Hyzmatdaşlyk

Ýene
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy awgust aýynda Türkmenistanda geçiriler
15.07.2021

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanda geçiriler.

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen
15.07.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we mümkinçilikler» atly ýokary derejedäki halkara maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyzyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 14 — 16-njy iýuly aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde gulluk iş saparynda bolýar.

Goşulyşmazlyk Hereketiniň maslahaty geçirildi
15.07.2021

Wideoaragatnaşyk arkaly Goşulyşmazlyk Hereketiniň ortamöhletleýin ministrler maslahaty geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Türkmenistana wekilçilik etdi.

Jemgyýet

Ýene
Ramsar Konwensiýasynyň strategik ugurlary
23.07.2021

23-nji iýulda «Suwly-batgalyk ýerler – Merkezi Aziýada bioköpdürliligiň dörän ýeridir» şygary astynda Merkezi Aziýada Ramsar Sebit Başlangyjyna (MA RSB) gatnaşýan ýurtlaryň wekilleriniň duşuşygy geçirilip, onda MA RSB-niň bu halkara şertnamasyna goşulan ýurtlarda alyp baran işleriniň netijeleri bilen tanyşdyryldy. COVID-19 pandemiýasy zerarly çäre onlaýn düzgünde geçirildi.

Hemmelere elýeterli syýahatçylyk boýunça ilkinji halkara standart
23.07.2021

Halkara standartlaşdyrma guramasy (HSG) dünýäde ilkinji elýeterli syýahatçylyk standartyny – HSG 21902 «Syýahatçylyk we ugurdaş hyzmatlar – Hemmeler üçin elýeterli syýahatçylyk – Talaplar we maslahatlar» neşir etdi. 

Döwlet Baştutanymyz  Daşoguzyň çagalar saglygy goraýyş ulgamyna täze «Tiz kömek» awtoulaglarynyň 10-syny berdi
22.07.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparynyň barşynda sebitiň keselhanalarynyň çagalar bölümlerine täze «Tiz kömek» ulaglarynyň 10-syny berdi.

Ykdysadyýet

Ýene
Ýokary islegli önüm
24.07.2021

Daşoguzyň zyýansyzlandyrylan sargy serişdeleri kärhanasynda ýarym ýylyň tabşyrygy ýerine ýetirildi. Bu ýerde hasa, gipsli we dürli çeýe sargy serişdeleri, leýkoplastyrlar, bir gezek ulanylýan hasa örtükler, damar çişmesinde ulanylýan joraplar we beýleki önümler çykarylýar. Golaýda köpçülikleýin önümçilige ornaşdyrylan bir gezek ulanylýan ekologiýa taýdan arassa spandbonddan taýýarlanylýan ýektaýlaryň we beýleki harytlaryň alyjysy ýetik.

«Maksada okgunly»: öý guşlaryny köpeltmegiň täze tehnologiýalary
21.07.2021

“Maksada okgunly” hususy kärhananyň hindi guşlaryny köpeltmek toplumynda 12 müň jüýje saklamak üçin niýetlenen üç sany ketegiň gurluşygy tamamlandy. Olar Germaniýanyň “Prollage Systeme CmbH” we “Witte Anlagenbau CmbH. & Co. KS” şereketleriniň iň täze döwrebap enjamlary bilen abzallaşdyrylyp, jaýyň içiniň mikroklimatyny, guşlara iýmdir suw bermek, şeýle hem agramyny çekmek işini kadalaşdyrýan köp maksatly ýeke-täk merkezi kompýuter tarapyndan dolandyrylýar.

Pagtaçylyk boýunça ýörite maslahat geçirmek meýilleşdirilýär
20.07.2021

Gowaça ösdürip ýetişdirmek bilen baglanyşykly möwsümleýin oba hojalyk işleri boýunça duşenbe güni geçirilen maslahatda Türkemnistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow agrosenagat toplumynyň bu strategik möhüm pudagynyň ösdürilmegine bagyşlanan ýörite maslahatyň geçirilmegini goldap çykyş etdi.

Medeniýet

Ýene
Antonio Wiwaldiniň eserleri Rihteriň usulynda ýerine ýetiriler
23.07.2021

Sazda barokko ýörelgesiniň genisi, italýan kompozitory we ussat skripkaçysy Antonio Wiwaldi nesillere ajaýyp operalaryň, oratoriýalaryň, kantatalaryň, instrumental konsertleriň 40-dan gowragyny miras goýupdyr. Onuň tanymal eserleriniň biri-de – 1725-nji ýylda döreden «Pasyllar» eseridir.

Törebeg hanymyň aramgähi Köneürgenç şäheriniň binagärliginiň ýene bir ajaýyp eseridir
21.07.2021

Törebeg hanymyň aramgähi binagärlik we mozaika sungatynyň ajaýyp eseri hasaplanýar. Bu binagärlik ýadygärligi diwarlary reňkli mozaika bilen bol bezelen takmynan 100 inedördül metr meýdany tutýan belentden ýagty alty gyraňly zaly bilen göreni haýran edýär.

Paýtagtymyzda Gurban baýramy mynasybetli  konsert guralýar
19.07.2021

Aşgabat şäherimizde 20-21-nji iýulda Gurban baýramy mynasybetli baýramçylyk konserti geciriler. Bu Konsert iýul aýynyň 20-sine sagat 19:00-da «Watan» kinokonsert merkezinde gurnalar.

Ylym

Ýene
Ýokary okuw mekdeplerine ýokary bilimli uçurymlar  kabul edilýär
20.07.2021

Ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Aşgabat şäherinde hem welaýatlarynda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde 2021 — 2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek bellenilen tertipde  dowam edýär.

Çaganyň hukuklaryny goramak ugrunda geçirilýän aň-bilim işleri
17.07.2021

Tomus kanikullary döwründe Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýokary Komissarlygynyň Maksatnamasynyň goldaw bermeginde Ombudsmeniň edarasy, Bilim ministrligi bilen bilelikde Gökdere çagalar sagaldyş merkezlerinde dynç alýan çagalar üçin okuw seminarlaryny geçirýär.

Ýokary okuw jaýlarynda täze ugurlar
16.07.2021

Ýurduň ýokary okuw jaýlarynda häzirki zaman täze hünärleri talap edýän ugurlarynyň sany ýylsaýyn artýar, bu bolsa milli ykdysadyýetiň pudaklaryny ýokary taýýarlykly hünärmenler bilen üpjün etmek bilen baglanyşyklydyr.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene