mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

01.03.2024

total-veiw

453

Aşgabatda «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň jemi jemlendi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň guran «Ýylyň zenany» bäsleşigi her ýyl Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda geçirilýär.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

328

«Awazada» nebit-gaz pudagynyň işgärleri üçin maslahat beriş sapaklary geçirildi

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärdeşler arkalaşyklary Geňeşi, «Türkmennebit» DK-nyň kärdeşler arkalaşygy komiteti we Balkan welaýat kärdeşler arkalaşyklary bileleşigi tarapyndan guralan maslahat geçirildi.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

398

Türkmenistanyň ýaşlary Bütindünýä ýaşlar festiwalyna gatnaşýarlar

Ýurdumyzyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň we A.S.Puşkin adyndaky bilelikdäki türkmen-rus orta mekdebiniň wekillerinden ybarat bolan Türkmenistanyň wekiliýeti 1–8-nji mart aralygynda geçiriljek Bütindünýä ýaşlar festiwalyna gatnaşýar.

news-photo

29.02.2024

total-veiw

1558

Ahal welaýatynda täze suw arassalaýjy desga açyldy

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde häzirki zaman lagym-suw arassalaýjy desga işe girizildi. Täze ýokary tehnologiýaly enjam bir gije-gündizde 20 müň kub metr lagym suwuny arassalamaga mümkinçilik berýär.

news-photo

28.02.2024

total-veiw

1520

Jebel şäherinde täze halkara howa menziliniň gurluşygy depginli barýar

Şu ýyl Balkan welaýatynyň Jebel şäherinde sagatda 100 ýolagça hyzmat edip biljek täze halkara howa menziliniň gurluşygyny tamamlamak meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda döwrebap tehnologiýalar ulanylyp, desgany gurmakda dürli hünärli hünärmenleriň 600-den gowragy zähmet çekýär.

news-photo

28.02.2024

total-veiw

1541

«RŽD Logistika» Aşgabatdaky medeni we seýilgäh toplumy üçin gurluşyk serişdelerini getirdi

Magtymguly Pyragynyň täze ýadygärligi we oňa ýanaşyk ýerleriň abadanlaşdyrylmagy, şeýle hem Aşgabadyň bir meýdançasynyň örtgüsi üçin Türkmenistana granit plitalar we bezeg elementler getirildi.

news-photo

27.02.2024

total-veiw

2110

Şäher derekleriniň aýdymy

Daşoguzyň abadanlaşdyryş we arassaçylyk kärhanasynyň hünärmenleri abadanlaşdyryş we landşaft dizaýn çäreleriniň bir bölegi hökmünde şäher ýerlerini arassalamak we abadanlaşdyrmak üçin beýleki agaçlar bilen birlikde, az mukdarda bolsa-da reňkli kümüş derek diýlip atlandyrylýan ak we gara derekleriň ekilmegini dowam etdirýärler.

news-photo

26.02.2024

total-veiw

1882

Ýurdumyzda boljak howa barada maglumat

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar. Howa gijelerine -3... -5 gradus sowukdan, -1... +1 gradus sowuk, gündizlerine 0... +2 gradusdan +9... +11 gradus aralygynda maýyl bolar.

news-photo

26.02.2024

total-veiw

1844

Türkmenistanda ulag we aragatnaşyk pudagynda iň oňat işgärler kesgitlener

Türkmenistanyň ulag we aragatnaşyk pudagynda işleýän aýallaryň arasynda «Hünärim bar – hormatym bar» at bilen bäsleşik geçirilýär.

news-photo

26.02.2024

total-veiw

1475

Bilermenler Türkmenistanyň Tokaý kodeksine düzedişler girizmek boýunça maslahat geçirerler

FAO-GEF taslamasynyň «Merkezi Aziýanyň we Türkiýäniň guraklyk çekýän we şorlaşýan ýerlerinde tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmak» (CACILM-2) taslamasynyň sebitleýin ýolbaşçylygynyň wekiliýeti Türkmenistana geldi.

...287