Ï «Energetik» futbol topary «Nebitçi» toparyny utdy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Energetik» futbol topary «Nebitçi» toparyny utdy

view-icon 1361
«Energetik» futbol topary «Nebitçi» toparyny utdy

Ýokary liganyň toparlarynyň arasynda geçýän Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 18-nji tapgyrynyň Balkanabatda ýerli «Nebitçi» topary bilen Mary şäheriniň «Energetik» toparynyň arasyndaky duşuşygy garaşylmaýan netije bilen tamamlandy.

«Energetik» topary şu möwsümde juda gowşak çykyş edýär. Bu duşuşykdan öň topar 15 duşuşygyň 13-sinde utuldy, ýekeje ýeňiş gazanyp bilmänligi sebäpli milli çempionatda soňky orunda ymykly ornaşdy. Şol sebäpden duşuşykdan öň, geçen ýylky milli çempionatyň bürünç medalynyň eýesi yzda barýan toparyň myhmançylykda hakyky tutluşyga ukyplydygyna şübhelenýärdi. Galyberse-de, olaryň Mary welaýatynda geçen ilkinji duşuşygy 3:2 hasabynda «Nebitçi» toparynyň ýeňşi bilen tamamlanypdy.

Ýöne «Sport toplumy» stadionynyň meýdançasyndaky duşuşyk myhmanlaryň aýgytly oýnamakçydygyny görkezdi. Abdyresul Abdyýewiň tagallasy bilen 40-njy minutda bir pökgi geçiren Döwlet Baýramowyň topary ikinji ýarymda hem derwezesini aman saklady.

Türkmenistanyň 2024-nji ýyldaky çempionatynda 1:0 hasabynda ilkinji ýeňşini gazanan «Energetik» topary henizem 5 utuk bilen soňky orunda barýar. «Nebitçi» topary yzly-yzyna ikinji gezek ýeňlişe sezewar bolup, «Aşgabat» toparyndan öňe geçmek mümkinçiligini elden gidirdi we 15 utuk bilen 7-nji orunda galdy.

18-nji tapgyryň galan üç duşuşygynda, garaşylyşy ýaly, öňbaşçylar ýene ýeňiş gazandylar. Türkmenistanyň häzirki çempiony «Arkadag» topary öz meýdançasynda Türkmenbaşynyň «Şagadam» topary bilen geçirilen duşuşygynda 0:1 hasabynda ýeňilýärdi. Hasaby 14-nji minutda Röwşen Begjanow açdy. Şeýle bolsa-da, Wladimir Baýramowyň topary garşydaşynyň derwezesine üç pökgi geçirip, 3:1 hasabynda ýeňiş gazandy. Ýeňijilerden: Şanazar Tirkişow (20-nji minutda), Abdy Bäşimow (32-nji minutda) we Begenç Akmämmedow (88-nji minutda) tapawutlandylar.

Şazada Bäşimowyň 10-njy minutda takyk urgusyndan soň 0:1 hasabynda utulýan Aşgabadyň «Altyn asyr» topary hem erjellik bilen «Merw» toparyny 5:2 hasabynda utmagyň hötdesinden geldi. Ýazguly Hojageldiýewiň topary özüni dürsäp, garşydaşynyň derwezesine bäş pökgi geçirdi. Ýeňijilerden: Arslan Saparow (23-nji we 52-nji minutlarda) iki, Zafar Babajanow (30-njy minutda), Selim Nurmyradow (11 metrlik jerime urgusyndan 44-nji minutda) we Röwşengeldi Halmämmedow (68-nji minutda) hersi bir pökgi geçirdiler. «Merw» topary Aly Haýdarowyň tagallasy bilen 77-nji minutda ikinji pökgini tora girizdi.

Paýtagtymyzyň «Nusaý» stadionynda geçirilen başga bir duşuşykda Çempionlar ligasyna iki gezek gatnaşan «Ahal» topary «Köpetdag» toparyny 4:0 hasabynda ýeňdi. «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň toparyndan Alybek Abdyrahmanow iki (44-nji we 45-nji minutlarda), Elman Tagaýew (12-nji minutda) we Kurban Annaýew (54-nji minutda) hersi bir pökgi geçirdiler.

Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň 2024-nji ýyldaky futbol çempionatynyň ikinji aýlawyny jemläp bu duşuşyklaryň netijelerine laýyklykda: birinji orunda «Arkadag» topary (48 utuk), ikinji orunda «Altyn asyr» topary (37 utuk) we üçünji orunda «Ahal» topary (34 utuk) ýaryşyň sanawunda ýerleşdiler.

Ýokary liganyň toparlarynyň arasynda geçýän Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 18-nji tapgyryndan soň, Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň 6-njy iýunda Daşkentde özbek ýygyndysynyň we 11-nji iýunda Aşgabatda Gonkongyň milli ýygyndy toparlary bilen boljak duşuşyklara taýýarlanmagy sebäpli duşuşyklaryň arasy bölüner.