Ï Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda «Ak gämi» sahna oýny «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» festiwalynda görkezildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda «Ak gämi» sahna oýny «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» festiwalynda görkezildi

view-icon 1553
Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda «Ak gämi» sahna oýny «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» festiwalynda görkezildi
camera-icon
Jepbarguly Garaýew

«Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň ikinji gününi Alp Arslan adyndaky milli drama teatry öz sahnasynda «Ak gämi» sahna oýnuny görkezmek bilen dowam etdirdi. Oýun sowet we gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň adybir hekaýaty esasynda goýlupdyr.

Ýeri gelende aýtsak, dünýä belli ýazyjynyň bu eserine Türkmenistanyň köp teatry birnäçe gezek ýüzlenipdi. Ýurdumyzyň teatrlarynda dürli ýyllarda onuň «Ene toprak», «Elwan ýaglykly serwim» ýaly eserleri boýunça goýlan sahna oýunlary görkezildi.

Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy Berdiýewiň režissýorlygynda goýlan «Ak gämi» Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň ýene bir döredijilik açyşy boldy, munuň netijesinde bolsa şu täsin oýun dünýä indi.

Oýunda ähli zat – gahrymanlaryň döwre laýyk özboluşly geýimlerinden başlap, sahna bezegine çenli jikme-jik elekden geçirilipdir. Özboluşly üýtgeýän bezegi döredendikleri üçin sahnany bezän suratkeşler Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Batyr Bekmyradowyň we Mekan Annamyradowyň işini aýratyn belläsim gelýär.

Oýnuň ýordumy ösen medeniýetden uzakda, goragly daglyk ýerlerde ýaşaýan bir oglanjygyň töwereginde ýaýbaňlanýar. Onuň kakasydyr ejesiniň ornuny atasy tutýar. Oglanjyk kakasynyň ak gäminiň kapitanydygyna, günlerde bir gün balyga öwrülip, arzyly gämä ýüzüp baryp, ata-enesiniň gujagyna doljakdygyna gara çyny bilen ynanýar. Emma çaga arzuwynyň takdyryna hasyl bolmak ýazylmandyr, çünki bolsady dünýäsi diýseň port we birdemde weýran bolýar.

Baş gahrymanyň keşbini Süleýman Gurbanow zehin siňdirip, ýerine ýetirdi. Oňa bu keşbiň üstünde işlemäge režissýor we teatryň hünärli aktýorlary kömek edipdirler. Şonuň üçin-de oglanjygyň keşbi aşa gowy çykdy. Oýna gatnaşan aktýorlary agzaman geçmek mümkin däl. Ähli gahrymanlar öwüşginli we täsirli. Momun babanyň keşbini Türkmenistanyň at gazanan artisti Akmyrat Arçykow ýerine ýetirdi. Tersin gahryman Orazkulyň keşbini bolsa Döwran Hojageldiýew janlandyrdy.

Oýna Türkmenistanyň at gazanan artistleri Gerek Hojamämmedowa, Gülşat Meňliýewa, Sülgün Täşliýewa we beýlekiler-de gatnaşýar.

Festiwalyň myhmanlary we oňa gatnaşanlar Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň bu oýnuna ýokary baha berdiler. «Bagtyýar döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň çäginde Aşgabatda geçirilen görkeziliş Çingiz Aýtmatowyň doglan gününiň 95 ýyllygyna gabat getirildi. Bu sene 12-nji dekabrda görnükli ýazyjynyň watany Gyrgyzystanda dabaraly ýagdaýda bellener.