Ï Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

view-icon 1837

Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti jenap 
Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli Size tüýs ýürekden gutlaglarymy hem-de berk jan saglyk we bagtyýarlyk, doganlyk türkmen halkyna bolsa mundan beýläk-de ösüş, rowaçlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy ibermäge şatdyryn. Gudraty Güýçli Allatagaladan musulman ymmatyna abadançylyk dileýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin!

Siziň doganyňyz,

Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri Salman ben Abdelaziz AL SAUD,
Saud Arabystanynyň Patyşasy.

 ***

Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti jenap 
Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Gurban baýramy mynasybetli Siziň Alyhezretiňizi tüýs ýürekden gutlaýaryn we iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Şu baýramçylyk gününde Size berk jan saglyk, dostlukly türkmen halkyna bolsa abadançylyk hem-de ösüş arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,

Başar AL-ASAD,
Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti.

 ***

Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti jenap 
Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Gurban baýramy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden gutlaglarymy hem-de iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Size berk jan saglyk, rowaçlyk, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk we abadançylyk arzuw edýärin.

Iň gowy arzuwlarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Şeýh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber AL-SABAH,
Kuweýt Döwletiniň Emiri.

 ***

Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti jenap 
Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli Size iň gowy arzuwlarymy iberýärin. Hoşniýetlilige hem-de haýyr-sahawatlylyga çagyrýan mukaddes baýram ähli adamlaryň agzybirligini, bütin dünýäde parahatçylygy pugtalandyrmaga hyzmat edýär.

Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň dost-doganlyk ruhunda mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynanýaryn.

Pursatdan peýdalanyp, Serdar Gurbangulyýewiç, Size berk jan saglyk we işiňizde üstünlikleri arzuw edýärin!

Hormatlamak bilen,

Olžas BEKTENOW,
Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri.

 ***

Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti jenap 
Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Tutuş yslam dünýäsiniň Gurban baýramyny belleýän günlerinde Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, rowaçlyk we üstünlikler baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Beýik Biribardan musulmanlar üçin şu mukaddes günlerde Türkmenistanyň dostlukly halkyna abadançylyk, bolelinlik, gülläp ösüş dileýärin.

Meniň iň gowy arzuwlarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Şeýh Sabah Haled Al-Ahmad Al-Mubarak AL-SABAH,
Kuweýt Döwletiniň Mirasdüşer Şazadasy.

 ***

Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti jenap 
Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli Size tüýs ýürekden gutlaglarymy, berk jan saglyk we bagtyýarlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy ibermäge şatdyryn. Size Gudraty Güýçli Allatagaladan abadançylyk dileýärin.

Goý, Beýik Biribar biziň doga-dileglerimizi kabul etsin!

Siziň Alyhezretiňiz, Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin!

Mohammed bin Salman bin Abdelaziz AL SAUD,
Saud Arabystany Patyşalygynyň Mirasdüşer Şazadasy, Ministrler Kabinetiniň Başlygy.

 ***

Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti jenap 
Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Gurban baýramy mynasybetli Size tüýs ýürekden gutlaglarymy, berk jan saglyk hem-de bagtyýarlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy uly kanagatlanma duýgusy bilen iberýärin.

Beýik Biribardan şu baýramçylyk gününde doganlyk halklarymyza parahatçylyk we durnuklylyk dileýärin. Goý, Gudraty Güýçli Allatagala biziň doga-dileglerimizi öz dergähinde kabul etsin!

Türki bin Mohammed bin Fahad bin ABDELAZIZ,
Saud Arabystany Patyşalygynyň döwlet ministri, Ministrler Kabinetiniň agzasy.

 ***

Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti jenap 
Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Owganystanyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan Siziň Alyhezretiňizi hem-de Türkmenistanyň dostlukly halkyny Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu mukaddes baýramyň asylly ýörelgeleriniň iki doganlyk halkyň abadançylygyna, dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine umyt edýärin.

Owganystan bilen Türkmenistan söwda-ykdysady, syýasy we medeni gatnaşyklary ösdürýärler. Bu mukaddes günlerde musulmanlaryň doga-dilegleriniň we gurbanlyklarynyň kabul bolmagyny Beýik Biribardan dileýärin.

Pursatdan peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, üstünlik, Türkmenistanyň dost-doganlyk halkyna bolsa rowaçlyk hem-de abadançylyk arzuw edýärin.

Alhaj Molla Mohammad Hasan AHUND,
Owganystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy.