bolar. Onda, ýaryşa gatnaşýanlar kompaniýalardan alnan islegler boýunça has çylşyrymlaşdyrylan kazyýet işleriniň çözgütlerini işläp düzmeli bolarlar.

«Gözlegçiler» toparynyň 18 ýeňiji topary finalda 14 million rubl baýrak gaznasyny paýlaşar. «Döredijilikli» atly ýene bir täze ýoly-da öz içine alýan ähli şahsy ýollar üçin baýrak gaznasy 3 million rubl bolar, şeýle hem bäsdeşler ösüş üçin goşmaça mümkinçilik alarlar.

Bäsleşik çagalara döredijilikli awtorlyk mazmuny we sanly medeniýetiň ýollaryny döretmegi öwrenmäge kömek etmek bilen, olaryň innowasiýa tehnologiýalaryny mundan beýläk-de ösdürmäge bolan gyzyklanmasyna itergi berer.

2023-nji ýylda ýaşlar «AI Challenge» halkara emeli aň bäsleşigine 47 ýurduň, şol sanda Ermenistanyň, Bangladeşiň, Belarusyň, Hindistanyň, Gazagystanyň, Hytaýyň, BAE-niň we Özbegistanyň wekilleri gatnaşdy. Çäräniň dowamynda 251 topar döredildi we 2300-den gowrak çözgüt işlenip düzüldi.