mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Jemgyýet

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1602

Geljek, 2022-nji ýylyň şygary ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Parahatçylyk we ynanyşmak ýyly: hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk söýüjilikli içeri we daşary syýasatynyň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi. 

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1124

YHG-nyň döwlet Baştutanlarynyň XV sammiti mynasybetli şaýy pullar

Ýurdumyzyň Merkezi banky şu ýylyň 28-nji noýabrynda — YHG-nyň gününde Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV sammitiniň geçirilmegi mynasybetli, her biriniň gymmaty 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary çykardy.

news-photo

25.11.2021

total-veiw

969

Türkmen jemgyýetiniň demokratik ýörelgelerini pugtalandyryp

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek türkmen, iňlis hem-de rus dillerinde neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» atly ylmy-amaly žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy. 

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1354

Aragatnaşyk ulgamynyň kanunçylyk binýady döwrebaplaşdyrylýar

Poçta işiniň hukuk binýadyny kämilleşdirmek, ony döwrüň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen «Poçta aragatnaşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy işläp taýýarlandy.

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1159

Täze ýyl baýramçylygyna taýýarlyk

Tutuş dünýäde bolşy ýaly, eziz Diýarymyzda Täze ýyl baýramyna – dünýäniň ähli halklaryny, ululary we çagalary gyzyklydan şatlykly üýtgeşmelere garaşmak bilen birleşdirýän baýramçylyga taýýarlyk görülýär. 

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1337

XV asyryň «Gözellik öýi»

Aşgabadyň etegindäki Änew obasynyň golaýyndaky beýik baýyrda bina edilen Seýit Jemal ed-Din orta asyr metjidi 1948-nji ýylyň ýer titrremesinde weýran bolýar. Şeýle bolsa-da, häli-häzire çenli zyýarat edilýän bu ýeriň binagarlik ähmiýeti hem bar. Toplumda: metjit, onuň öňündäki gubur we beýik gümmezli iki zal bar.

news-photo

24.11.2021

total-veiw

1385

Taryhy-medeni miras — milletiň ruhy baýlygy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan ýylyň her çärýeginde türkmen, rus hem-de iňlis dillerinde neşir edilýän “Miras” atly ylmy-köpçülikleýin žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

news-photo

24.11.2021

total-veiw

1516

Gara gyş hakynda

Türkmenleriň milli ýyl senenamasyna nazar aýlasaň, ata-babalarymyz gyş paslyny dörde bölüpdirler. Akrabyň gutarmagy bilen howanyň sowamagy garagyşyň gelendigini mälim edýär. Gara gyş noýabr aýynyň 23-inden başlap 7-nji dekabra çenli dowam edýär. 

news-photo

24.11.2021

total-veiw

1690

Türkmenistanda köp çagaly eneleriň pensiýa ýaşy peseldildi

2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar güýje girer.

news-photo

23.11.2021

total-veiw

1315

Türkmenistanyň goraghanalary – bioköpdürlüligiň sakçylary

Türkmenistanda özboluşly ösümlik we haýwanat dünýäsine baý ekologiýa ulgamlarynyň dürli görnüşleri bar. Ýurduň tebigy baýlyklaryny, aýratynam «Gyzyl kitaba» girizilenlerini we diňe bizde ösýänlerini (endemikleri) goramak üçin döwlet goraghanalarynyň dokuzysy döredildi, olaryň düzüminde köpsanly çäkli goraghanalar bar.

...200