Ï Mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň sany artýar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň sany artýar

view-icon 3829
Mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň sany artýar

Daşoguz şäherinde halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurulýan uly ýaşaýyş jaý toplumy zerur infrastruktura desgalaryna eýe bolýar. Häzirki wagtda bu ýerde «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan 240 çaga üçin täze çagalar bagy gurulýar.

Şu günlerde iki gatly binada tamamlaýjy işler alnyp barylýar, binanyň çägi abadanlaşdyrylýar, tehniki maksatly kömekçi binalar gurulýar. Täze mekdebe çenli ýaşly çagalar edarasynda çagalaryň hemmetaraplaýyn ösmegi, şol sanda olara daşary ýurt dillerini öwretmek, açyk oýunlar we çagalaryň döredijilik ukybyny ösdürmek we kompýuterde işlemegi öwretmek üçin ähli şertler döredilýär. Şeýle hem bu ýerde sapaklar, ýatylýan we döredijilik üçin niýetlenen otaglardan başga-da aýdym-saz otagy, lukmanyň otagy, açyk dynç alyş üçin terrasalar, oýun meýdançalary we dürli maksatly beýleki zerur desgalar bar.

Tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, sebitde gurulýan häzirki zaman mekdebe çenli çagalar edaralarynda-da çagalaryň irki döwürlerinden başlap köp ugurly zehinlerini, bilimlere bolan isleglerini we saglygyny ösdürmek üçin zerur şertleriň doly toplumy döredilýär.

Soňky ýyllarda bu ýerde dürli döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäginde sebitiň şäher we oba ýerlerinde bilim desgalarynyň ulgamyny ösdürmek üçin köp işler edildi. Onlarça täze häzirki zaman çagalar bagy guruldy, birnäçe mekdebe çenli çagalar edaralarynyň binalary häzirki zaman ülňülerine laýyk getirildi. Şeýle hem olar bilim we terbiýeçilik işinde ähli zerur kitaplar we gollanmalar bilen üpjün edilýär.

Şeýle-de düýn sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Bilim ministrligine Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 5 müň orunlyk binalar toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de ony döwrebap enjamlar bilen üpjün edip, ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasy bilen şertnamany institutyň binalar toplumy üçin elektrik, aragatnaşyk, gaz, suw üpjünçiliginiň we lagymyň meýdançadan daşarky eltiji inžener ulgamlarynyň hem-de desgalarynyň durkuny täzelemek ýa-da täzelerini gurmak, olary umumyşäher ulgamyna birikdirmek işlerini ýerine ýetirmek şertinde baglaşmaga ygtyýar berildi.

Gurluşyk işlerine 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda başlamak we institutyň binalar toplumyny 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.