Ï Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary sanly bilimiň ösüşi barada pikir alyşdylar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary sanly bilimiň ösüşi barada pikir alyşdylar

view-icon 2294
Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary sanly bilimiň ösüşi barada pikir alyşdylar

Türkmen oba hojalyk institutynda «Himiýa derslerini okatmakda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak tejribesi» temasyndan bilim-usulyýet maslahaty geçirildi.

Türkmen oba hojalyk institutynyň onlaýn guran maslahatyna Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary gatnaşdylar.

Çäräniň dowamynda oňa gatnaşanlar ýokary okuw mekdeplerinde sanly bilim ulgamynyň ornaşdyrylmagyny we ösdürilmegini, sanly tehnologiýalary okuwy netijeli guramak üçin gural hökmünde ulanmagyň mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.

Maslahatda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde himiýany we beýleki dersleri okatmakda innowasion tehnologiýalary ulanmagyň tejribesine we usullaryna bagyşlanan söhbetdeşlikler geçirildi. Oňa gatnaşanlar bilimiň hilini ýokarlandyrmak we talyplaryň okuw materiallaryny özleşdirmegini ýokarlandyrmak boýunça şert döretmek üçin bu babatda degerli täze ideýalar we hünär taýdan pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, täze ideýalary we sanly çözgütleri döredip hem-de durmuşa geçirip, häzirki zaman sanly giňişlige erkin geçip we innowasiýa tehnologiýalaryny ussatlyk bilen ulanyp bilýän ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň wajyplygy bellenildi.

Onlaýn maslahatyň dowamynda hünärmenler umumy sapaklary meýilleşdirmekde we geçirmekde sanly tehnologiýalary, gurallary, multimediýa, dürli internet serişdelerini ulanmagyň anyk we netijeli mysallary, şeýle hem talyplar bilen amaly sapaklar barada maglumat alyşdylar.