Ï «Deňizçi» «Senagatbankdan» utulmak bilen, çempionlyk ugrundaky göreşini kynlaşdyrdy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Deňizçi» «Senagatbankdan» utulmak bilen, çempionlyk ugrundaky göreşini kynlaşdyrdy

view-icon 3679
«Deňizçi» «Senagatbankdan» utulmak bilen, çempionlyk ugrundaky göreşini kynlaşdyrdy

Ýurdumuzyň häzirki çempiony «Deňizçi» 10-njy tapgyrda «Senagatbankdan» 1:2 hasabynda utulmak bilen, Türkmenistanyň naýbaşy futzal ligasynda ikinji ýeňlişe sezewar boldy.

Ilkibaşda Ýakup Öwezowyň şägirtleri üçin hiç hili kynçylyga nyşan ýokdy. 5-nji minutda Alyşer Hudaýberdyýew Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň toparyny öňe çykardy – 1:0. Bu hasap, oýnuň tamamlanmagyna 5 minut galýança saklandy. Emma, soň «Senagatbank» iki sany netijeli garşylykly hüjüm gurady, şolar-da derwezä top geçirmäge alyp bardy. Iň soňky minutda «deňizçiler» ýeňlişden halas bolup bildiler – bir gezekde ony derwezäniň sütüni halas etdi, beýlekisinde bolsa top derwezeden sowa geçdi.

Ýurdumyzyň üç gezek çempiony «Deňizçi» altyn medallar ugrundaky göreşde häzirki milli birinjilikde öňde barýan «Köpetdagyň» esasy bäsdeşidir. Ol deňizçileriň şowsuzlygyndan doly peýdalanmak bilen, Daşogzuň «Turanyndan» üstün çykdy – 16:5.

Bu ýeňişden soň Türkmenistanyň IIM-niň topary «Deňizçi» bilen aralygyny 6 utuk artdyrdy. Üçünji orny 10-njy tapgyrdan soň «Migrasiýadan» güýçli çykan (4:1) «Gümürükçiden» 2 utuk öňde barýan «Senagatbank» eýeleýär.

Görnüşinden, şu ýyl futzal boýunça milli çempionatyň medallary ugrundaky göreş ilkinji dört toparyň arasynda bolup geçer.