Ï Saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri çaga keselleri bejermekde kislorod terapiýasyny ulanmak başarnyklaryny artdyrýarlar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri çaga keselleri bejermekde kislorod terapiýasyny ulanmak başarnyklaryny artdyrýarlar

view-icon 1928
Saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri çaga keselleri bejermekde kislorod terapiýasyny ulanmak başarnyklaryny artdyrýarlar

2024-nji ýylyň 1–8-nji iýuny aralygynda ýokary derejeli terapiýa bölüminiň hünärmenleri klinika tejribesi üçin çaga oksigenoterapiýasy boýunça okuw geçiriler. Okuw Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri bilen bilelikde Aşgabat şäherindäki Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde geçiriler.

Lukmançylyk kislorody – ýiti we dowamly dem alyş kesellerini, şol sanda pnewmoniýany bejermek üçin ulanylýan zerur gerek serişdedir. Ol hirurgiýa operasiýalarynda, şikes bejermekde, gaýragoýulmasyz reanimasiýada, güýçli terapiýada, şeýle hem gaýra üzülen göwreli aýallary bejermekde, täze doglan we dem alyş kynçylygy bolan çagalar üçin zerurdyr. Ýokary hilli lukmançylyk kisloroda elýeterlilik hemmeleri saglygy goraýyş hyzmaty bilen üpjün etmek we Durnukly ösüş maksatlarynyň 3-nji «Sagdyn durmuş we abadançylyk» diýen 9 wezipesiniň 7-sine ýetmek üçin zerurdyr.

Okuwyň netijesinde saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri çagalara laýyk bolýan kislorod terapiýasyny bellemek boýunça seljeriş, kislorody getirme we hassa berme arkaly has köp mümkinçiliklere eýe bolarlar. ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekiliýeti enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş edaralarynda kislorod ulanylyşyny, şol sanda kislorod bilen baglanyşykly esasy önümlere elýeterliligi, kislorod öndürmek boýunça innowasion desgalary oturtmagy we täze doglan çagalara netijeli lukmançylyk kömegini bermek üçin işgärleriň mümkinçiligini artdyrmagy goldaýar.

«Kislorod terapiýasy pudagynda hünäriňi yzygiderli ösdürip durmak möhümdir, çünki aýgytly ýagdaýlar lukmandan dogry bejergi bellemegiň we kislorody bejergi hökmünde ulanmagyň ýokary derejeli başarnygyny talap edýär. Men Türkmenistandaky okuwa gatnaşýanlarda uly gyzyklanma we yhlas görenime şat» diýip, ÝUNISEF-iň geňeşçisi we Belarusyň «Mat i ditýa» milli ylmy-amaly merkeziniň okuw merkeziniň ýolbaşçysy Dmitriý Sankowes gürrüň berdi.