mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Resmi

10.11.2023

total-veiw

3236

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.M.Kuliýewa hakynda

Maral Mämmetberdiýewna Kuliýewany Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine belläp, ony Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.

10.11.2023

total-veiw

2989

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.B.Çaryýew hakynda

Maksat Begençewiç Çaryýewi Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory wezipesine belläp, ony Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşatmaly.

10.11.2023

total-veiw

2474

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary Arkadag şäheriniň dolandyryş çägine üýtgetmeler girizmek hakynda

Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň döwletlilik binýadynyň berkemegine, ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, Watanymyzy beýik ösüşlere ýetirmäge gönükdirilen uzak möhletleýin iri maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

10.11.2023

total-veiw

1878

Aşgabat şäheriniň häkimligine Gurtly ýaşaýyş toplumynda ýaşaýyş jaýlary gurmak barada ýerli gurluşyk kärhanalary bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Aşgabat şäheriniň binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek, ilatymyz üçin has oňaýly ýaşaýyş we dynç alyş şertlerini döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäheriniň “Gurtly” ýaşaýyş toplumynda 30 sany 4 gatly, her biri 40 öýli we 16 sany 4 gatly, her biri 68 öýli döwrebap ýaşaýyş jaýynyň, 720 orunlyk orta mekdebiň, 320 orunlyk çagalar bagynyň, seýilgähiň, ýaşaýyş toplumynyň içerki awtomobil ýollarynyň hem-de daşarky eltiji we içerki agyz suw, lagym geçiriji ulgamlarynyň taslamalaryny düzmek hem-de olary ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada ýerli gurluşyk kärhanalary bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berildi.


08.11.2023

total-veiw

2104

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:

08.11.2023

total-veiw

1879

Türkmenistan Palestinanyň halkyna ynsanperwer kömegini iberer

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli gatnaşyklaryndan we ynsanperwer däplerinden ugur alyp, Palestinanyň halky hem-de, ilkinji nobatda, palestin çagalary üçin Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan 2023-nji ýylyň noýabr aýynda ynsanperwerlik kömegini ibermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.

05.11.2023

total-veiw

3049

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi bellemek hakynda

02.11.2023

total-veiw

2800

Döwlet Baştutanymyz “Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň ylmy-barlag institutlaryny döretmek hakynda” Karara gol çekdi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak we olaryň tohumçylyk işini ylmy esasda ulgamlaýyn alyp barmak boýunça işleri has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

28.10.2023

total-veiw

3402

“Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyna Balkan welaýatynda elektrik stansiýany gurmak üçin “Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmek, türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak, elektrik energetikasy pudagyna täze, döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda kuwwatlylygy 1574 megawat bolan, utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny we ony energoulgama birikdirmek üçin gerek bolan elektrik geçiriji ulgamlary gurmak hem-de bar bolan döwlet elektrik stansiýalary üçin zerur bolan ätiýaçlyk şaýlary satyn almak barada Türkiýe Respublikasynyň “Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

28.10.2023

total-veiw

3068

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine “Arçman” şypahanasynda goşmaça täze binalar toplumyny gurmak üçin “Nahal” hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň çäklerinde bar bolan mineral suwlaryň, şypahana bejerişiniň dürli ugurlaryny ylmy esasda öwrenip, olaryň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak boýunça giň gerimli işleri amala aşyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky “Arçman” şypahanasynda goşmaça täze 400 orunlyk bejeriş merkeziniň binalar toplumynyň taslamasyny düzmek we ony döwrebap enjamlar bilen üpjün edip, ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak hem-de ozal bar bolan “A” we “B” binalarynyň durkuny täzelemek işlerini ýerine ýetirmek barada “Nahal” hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

...440