mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

18.07.2024

total-veiw

79

Aşgabatda emeli aň hakynda maslahat guraldy

«Emeli aň we onuň söz azatlygyna täsiri» – ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň 17-18-nji iýulda garyşyk görnüşde geçiren maslahaty şeýle atlandyryldy. Halkara bilermenler Ognýan Zlatew (Bolgariýa) we Andreý Rihter (Awstriýa) maslahata tälimçiler hökmünde gatnaşdylar.

news-photo

16.07.2024

total-veiw

1544

Täze ugur boýunça awtobus gatnawy ýola goýuldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky  Ulag  we  kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatyň ýokary hilli awtoulag gatnawlaryna isleglerini kanagatlandyrmak we ýolagçylar üçin ýokary hilli hyzmatlary üpjün etmek üçin «72» belgili  täze awtobus gatnawyny ýola goýdy. 

news-photo

15.07.2024

total-veiw

2784

Şu hepde ýurdumyzda garaşylýan howa barada maglumat

Paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň birnäçe welaýatlarynda hepdäniň ikinji ýarymynda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar.

news-photo

15.07.2024

total-veiw

2094

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýaş parlamentariler toparynyň mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 14-nji iýulynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýaş parlamentariler toparynyň mejlisi geçirildi.

news-photo

15.07.2024

total-veiw

1356

Türkmenistanyň wekili Çernogoriýada geçen sebitleýin mejlise gatnaşdy

Çernogoriýada BMGÖM-iň Aral deňzi boýunça taslamasynyň çäginde ýaşlar syýasaty babatynda hyzmatdaşlyk boýunça sebitleýin mejlis bolup geçdi. Bu çärä Türkmenistandan meýletinçi Kasym Jumaýew gatnaşdy.

news-photo

15.07.2024

total-veiw

1422

Merkezi Aziýa sebitiniň ekologiýa meseleleri hünärmenleriň üns merkezinde

Merkezi Aziýanyň Daşky gurşawy we howanyň üýtgeýşini öwreniş uniwersitetinde (Daşkent, Özbegistan) döwlet we jemgyýetçilik ekologlary üçin «howadan ýüze çykyp biljek howplara baha bermek we mümkinçilikleri ösdürmek» ugry boýunça tälimçileri taýýarlamak maksady bilen, üç günlük okuwyň iki tapgyry geçirildi.

news-photo

13.07.2024

total-veiw

1548

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi. Onuň barşynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan kanunlaryň birnäçesine garaldy we kabul edildi.

news-photo

12.07.2024

total-veiw

1458

Çagalar hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr

Şu gün Arkadag şäherindäki Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde bejergi alýan we saglyklaryny dikeldýän çagalara edermen gallaçylaryň gazanan ajaýyp zähmet ýeňşi mynasybetli hormatly Prezidentimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň adyndan ýörite sowgatlar gowşuryldy.

news-photo

12.07.2024

total-veiw

1714

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we ÝUNFPA özara düşünişmek barada Ähtnama gol çekdi

Her ýyl 11-nji iýulda bellenýän Bütindünýä ilat güni mynasybetli Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň (ÝUNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasy özara düşünişmek barada Ähtnama gol çekişdi.

news-photo

11.07.2024

total-veiw

2256

Amyderýanyň üstünden gurlan köprüler

Ýurdumyzda häzirki zaman ulag-üstaşyr logistika düzümini, aragatnaşyk we telekommunikasiýa ulgamyny kemala getirmek boýunça görülýän anyk we netijeli çäreler diňe bir milli ykdysadyýetimize däl, eýsem, ösüşiň sebit ýörelgelerine hem güýçli itergi berýär.

...311