Ï Ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň geçiriljek senesi yglan edildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň geçiriljek senesi yglan edildi

view-icon 1703
Ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň geçiriljek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde her ýyl ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşigini geçirýär we alty ugur boýunça her bäsleşigiň geçiriljek senesini yglan edýär.

11-nji aprelde «Nanotehnologiýa, himiýa tehnologiýalary, täze materiallary öwrenmek we energetika» ugurlary boýunça işlerini hödürlän ýaş ylmy gözlegçileriň bäsleşigi başlanar.

«Biotehnologiýa, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika» boýunça ikinji ugurda bäsleşik 12-nji aprele meýilleşdirilipdir.

Ýaşlaryň «Maglumat we aragatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary» atly üçünji ugra degişli ylmy işleri 15-nji aprelde geçiriljek bäsleşige gatnaşar.

Dördünji ugur boýunça hödürlenen «Häzirki zaman lukmançylyk we derman önümçiliginiň tehnologiýalary» atly bäsleşik 16-njy aprelde geçiriler. Ertesi güne, 17-nji aprele ýaşlaryň «Innowasiýa ykdysadyýeti» ugrundaky ylmy işleriniň bäsleşigi meýilleşdirilipdir. Ýaşlaryň «Ynsanperwer ylymlary» ugry boýunça bäsleşik işlerine garamak 18-nji aprelde tamamlanar. Ýurduň ýaşlarynyň arasynda geçirilýän ylmy işleriň bäsleşiginiň netijelerini jemlemek we ýeňijileri sylaglamak bolsa 12-nji iýun – Ylymlar güni geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşýanlaryň hemmesine üstünlik arzuw etmek bilen, guramaçylyk komiteti bu çäräniň Türkmenistanda hemmetaraplaýyn ösen, maksadaokgunly, zähmetsöýer, watanperwer ýaş nesli terbiýelemek üçin alnyp barylýan giň gerimli işleriň bir bölegidigini belleýär. Bäsleşigiň maksady geljegi uly we islegi köp ugurlarda ýaşlaryň ylmy-agtaryş işlerine itergi bermek, innowasiýa tehnologiýalaryna belet alymlaryň täze neslini döretmek, zehinli ýaşlaryň ylmy açyşlaryny milli ykdysadyýetiň dürli pudaklaryna ornaşdyrmak we ylymda terbiýeçilik ýörelgelerini wagyz etmekdir.