Ï Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenilýär
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenilýär

view-icon 6417
Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenilýär
camera-icon
Alekseý Gimalitdinow

Şu gün Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly bellenilýär. Ýurdumyzyň okuw mekdepleriniň ählisinde täze, 2023-2024-nji okuw ýylynyň başlanandygyny aňladýan ilkinji jaň ýaňlandy. Däp bolşy ýaly, okuwçylar we talyplar üçin ilkinji okuw güni Garaşsyzlyk binasyna we Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki 27-nji orta mekdepdäki Berdimuhamet Annaýewiň ýadygärligine gül desselerini goýmak dabarasy bilen başlandy.

Bilim edaralarynyň ählisinde şu okuw ýylynynyň ilkinji sapagy «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» ady bilen geçirildi.

Birinji synp okuwçylaryna Gahryman Arkadagymyzyň we Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan «Aýdyň Gijeler»HJ-niň hünärmenleriniň işläp taýýarlan kompýuterleri gowşuryldy.

Türkmenistanda her ýyl okuw edaralarynyň onlarçasy gurulýar we ulanylmaga berilýär. Bu gün hem Diýarymyzyň sebitleriniň we etraplarynyň köpüsinde täze binalaryň açylyşy boldy, olaryň açylyşyna ýerine ýetiriji häkimiýetiň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular hem-de ýerli ilat gatnaşdylar.

Türkmenistanda ýaş nesil, oňa milli we umumadamzat gymmatlyklarynyň esasynda terbiýe bermek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmelerde jemgyýetiň we döwletiň mundan beýläkki ösüşiniň esasy bolan milli bilim ulgamyny kämilleşdirmäge möhüm ähmiýet berilýär.

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar dowam edýär.