Hyzmatdaşlyk

Ýene
Türkmenistan YHG-nyň döwlet Baştutanlarynyň XV Sammitini geçirmäge  taýýarlyk görýär
19.06.2021

Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň XV Sammitini geçirmäge taýýarlyk görýär. Bu ugurda işleriň gidişi barada hökümetiň wideoaragatnaşygy arkaly mejlisinde wise-premýer, Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy R. Meredow aýtdy.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
18.06.2021

Şu ýylyň 16 — 18-nji iýuny günlerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekilleri Parlamentara Bileleşigiň (IPU) guramagynda onlaýn görnüşde geçirilen Elektron parlament boýunça 9-njy Bütindünýä maslahata gatnaşdylar. Maslahatyň gün tertibine innowasiýalary we sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly meseleler girizildi.

BSG: sanjymlara deňhukukly ýeterlilik pandemiýany ýeňmäge ýardam eder
18.06.2021

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň metbugat maglumatlarynda habar berlişi ýaly, Kornoulda, Birleşen Patyşalykda, geçen sammitde Ýedilik topara (G7) girýän ýurtlaryň ýolbaşçylary sanjymlara deňhukuklylygy üpjün we pandemiýanyň ýiti döwrüni tamamlamaga ýardam etjek COVID-19-a garşy sanjymlaryň halkara paýlanyşygy barada taryhy ylalaşyk baglaşdylar. «Uly ýedilik» COVID-19 garşy sanjymyň ýene 870 mln. dozasyny gönüden-göni alyjylara bermäge borçlandy. Onuň, iň bolmanda, ýarysyny 2021-nji ýylyň ahyryna çenli gowşurmak göz öňünde tutulypdyr.

Jemgyýet

Ýene
“Türkmenpoçta” şereketi: uçar peteklerini paýtagt bölümlerinden almak bolýar
20.06.2021

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmenpoçta” Döwlet poçta aragatnaşygy şereketi Aşgabadyň ilaty üçin hyzmatlaryň gerimini giňeldýär. Paýtagtymyzyň poçta bölümlerinde indi diňe demirýol ulagy üçin däl, eýsem ýerli howa ýollaryna-da petek almak bolýar. Uçar petekleri her gün 8.00-dan 20.00-a çenli işleýän 1, 15, 17, 20 we 35-nji poçta bölümlerinde ähli ugurlar boýunça satylýar.

Saglygy goraýyş ulgamy kämilleşdirilýär
19.06.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda Daşoguzda 450 orunlyk täze köpugurly hassahana we 150 orunlyk onkologiýa keselhanasy gurulýar. Saglygy goraýyş ulgamynyň täze iri iki desgasynyň gurluşygyny «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasynyň hünärmenleri ýokary depginde alyp barýarlar. Görogly köçesiniň ugrunda golaý ýerleşýän bu iki bina on bäş gektara golaý meýdany tutýar.

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary täzeden döredilýär
15.06.2021

Şu günler Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi saýlaw toparynyň tassyklan meýilnamasyna laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň ygtyýarlyk möhletleriniň tamamlanýandygy bilen baglylykda, olary täzeden döretmek we düzümine wekilleri hödürlemek boýunça işler guramaçylykly alnyp barylýar.

Ykdysadyýet

Ýene
Galla oragynyň ýokary depginleri
20.06.2021

Ýurdumyzda gyzgalaňly dowam edýän orak möwsüminde türkmen gallaçylary Watanymyzyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy bellenilýän ýylda uly zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Olar milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwletimiziň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek, ekerançylygyň hasyllylygyny has-da ýokarlandyrmak boýunça öňde goýan wezipelerinden ugur alyp, şu ýyl bol bugdaý hasylyny ösdürip ýetişdirdiler.

«TURKMENLINE» hususy ulag-logistik şereketi täze ugry özleşdirýär
20.06.2021

Häzirki wagtda ýurdumyzda amala aşyrylýan bazar özgertmeleriniň netijesinde, döwlete degişli däl ulgamyň jemi içerki önümdäki (JIÖ) paýy, ýangyç-energetika toplumy göz öňünde tutulmasa, 70%-e ýetdi. Bu diňe bir hususy eýeçilik görnüşindäki hojalygy alyp barýan subýektleriň we telekeçileriň sanynyň artmagy, ykdysadyýetiň döwlete degişli däl ulgamynyň Döwlet býujetine barha artýan goşandy bilen häsiýetlendirilýän mukdar taýdan ösüş bolman, eýsem täze hildir, telekeçilik işiniň has giň gerimidir. Bu gün türkmen telekeçileri innowasion ugurlary diňe bir milli derejede däl, eýse halkara derejede-de özleşdirmek bilen, özlerini işiň täze pudaklarynda has üstünlikli görkezýärler.

HHR-yň kompaniýasy «Galkynyş» gaz ýatagynda täze guýylaryň gurluşygyna halkara bäsleşiginde ýeňdi
19.06.2021

Hytaýyň «CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Ltd» kompaniýasy dünýäde iri gaz ýataklarynyň biri «Galkynyş» ýatagynda täze guýylaryň gurluşygy boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça halkara bäsleşiginde ýeňdi. Bu barada hökümetiň wideoragatnaşygy arkaly mejlisinde Türkmensitanyň ýangyç-energetika toplumy boýunça wise-premýeri Şahym Abdrahmanow habar berdi.

Medeniýet

Ýene
Sarry Garryýew -- «Aladdiniň jadyly çyrasyndaky» arwah
20.06.2021

1966-njy ýylda «Müň bir gije» arap ertekilerinň äheňinde düşürilen «Aladdiniň jadyly çyrasy» atly film kino ekranlaryna çykdy. Film Türkmenistandan has uzakda, Maksim Gorkiý adyndaky çagalar we ýetginjekler filmleriniň Merkezi kinostudiýasynda surata düşürilipdi, ondaky baş keşpleriň birini türkmen aktýory Sary Garryýew janlandyrypdy.

«Çöl gämisi» – düýe
18.06.2021

Elbetde, düýeleriň şanyna bedewleriňki ýaly goşgy goşulyp, halk döredijiliginde olaryň waspy ýetirilmese-de, türkmenler bu jandara uly sarpa goýupdyrlar, çünki hojalykda onuň belli bahasy ýokdur.

Ýaşlaryň režissura sungaty
17.06.2021

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň kino we teleradio sungatlary kafedrasynyň uçurym-talyplary diplom işlerini goradylar. Ýaş režisýorlar synag toparynyň agzalarynyň dykgatyna tutuş okuw ýylynyň dowamynda düşüren awtorlyk filmleriniň 12-sini hödürlediler.

Ylym

Ýene
Kononenko täze wezipä bellenildi
20.06.2021

21-nji ýiunda doglan ildeşimiz, kosmonawt Oleg Kononenko täze wezipä bellenilldi. «Роскосмос» korporasiýasynyň baştutany Dmitriý Rogoziniň karary bilen ol dolandyrylýan kosmanawtika boýunça baş direktoryň ýörüte wekili wezipesini eýeledi.

Pohlýobkin türkmen çaly barada
19.06.2021

Bedeniň mikroelement gorlaryny ýitirýän tomus aýlarynda suw deňligini dikeltmäge türkmenleriň söýgüli içgileriniň biri bolan düýe çaly gaty gowy kömek edýär.

«Ýylyň mugallymy – 2021» bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy
15.06.2021

14-nji iýunda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldawy bilen her ýyl geçirilýän “Ýylyň mugallymy” bäsleşiginiň ýeňijilerine sylag gowşurma dabarasy boldy.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene

Wakalaryň jümmüşinde

Ýene
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
18.06.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň mejlisi
18.06.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň raýatlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de COVID-19 pandemiýasyna garşy durmak boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler kesgitlenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
17.06.2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de Balkan welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, hususan-da, galla oragy bilen bagly meseleler girizildi.