mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Kanunlar

01.10.2023

total-veiw

4277

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Halkara korrupsiýa garşy akademiýany halkara gurama hökmünde döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda

2010-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda Wena şäherinde kabul edilen Halkara korrupsiýa garşy akademiýasy halkara gurama hökmünde döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmaly.

01.10.2023

total-veiw

3592

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara ulag geçelgesini ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn Ylalaşyga goşulmak hakynda

1998-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Baku şäherinde kabul edilen Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara ulag geçelgesini ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn Ylalaşyga goşulmaly.

12.07.2023

total-veiw

7926

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmeli:

12.06.2023

total-veiw

9419

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

I. 2009-njy ýylyň 18-nji aprelindäki «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 2, 34-nji madda; 2015 ý., № 2, 61-nji madda; 2016 ý., № 1, 17-nji madda; 2019 ý., № 4, 98-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda; 2023 ý., № 1, 5-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

12.06.2023

total-veiw

8822

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Paýdarlar jemgyýetleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda

I. 1999-njy ýylyň 23-nji noýabryndaky «Paýdarlar jemgyýetleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1999 ý., № 4, 55-nji madda; 2009 ý., 

12.06.2023

total-veiw

6474

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

I. 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 2, 25-nji madda; 2014 ý., № 3, 

12.06.2023

total-veiw

7883

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Suw kodeksine goşmaçalar we üýtgetme girizmek hakynda

I. 2016-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Suw kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4, 139-njy madda; 2018 ý., № 1, 3-nji madda, № 4, 100-nji madda; 2019 ý., № 4, 77-nji madda) şu goşmaçalary we üýtgetmäni girizmeli:

12.06.2023

total-veiw

17382

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2013-nji ýylyň 4-nji maýyndaky «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (2021-nji ýylyň 5-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 43-nji madda; Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2023 ý., № 1, 5-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

12.06.2023

total-veiw

17693

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2012-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Maşgala kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 9-njy madda, № 4, 118-nji madda; 2014 ý., № 1, 50-nji madda; 2015 ý., № 4, 129-njy madda; 2016 ý., № 4, 166-njy madda; 2017 ý., № 4, 143-nji madda; 2018 ý., № 2, 46-njy madda, № 4, 109-njy madda; 2021 ý., № 1, 19-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 1-2, 30-njy madda, № 3, 74-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

12.06.2023

total-veiw

6707

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Gymmatly kagyzlar bazary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

I. 2014-nji ýylyň 8-nji noýabrynda kabul edilen «Gymmatly kagyzlar bazary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 140-njy madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

...39