}
Kanunlar
03.09.2020

Kanunlar

eye
108

Türkmenistanyň kanuny
Bedenterbiýe we sport hakynda

Şu Kanun Türkmenistanyň raýatlarynyň sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmäge gönükdirilip, Tür
03.09.2020

Kanunlar

eye
118

Türkmenistanyň Kanuny
Hukuk bozulmalarynyň öňüni almak hakynda

Şu Kanun hukuk bozulmalarynyň öňüni alyş ulgamynyň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär we
03.09.2020

Kanunlar

eye
114

Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmeli:

1. 2009-njy ýylyň 21-nji noýa

03.09.2020

Kanunlar

eye
102

Türkmenistanyň Kanuny
«Türkmenistanyň Döwlet serhedi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda

I. 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda kabul edilen «Türkmenistanyň Döwlet serhedi hakynda» Türkmenistanyň
03.09.2020

Kanunlar

eye
111

Türkmenistanyň Kanuny
Adatdan daşary ýagdaýda halkara ynsanperwer kömegi hakynda

Şu Kanun adatdan daşary ýagdaýda halkara ynsanperwer kömeginiň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esa
24.07.2020
eye
128

Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyny döretmek hakynda

1-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyny döretme
21.04.2020

Kanunlar

eye
183

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna goşmaça we üýtgetme girizmek hakynda

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna goşmaçany we üýtgetmäni girizmeli:

2013-nji ýylyň 4-n

27.03.2020

Kanunlar

eye
162

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

1. 2001
27.03.2020

Kanunlar

eye
181

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2017-nji ýylyň 26-njy awgustynda kabul edilen «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (