mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Meýletinçiler üçin seminarlar tapgyry dowam edýär

view-icon 2231
Meýletinçiler üçin seminarlar tapgyry dowam edýär

Ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň tarapyndan guralan meýletinçi talyplar üçin okuw seminarlarynyň tapgyry dowam edýär.

Okuw sapaklara gatnaşýanlara: talyplary, mugallymlary, seminarlaryň guramaçylarynyň bilermenlerini birleşdirýän sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirilýär. Şu günlerde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň we Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň wekilleri diňleýjiler üçin nobatdaky onlaýn duşuşyklary geçirdiler.

Meýletinçiler üçin okuw seminarlarynyň temalary dürli ugurlary öz içine alýar. Olaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesi, dürli keselleriň öňüni almak, mahabat we sport bilen meşgullanma, tebigaty we ekologiýany gorap saklamak, maýyplara, garrylara kömek we goldaw bermek, şeýle hem başga-da birnäçe möhüm durmuşy meseleleri öz içine alýar.

Iş ýüzünde häzirki wagtda jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynda meýletinçileriň işjeň alyp barýan işi giňden ýaýbaňlandy. Jemgyýete bahasyna ýetip bolmajak peýda getirýän bu zähmet ýaşlarda iň gowy ynsan häsiýetlerini: asyllylygy, watançylygy, hoşniýetliligi, geçirimliligi, rehimliligi, ýaşy ululara hormat goýmagy terbiýeleýär.

Talyp ýaşlar, ýurdumyzyň meýletin hereketiniň wekilleri bilen alnyp barylýan giň gerimli iş 2021 – 2025-nji ýyllar üçin ýaşlar syýasaty boýunça Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan ugurlaryndan biridir.